загрузка...
загрузка...
На головну

Управління від МП

 операція  сигнали управління
CID RD WR CS
 Читання даних з УСАПП на D (7-0)
 Запис даних з D (7 -0) в УСАПП
 Читання слова стану з УСАПП на D (7-0)
 Запис керуючого слова з Д (7-0) в УСАПП
 Відключення УСАПП від D (7-0) X
 те ж X X X
 Примітка: Х - байдуже стан сигналу

Режим роботи УСАПП задається за програмою шляхом завантаження в нього керуючих слів з МП (рис 3.2). Розрізняються керуючі слова двох видів: інструкції режиму і команди (рис. 3.2). Інструкція режиму задає синхронний або асинхронний режим роботи, формат даних, швидкість прийому або передачі, необхідність контролю. Інструкція заноситься відразу після установки УСАПП в початковий стан за програмою або сигналу RESET і замінюється лише при зміні режиму. Управління встановленим режимом обміну здійснює по команді, яку можна багаторазово ставити в процесі обміну, керуючи різними його етапами.

Мал. 3.1

При асинхронному обміні команда завантажується одразу ж після інструкції режиму, а при синхронному обміні перед нею розташовуються один або два синхро-символу. Обмеження на послідовність завантаження керуючих слів пов'язані з внутрішньою організацією УСАПП.

В асинхронному режимі роботи формат даних включає нульовий старт-біт, біти даних, контрольний біт і стоп-біти. Число бітів даних і стоп-бітів, а також наявність або відсутність біта контролю встановлюють в інструкції режиму (рис. 3.2, а). розряди DO и D1 визначають три різновиди асинхронного режиму по частоті сигналів синхронізації (з частотою сигналів синхронізації 1/16 і 1/64 частоти синхронізації). розряди D3 и D2 визначають число бітів даних. Режим контролю задають розрядами D5 і D4: при D4 = 0 контроль по парності заборонений; значення розряду D5 встановлює вид контролю - по парності або непарності. розряди D7 и D6 визначають число переданих стоп-бітів.

При синхронному обміні дані передаються у вигляді масивів слів, а для синхронізації запуску при прийомі даних використовуються один або два символи синхронізації (рис. 3.2, б). розряди DI и DO для синхронного режиму повинні мати нульове значення. розряд D6 встановлює вид синхронізації (зовнішня чи внутрішня). розряд D7 визначає використання одного (D7 = 1) або двох (D7 = 0) символів синхронізації. призначення розрядів D3, D2 і D5, D4 - таке ж, як при асинхронному обміні.

Мал. 3.2.

Команди подаються на УСАПП після інструкції режиму і керують виконанням конкретних операцій (табл. 3.3).

Таблиця 3.3. Призначення розрядів команд управління УСАПП

 розряд  Призначення розряду (позначення)  пояснення
DO  Дозвіл передачі (TxEN)  Передача інформації неможлива при DO = 0 і можлива при DO = 1
DI  Запит про готовність передавача терміналу до передачі (DTR)  Запис 0 на виході з DTR при DI = 1
D2  Дозвіл прийому (RxE)  Прийом інформації неможливий при D2 = 0 і можливий при D2 = 1
D3  Кінець передачі (SBRK)  При D3 = 0 нормальна робота каналу передачі, при D3 = 1-рівень на TxD
D4  Установка помилок (ER)  При D4 = 1 установка розрядів помилок в початковий стан
D5  Запит про готовність приймача терміналу до прийому (R TS)  Запис 0 на виході RTS при D5 = 1
D6  Програмне скидання схеми в початковий стан (IR)  При D6 = 1 УСАПП встановлений в початковий стан і готовий до прийому інструкції режиму
D7  Режим пошуку сінхросімволов (ЄП)  при D7 = 1 встановлений режим пошуку символів синхронізації

Для контролю стану УСАПП в процесі обміну даними МП може за допомогою команди введення зчитувати слово-стан БІС зі спеціального внутрішнього регістра станів. Значення керуючих сигналів при читанні слова-стану зазначено в табл. 1.8. Формат слова-стану наведено на рис. 3.2, в. Крім уже розглянутих сигналів (табл. 3.1), в слові-стані формуються три прапори помилок: розряд D3 встановлюється при виникненні помилки парності (РЕ); розряд D4 - При виникненні помилки переповнення (ОО), Якщо МП не прочитав символ; розряд D5 - При наявності помилки стоп-біта (FE), якщо в кінці посилки для асинхронного режиму не виявляється стоп-біт.

