загрузка...
загрузка...
На головну

Методика конспектування

конспект на відміну від плану представляє собою докладний і грунтовний виклад матеріалу лекції (книги), згідно її внутрішньої логічної структури. У конспекті дається не тільки перелік питань і підпитань, що розкривають взаємозв'язок ідей книги, а й послідовне виклад прочитаного матеріалу з окремими виписками і цитатами, схемами і таблицями та ін. Конспектирование в більшій мірі, ніж інші форми запису, сприяє глибокому розумінню і міцному засвоєнню матеріалу , допомагає виробити навички правильного викладу думки в письмовій формі, сприяє розвитку стилю мовлення.

Конспекти умовно поділяють на планові, текстуальні, вільні, тематичні [15].

План-конспект - Запис, в якій кожному пункту плану відповідає певна частина конспекту, крім тих випадків, коли доповнень і роз'яснень плану не вимагається. При наявності досвіду конспектування план-конспект складається досить швидко. Ще в процесі початкового читання він короткий, простий і зрозумілий по формі, що робить його незамінним посібником при підготовці доповіді, виступи на семінарі. Найпростішим видом плану-конспекту є питально-відповідний конспект, в якому на пункти плану, виражені в питальній формі, конспект дає точні відповіді. Схематичний план-конспект відображає логічну структуру і взаємозв'язок окремих положень джерела найчастіше в графічному вигляді.

текстуальний конспект - Це конспект, створений в основному з уривків оригіналу (цитат), це прекрасне джерело дослівних висловлювань автора, а також приводяться їм фактів. Текстуальні виписки пов'язані один з одним ланцюгом логічних переходів, можуть бути оснащені планом і включати окремі тези у викладі конспектує або автора.

вільний конспект поєднує виписки, цитати, іноді тези; частина його тексту може бути забезпечена планом. Вільний конспект вимагає вміння самостійно чітко і коротко формулювати основні положення, для чого необхідне глибоке осмислення матеріалу і добре володіння письмовою мовою. Це найбільш повноцінний вид конспекту. Він сприяє кращому засвоєнню матеріалу і розвитку творчої активності читача, що не прив'язуючи його до авторських формулювань.

Тематичний конспект дає більш-менш вичерпну відповідь на поставлене запитання (тему) на основі використання ряду джерел. Специфіка його в тому, що, розробляючи певну тему, він може цілковито не відображати зміст кожного з досліджуваних творів. Тематичний конспект вчить працювати над темою, всебічно обмірковуючи її, аналізуючи різні точки зору з одного і того ж питання.

Загальний обсяг конспекту повинен бути менше досліджуваного тексту в 10-15 разів. Подібне скорочення досягається як за рахунок ретельного відбору матеріалу, так і в результаті короткого викладу і економії мовних засобів (скорочення слів і загальновживаних виразів).

Розглянуті форми записи можна успішно використовувати при підготовці усного виступу (доповіді) на семінарському занятті, написанні письмової роботи.

Викладач в години самостійної підготовки покликаний постійно прагнути до інтенсифікації спілкування зі студентами шляхом постановки перед ними актуальних проблем для їх наукового аналізу, до розкриття взаємозв'язку теоретичних питань з практикою, з насущними завданнями. В результаті відбувається прискорення процесу становлення цілісної особистості, формування її світогляду та соціальної позиції як результату повсякденних дій студента, його вчинків і соціальної поведінки в цілому.

Методичні рекомендації лектору «-- попередня | наступна --» Критерії оцінювання лекції
загрузка...
© om.net.ua