загрузка...
загрузка...
На головну

обов'язкова сертифікація

Обов'язкова сертифікація здійснюється у випадках, передбачених законодавчими актами Російської Федерації. При обов'язковій сертифікації дію сертифіката і знака відповідності поширюється на всій території Російської Федерації.

Організація і проведення робіт з обов'язкової сертифікації покладаються на спеціально уповноважений державний орган виконавчої влади в галузі сертифікації, а у випадках, передбачених законодавчими актами Російської Федерації щодо окремих видів продукції, можуть бути покладені на інші федеральні органи виконавчої влади.

Форми обов'язкової сертифікації продукції встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі сертифікації або іншими федеральними органами виконавчої влади, уповноваженими на те відповідно до цієї статті, з урахуванням сформованої міжнародної та зарубіжної практики.

Підтвердження відповідності може також проводитися за допомогою прийняття виробником (продавцем, виконавцем) декларації про відповідність. Декларація про відповідність є документом, в якому виробник (продавець, виконавець) засвідчує, що поставляється (продається) їм продукція відповідає встановленим вимогам. Переліки продукції, відповідність якої може бути підтверджена декларацією про відповідність, вимоги до декларації про відповідність та порядок її прийняття затверджуються Урядом Російської Федерації. Декларація про відповідність, прийнята в установленому порядку, реєструється в органі по сертифікації і має юридичну силу нарівні з сертифікатом.

Учасниками обов'язкової сертифікації є спеціально уповноважений державний орган виконавчої влади в галузі сертифікації, інші федеральні органи виконавчої влади уповноважені проводити роботи з обов'язкової сертифікації, органи з сертифікації, випробувальні лабораторії (центри), виробники (продавці, виконавці) продукції, а також центральні органи систем сертифікації, що визначаються в необхідних випадках для організації та координації робіт в системах сертифікації однорідної продукції. Допускаються до проведення робіт з обов'язкової сертифікації організації незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, якщо вони не є виробниками (продавцями, виконавцями) і споживачами (покупцями) продукції, що сертифікується ними продукції, за умови їх акредитації в установленому порядку і наявності ліцензій на проведення робіт з обов'язкової сертифікації

спеціально уповноваженийфедеральний орган виконавчої влади в галузі сертифікації та інші федеральні органи виконавчої влади, на які законодавчими актами Російської Федерації покладаються організація та проведення робіт з обов'язкової сертифікації, в межах своєї компетенції: створюють системи сертифікації однорідної продукції і встановлюють правила процедури і управління для проведення сертифікації в цих системах; здійснюють вибір способу підтвердження відповідності продукції вимогам нормативних документів (форми сертифікації); визначають центральні органи систем сертифікації; акредитують органи з сертифікації та випробувальні лабораторії (центри) і видають їм дозволу на право провадження певних видів робіт (ліцензії на провадження певних видів робіт); ведуть державний реєстр учасників і об'єктів сертифікації; встановлюють правила визнання зарубіжних сертифікатів, знаків відповідності та результатів випробувань; встановлюють правила акредитації та видачі ліцензій на проведення робіт з обов'язкової сертифікації; здійснюють державний контроль і нагляд та встановлюють порядок інспекційного контролю за дотриманням правил сертифікації та за сертифікованою продукцією; розглядають апеляції з питань сертифікації;

Центральний орган системи сертифікації: Організовує, координує роботу і встановлює правила процедури і управління в очолюваної ним системі сертифікації; розглядає апеляції заявників з приводу дій органів з сертифікації, випробувальних лабораторій (центрів)

Орган з сертифікації: Проводить ідентифікацію продукції, представленої для сертифікації, відповідно до правил системи сертифікації; сертифікує продукцію, видає сертифікати і ліцензії на застосування знака відповідності; здійснює в установленому порядку інспекційний контроль за сертифікованою продукцією; призупиняє або скасовує дію виданих ним сертифікатів; надає заявнику на його вимогу необхідну інформацію в межах своєї компетенції.

Випробувальні лабораторії (центри), Акредитовані в установленому порядку, здійснюють випробування конкретної продукції або конкретні види випробувань і видають протоколи випробувань для цілей сертифікації

виробники (Продавці, виконавці) продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації та реалізується на території Російської Федерації, зобов'язані: реалізовувати цю продукцію тільки за наявності сертифіката, виданого або визнаного уповноваженим на те органом або декларації про відповідність, прийнятої в установленому порядку; забезпечувати відповідність реалізованої продукції вимогам нормативних документів, на відповідність яким вона була сертифікована, і маркірування її знаком відповідності в установленому порядку; вказувати в супровідної технічної документації відомості про сертифікат або декларації про відповідність нормативних документів яким повинна відповідати продукція, і забезпечувати доведення цієї інформації до споживача (покупця, замовника); призупиняти або припиняти реалізацію продукції, якщо вона не відповідає вимогам нормативних документів, на відповідність яким сертифікована або підтверджена декларацією про відповідність, після закінчення терміну дії сертифіката, декларації про відповідність або терміну придатності продукції, терміну її служби, а також у разі, якщо дія сертифіката призупинено або скасовано рішенням органу з сертифікації; забезпечувати безперешкодне виконання своїх повноважень посадовими особами органів, які здійснюють обов'язкову сертифікацію продукції і контроль за сертифікованою продукцією; сповіщати орган по сертифікації в установленому ним порядку про зміни, внесені в технічну документацію або в технологічний процес виробництва сертифікованої продукції.

В умовах контрактів (договорів), укладених на поставку в Російську Федерацію продукції, що підлягає відповідно до актів законодавства Російської Федерації обов'язкової сертифікації, має бути передбачено наявність сертифіката і знака відповідності, що підтверджують її відповідність встановленим вимогам. Зазначені сертифікати і знаки відповідності мають бути видані або визнані уповноваженим на те федеральними органами виконавчої влади.

Сертифікати або свідоцтва про їх визнання видаються в митні органи разом з вантажною митною декларацією і є необхідними документами для отримання дозволу на ввезення продукції на територію Російської Федерації. У виняткових випадках Уряд Російської Федерації має право видавати дозволи на ввезення продукції, призначеної для виробничих потреб конкретної організації, без подання до митних органів сертифікатів або свідоцтв про визнання сертифікатів за умови подальшої сертифікації даної продукції на території Російської Федерації.

Порядок ввезення на територію Російської Федерації продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, встановлюється федеральним органом виконавчої влади з митної справи та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі сертифікації відповідно до законодавчих актів Російської Федерації.

Оплата робіт з обов'язкової сертифікації конкретної продукції виробляється заявником в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі сертифікації та федеральними органами виконавчої влади, на які законодавчими актами Російської Федерації покладені організація та проведення обов'язкової сертифікації, за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі фінансів. Сума коштів, витрачених заявником на проведення обов'язкової сертифікації своєї продукції, відноситься на її собівартість.

система сертифікації «-- попередня | наступна --» Вимірювання лінійних розмірів
загрузка...
© om.net.ua