Після запису інструкції режиму і команди УСАПП готовий до виконання обміну даними в одному з п'яти режимів: синхронна передача, синхронний прийом з внутрішньої синхронізацією; синхронний прийом з зовнішньою синхронізацією, асинхронна передача, асинхронний прийом.

При синхронній передачі даних на виході TxD з частотою сигналу синхронізації формується послідовність, що починається з сінхросімволов, запрограмованих інструкцією режиму. Потім передаються надходять з МП коди символів, кожен з яких може закінчуватися бітом контролю. Якщо МП не завантажив черговий символ до моменту передачі, то УСАПП вставляє в передану послідовність імпульсів сінхросімволи, а на виході Тхе виробляється сигнал H-рівня, що ідентифікує порожню передачу.

При синхронному прийомі з внутрішньої синхронізацією УСАПП починає роботу з пошуку у вхідній послідовності імпульсів сінхросімволов. УСАПП порівнює записані в нього при налаштуванні сінхросімволи з прийнятими символами. Після виявлення сінхросімволов встановлюється сигнал H-рівня на виводі SYNDET і починається прийом вхідних даних. Сигнал на виводі SYNDET автоматично скидає при читанні слово-стан УСАПП.

При синхронному прийомі з зовнішньою синхронізацією на висновок SYNDET подається сигнал від зовнішнього пристрою, який дозволяє отримувати дані на вході RxD зі швидкістю сигналів синхронізації, що надходять на вхід RxC. Можлива організація прийому даних в МП по перериванню, якщо сигнал на виводі SYN'DET використовувати як запит переривання.

При асинхронної передачі послідовні дані формуються на виході TxD по спаду сигналу синхронізації ТХС з періодом, заданим інструкцією режиму і рівним 1, 16 або 64 періодів сигналу синхронізації. Якщо після передачі символу наступного символ відсутній, то на виході Тхе встановлюється напруга H-рівня, поки нові дані не надійдуть від МП. У програмі, що реалізує алгоритм асинхронноїпередачі, записується черговий байт в УСАПП по команді виведення (OUT), за умови що в слові-стані розряд DO = 1, відповідаючи Н-рівню сигналу на виході TxRDY. Байт УСАПП може також записуватися за запитом на переривання INTA, якщо сигнал на виході TxRD Y використовується як сигнал запиту.

Асинхронний прийом даних починається з пошуку старт-біта, який встановлює на вході RxD напруга L-рівня. Наявність цього біта вдруге перевіряється стробированием його середини внутрішнім стрибає-імпульсом. Якщо старт-біт знайдений, то запускається внутрішній лічильник бітів, який визначає початок і кінець бітів даних, біт контролю і стоп-біти. Прийом стоп-біта ідентифікує закінчення прийому байта інформації і супроводжується установкою сигналу Н-рівня на виході RxRDY. У програмі, що реалізує алгоритм асинхронного прийому, черговий байт даних в МП передається по команді введення (IN), якщо в слові-стані розряд DI = 1, що відповідає H-рівню сигналу на виході RxRDY, або по перериванню, якщо сигнал на виході RxRDY використовується як сигнал запиту переривання.

Наведемо фрагмент програми, який представляє один з варіантів організації асинхронноїпередачі елементів масиву:

OUT INSTR; команди

ENTR: MOV A, M; Передача елемента масиву

; В акумулятор

OUT DATA; Запис елемента масиву

; У УСАПП

WAIT: IN INSTR; Передача слова стану

; УСАПП в акумулятор

MOV C, A; Передача слова стану

; УСАПП в РЕГ. З

ANI 08H; Перевірка контролю парності

CNZ ERR; До подпрограмме обслуговування

; помилки

MOV A, C

RAR; контроль готовності

; передавача

JNC WAIT; Перехід за відсутності

; готовності

DCR B; зменшення вмісту

; лічильника на 1

JZ EXIT; Перехід до закінчення передачі

INX H; Зміна адреси масиву

JMP ENTR; Перехід до передачі чергового

; елемента масиву

EXIT: MVI A, 38H; Запис в УСАПП команди

OUT INSTR; закінчення передачі

код 4D інструкції режиму забезпечує контроль по парності, один стоп-біт і 8-розрядний код символу, асинхронний режим з частотою передачі, рівній частоті синхронізації. Для введення в УСАПП інструкцій і даних використовуються символічні адреси INSTR и DATA, N позначає число елементів переданого масиву, а ADDR - його символічний адресу. При виникненні помилки парності відбувається звернення МП до підпрограми обробки помилки, розташованої за адресою ERR.

Архітектура послідовного інтерфейсу КР580ІК51 «-- попередня | наступна --» Архітектура програмованого таймера КР580ВИ53
загрузка...
© om.net.ua