загрузка...
загрузка...
На головну

Документування системи менеджменту якості

Планування і створення системи менеджменту якості;

Етапи побудова системи менеджменту якості

Функціонування системи менеджменту якості забезпечується наступними діями організації:

2) перевірка і підтримка діючої системи менеджменту якості;

3) створення та підтримання служби якості.

Планування і створення СМК включає наступні основні етапи [11].

1. Обґрунтування актуальності створення СМК і розробка технічне завдання.

  1. Підготовчий період для розробки СМК.
  2. Проведення аналізу діючої СМЯ на відповідність рекомендаціям і вимогам стандартів серії ISO 9000
  3. Планування робіт по створенню і впровадженню СМЯ
  4. Розробка проектів документації на СМК.
  5. Впровадження СМЯ.
  6. Визначення ефективності процедур і СМК.
  7. Сертифікація СМЯ.

1. Обгрунтування і розробка технічне завдання на СМК включає наступні першочергові завдання: прийняття керівництвом рішення про створення СМЯ згідно концепціям і вимогам ISO 9000 та створення робочої групи, призначення керівника проекту і представника керівництва для курирування проекту.

Початком діяльності на цьому етапі має бути чітке формулювання цілей, в яких повинна бути закладена мотивація організації в створенні СМК. Рішення приймається в умовах, коли якість розглядається як мета підприємництва.

2. Підготовчий період для впровадження СУЯ включає:вивчення стандартів серії ISO 9000; розробка структури СМК і розподіл відповідальності за функціями і вимогам СМК (розширення служби якості); розробка проекту політики якості.

3. Проведення аналізу діючої СК: оцінка рівня, з якого починають нову роботу, як ступеня відповідності СК вимогам нових стандартів; вивчення діючих організаційно-розпорядчих документів, що регламентують діяльність з управління якістю;

4. Планування робіт зі створення та впровадження СУЯ. Для створення системи менеджменту якості потрібні ресурси: грошові кошти, персонал і час. Грошові кошти розглядаються як інвестиції, призначені для забезпечення довгострокового успіху в діяльності організації.

Планування робіт включає: створення проекту СМК і визначення ризиків проекту; визначення механізму контролю та коригування проекту.

5. Розробка проектів на комплекс стандартизованих документів, що забезпечують функціонування СМК.

6. Впровадження СМЯ: аналіз процедур (методик) користувачами; коригування процесів, документування та впровадження процедур;

7. Визначення ефективності процедур і СМК: проведення внутрішнього аудиту; аналіз СМК; проведення попереднього огляду СМК сертифікаційним органом.

8. Сертифікація СМЯ: вибір органу з сертифікації та підготовка документації для сертифікації.

Під документуванням системи менеджменту якості розуміється розробка комплексу стандартизованих документів. Документація на СМК повинна відповідати цілому ряду вимог, а саме бути:

Відповідно до стандарту ДСТУ ISO 9004-2001, обов'язковий склад документів включає:

а) заяву про політику та цілі в сфері якості;

б) настанову з якості;

в) задокументовані методики (методики, інструкції);

г) документи, необхідні для забезпечення планування та управління;

д) записи (протоколи, акти) про якість.

Глибина розробляється документації визначається видом діяльності організації, складністю і характером взаємодії процесів. Вона розділяється на основну (рівень А і Б), загальну (рівень В) і спеціальну (рівень Г і Д). Ієрархічна структура документації СМЯ дається на рис. 7.4.

 ЗАПИСИ ПРО ЯКІСТЬ, НЕОБХІДНІ ISO 9000-2000
 ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ, РОБОТИ І УПРАВЛІННЯ ЇЇ ПРОЦЕСАМИ
 Задокументовані методики, НЕОБХІДНІ ISO 9000-2000
 КЕРІВНИЦТВО З ЯКОСТІ
 ЗАЯВА ПРО ПОЛІТИКУ І МЕТОЮ В ОБЛАСТІ ЯКОСТІ
 Акти, протоколи, звіти
 Програма та план якості, карта процесів, методики, організаційні та посадові інструкції
 Стандарти підприємства, інструкції по якості
 Область застосування СМК, задокументовані методики, опис взаємодії процесів
 Політика в області якості
 РІВЕНЬ А
 РІВЕНЬ Б
 РІВЕНЬ В
 РІВЕНЬ Г
 РІВЕНЬ Д


Мал. 7.4. Ієрархія документів на систему менеджменту якості

Коротко розглянемо основне призначення і зміст документів.

Політика в області якості представляє спільні наміри та напрямки діяльності організації в області якості, офіційно сформульовані вищим керівництвом. Вона є узгодженою частиною загальної політики та стратегії організації.

Керівництво з якості - Документ, що визначає цілі, область діяльності і процесно-функціональну модель СМК. Найбільш значимі розділи настанови з якості:

а) політика і цілі організації в області якості;

б) опис організаційної структури, відповідальності і повноважень;

в) опис процесів системи менеджменту якості і посилання на документацію;

г) путівник до керівництва з якості;

процедура - Встановлений спосіб здійснення діяльності або процесу.

методичний документ - Документ, що встановлює порядок (послідовність) здійснення діяльності або процесу. Розрізняють управлінські, робочі та організаційні процедури. Управлінська та організаційна процедури встановлюють порядок управління роботою, робоча процедура - послідовність виконання робіт. Вони оформляється найчастіше у вигляді стандарту підприємства (СТП). Розробка СТП доцільна в тих випадках, коли діяльність носить повторюваний (регулярний) і сталий характер. Слід зазначити, що СТП є традиційним для вітчизняної практики видом внутрішнього документа, що дозволяє фахівцям в звичній для них формі регламентувати діяльність в області якості.

Методика якості - Документ, що встановлює один або кілька способів (методів, прийомів) здійснення конкретної діяльності в системі менеджменту якості. Прикладами методик можуть служити: «Методика оцінювання якості проекту», «Методика аналізу дефектів» і ін.

Інструкція по якості - Документ, що містить вимоги до дій, які необхідно виконати в системі і носять, як правило, більш ніж інструкція, деталізований характер. Наприклад, інструкція із закупівель, контролю якості, проведення технологічних операцій і ін. Інструкції є контрольованими документами.

запис - Документ, що містить зареєстровані дані про якості, що представляють докази, прямо або побічно свідчать про те, відповідає чи не відповідає продукція і СМК встановленим вимогам.

Обов'язкове документування системи менеджменту якості переслідує такі цілі:

- Чітко встановлюються вимоги до якості і до виконання робіт із забезпечення якості;

- Регулярно заносяться дані про фактичну якість і функціонуванні СМК;

- Здійснюється простежуваності і ідентифікація продукції та дій щодо забезпечення якості;

- Закріплюються найкращі традиції і накопичений досвід з управління якістю;

- Забезпечується доказ правильності виконання робіт за якістю.

Процесно-функціональна модель системи менеджменту якості «-- попередня | наступна --» Організаційна структура системи менеджменту якості
загрузка...
© om.net.ua