загрузка...
загрузка...
На головну

Розвиток статистичних методів управління якістю

Глава 13. Статистичні методи управління якістю

Статистичні методи управління якістю ґрунтуються на контролі якості і статистичної обробки отриманих даних із застосуванням широкого арсеналу методів математичної статистики і спеціальних інструментів, виконуються по всіх процесах виробництва і спрямовані на економічне виготовлення продукції, максимально корисною і має збут. Так як на основі інформації про контроль якості в реальному масштабі часу приймаються рішення щодо коригування параметрів продукції і регулювання виробничих процесів.

під статистичним управлінням якістю розуміється сукупність методів виявлення невипадкових факторів, що дозволяють діагностувати стан процесу, провести його коригування та, в кінцевому рахунку, сприяють поліпшенню якості продукції. Найпростіша схема регулювання якості процесів і продукції для приведення їх у відповідність з технічним регламентом, стандартами та іншими нормативними документами дається на рис. 13.1.

 ПРОЦЕС
 ПРОДУКЦІЯ
 РЕЗУЛЬТАТ
 Статистичний аналіз якості продукції
 регулюючий вплив


Мал. 13.1. Найпростіша схема статистичного управління якістю

Застосуванню статистичних методів управління якістю та контролю якості присвячені міжнародний стандарт ISO 10017- 1994 і безліч вітчизняних стандартів, наприклад, ГОСТ 15895-77. «Статистичні методи управління якістю продукції. Терміни та визначення (100 термінів і визначень) ». Статистичні методи використовуються при проектуванні продукції, послуг і процесів, при контролі ходу виробничих процесів, при визначенні ступеня ризику і корінних причин появи невідповідностей, встановлення граничних характеристик продукції і процесів, під час перевірок, вимірювання і оцінку показників якості.

Залежно від рівня розвитку управління якістю виділяються три категорії методів [5,11,12]: сім елементарних методів статистичного контролю (1962 р), сім нових методів управління якістю (1977 р), методи Тагучі (1969 -1988 рр.) (рис. 13.2). Для кожної групи методів має місце пріоритетна сфера застосування. Сім елементарних методів статистичного контролю набули поширення в Японії, починаючи з вивчення їх в гуртках якості.

 Категорії статистичних методів
 7 нових методів управління якістю
 7 елементарних методів статистичного контролю
 методи Тагучі
 Метод розшарування Графіки Контрольні карти Гістограми Діаграма Парето Діаграма Ішикави Діаграма розкиду
 Діаграма спорідненості Діаграма зв'язків Деревовидна діаграма Матрична діаграма Стрілочна діаграма Діаграма процесу рішення виконання програмних карт (РDРС) Матриця пріоритетів
 Методи планування експерименту методи багатофакторного аналізу Модифікація методів дослідження операцій Метод двоетапного проектування Аналіз проблем

Мал. 13.2. Категорії статистичних методів в управлінні якістю

PDPC - Process Decision Program Chart

Вони активно використовуються виконавцями роботи для контролю і поліпшення конкретних процесів як виробничих, так і бізнес-процесів управління. Статистичний контроль побудований як на вимірюванні і обробці числових значень параметрів продукції і процесів (контроль за кількісною ознакою), так і на якісній оцінці результатів перевірки продукції або процесу, яка зводиться до встановлення того, що об'єкт придатний або має дефекти (контроль за альтернативною ознакою) . Обробка даних ведеться методами математичної статистики та експертної оцінки.

Розвиток так званих нових методів управління якістю пов'язано з розвитком концепції управління якістю по процесам життєвого циклу продукції і переходом до загального (або тотального) контролю якості. Союз японських вчених і інженерів (IUSE) розробив набір методів або інструментів, що дозволяють полегшити завдання управління якістю при аналізі різного роду чинників. Нові методи успішно застосовуються на етапі розробки продукції та проектів, для вироблення заходів щодо зниження дефектності продукції, підвищенню надійності і безпеки.

Третя класифікаційна група методів (рис.13.2), званої по імені її розробника «методи Тагучі», більш складні по розумінню і реалізації і призначені для використання вузьким колом фахівців. Наприклад, методи планування експерименту і багатофакторного аналізу, методи оптимізації. Детальний опис статистичних методів в управлінні якістю викладено в [4,5,19].

Питання для контролю знань «-- попередня | наступна --» Елементарні методи статистичного контролю якості
загрузка...
© om.net.ua