загрузка...
загрузка...
На головну

Сутність маркетингового дослідження

Інформаційна база маркетингу

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасних умовах ринку успішно можуть функціонувати ті фірми, керівництво яких має в своєму розпорядженні повної, достовірної, своєчасної інформацією в усіх напрямках підприємницької діяльності. Ця проблема вирішується за рахунок створення системи маркетингової інформації, що використовує такі матеріали:

- Звітність фірми (показники збуту, закупівель, витрат, заборгованостей, обсягу запасів, руху оборотних коштів);

- Інформація про події, що відбуваються в підприємницькому середовищі;

- Маркетингові дослідження (збір інформації для вирішення завдань фірми);

- Результати аналізу маркетингової інформації (пропозиції щодо прийняття управлінських рішень).

Під маркетинговим дослідженням розуміється цілеспрямоване вивчення проблем і розробка на цій основі рекомендацій щодо забезпечення їх вирішення.

Найбільш часто ці проблеми виникають в процесі реалізації товарів. Тому основними завданнями маркетингових досліджень є вивчення ринку, покупців, конкурентів, пропозиції, товарів, ціни, ефективності політики просування товарів.

На 1 етапі обґрунтовується необхідність проведення дослідження і визначається коло питань, що підлягають вивченню. На основі цього складається документ, що санкціонує проведення дослідження.

На 2 етапі складається докладний план дослідження. У ньому формулюються мета дослідження, можуть бути вирішені завдання, вказуються передбачувані результати, наводиться кошторис проведення дослідження.

На 3 етапі проводиться збір даних. Цьому передують визначення вихідних даних, джерел інформації, методів її збору.

На 4 етапі дається аналіз зібраних даних і їх інтерпретація. Обробка даних проводиться відповідно до завдань дослідження.

На 5 етапі готується звіт про проведене дослідження. Він містить виклад розкритих в процесі дослідження позитивних і негативних для фірми моментів, з урахуванням яких формуються відповідні рекомендації.

На 6 етапі з урахуванням зроблених рекомендацій розробляються і приймаються відповідні маркетингові рішення для усунення виявлених недоліків.

Лекція 4

Методи збори інформації

Для збору даних використовуються чотири методи: спостереження, експеримент, імітація, опитування. При цьому дані повинні надходити з кількох джерел, т. К. В цьому випадку їх можна порівняти і визначити ступінь достовірності.

Спостереження за поведінкою покупця може проводитися особисто або за допомогою механічних, електронних пристроїв. В умовах експерименту відбувається зміна обраних параметрів при контрольованій незмінності інших. Використання методу імітаційного моделювання зумовлює побудову і аналіз моделі, яка описує конкретну ситуацію, з використанням засобів обчислювальної техніки.

Найбільш поширеними способами збору інформації про ринок є опитування. Визначення чисельності і складу осіб, які підлягають опитування, є найбільш складним етапом підготовки до проведення анкетування. Необхідно зробити таку вибірку, яка відповідала б завданням дослідження. Питання анкети повинні бути зрозумілі для всіх, не допускати двозначних тлумачень, при їх формулюванні слід вживати прості, відомі слова.

контрольовані чинники «-- попередня | наступна --» Прогнозування розвитку ринку
загрузка...
© om.net.ua