загрузка...
загрузка...
На головну

Сучасні проблеми маркетингу в Україні

Контрольна функція маркетингу.

Здійснюється в процесі реалізації маркетингових програм, т. Е. На протязі всієї маркетингової роботи. Поточний контроль за здійснення запланованих маркетингових заходів дає можливість вносити необхідні поправки і корективи для досягнення посталенних цілей, а це, в свою чергу, сприяє підвищенню результативності проведених заходів. Крім того, в процесі здійснення контрольної функції приймається рішення про те, який з варіантів розробленої програми маркетингу буде реалізовуватися.

Реалізація цих функцій створює умови для успішної господарської діяльності підприємств.

позначимо головні цілі маркетингової діяльності. Ф. Котлер так формулює головні цілі маркетингу;

- Досягнення максимально можливого високого споживання (створює умови для максимального зростання виробництва, зайнятості і багатства);

- Досягнення максимальної споживчої задоволеності (не кількість споживання; але складно визначити);

- Надання максимально широкого вибору (дати можливість знайти товари, що найповніше відповідають смаку споживача; зростання витрат: товари і послуги стануть дорожче - зниження масштабів споживання, більше часу і сил споживача на їх вивчення, марочне достаток - незначні відмінності товарів - уявний вибір, надлишок вибору - незручність покупця);

- Максимальне підвищення якості життя (1. якість, кількість, асортимент, доступність і вартість товару, 2. якість фізичного середовища, 3. якість культурного середовища. Засіб досягнення - застосування концепції соціально-етичного маркетингу).

Інакше кажучи, мова йде про орієнтацію на конкретний кінцевий і довготривалий результат підприємницької діяльності, активному пристосуванні до запитів покупців, як наявних, так і потенційних, з енергійним впливом на останніх в інтересах виробника товарів.

З огляду на, що з питань використання маркетингу немає єдиної точки зору, необхідно вивчити умови, необхідні для застосування маркетингу. Такими умовами є:

а) наявність рьнка покупця;

б) наявність конкуренції;

в) довгострокова мотивація підприємств;

г) свобода діяльності в зовнішньому середовищі, т. е. свобода вибору постачальників, і у внутрішньому середовищі;

д) свобода вкладення капіталу;

е) свобода розміщення робочої сили.

В даний час в Україні починають формуватися зазначені умови. Саме зараз доцільно впроваджувати в практику окремих злементи маркетингу.

Однак, існує ряд проблем, що ускладнюють застосування і використання маркетингу на вітчизняних підприємствах. До їх числа можна віднести наступні:

1. Подолання психологічного бар'єру недовіри з боку керівників господарських суб'єктів до необхідності і доцільності використання принципів і елементів комплексу маркетингу на підприємствах.

2. Організація маркетингу і його правове забезпечення. Необхідно створити служби маркетингу, розробити положення про зтой службі, визначити її статус, а також розробити функціональні обов'язки працівників. Маркетингова служба повинна стати координаційним центром діяльності підприємств і розробником рекомендацій щодо визначення стратегії ітактікі підприємства. Вона повинна спрямовувати та координувати всю діяльність підприємства.

3. Укомплектування служб маркетингу фахівцями, які повинні бути професіоналами і володіти теорією і практикою маркетингу, бути компетентними в управлінні, товароведении, комерційної діяльності, економіки, статистики, психології, соціології.

4. Інформаційне забезпечення. При орієнтації підприємства на маркетинг необхідно мати у своєму розпорядженні такою системою інформаційного забезпечення, яка дозволила б обгрунтувати будь-яке управлінське рішення і отримати достовірну інформацію про реакцію ринку на реалізацію прийнятого рішення.

При вирішенні указанньх проблем важливу роль відіграє вивчення теорії та методології маркетингу, а також підготовка фахівців нового профілю, які володіли б прийомами активної комерційної діяльності на ринку, методами системного ситуаційного вирішення проблем виробництва и реалізації товару, гнучкого пріспособлепія до змін на ринку.

Виробничо-збутова функція маркетингу. «-- попередня | наступна --» Аналітична функція.
загрузка...
© om.net.ua