загрузка...
загрузка...
На головну

Діяльності в області якості

Цілі і підходи до організації системної

Глава 7. Основи побудови системи менеджменту якості

Питання для контролю знань

1. Які принципи представляють вихідні знання науки менеджменту якості?

2. Які принципи спрямовані на вдосконалення керівництва організацією?

3. Який принцип спрямований на впорядкування внутрішнього середовища організації?

4. Який принцип спрямований на встановлення відносини системи і зовнішнього середовища?

5. Які принципи спрямовані на вдосконалення управління організацією?

6. Який принцип спрямований на обгрунтоване прийняття рішень?

7. У чому суть концепції забезпечення якості по ДСТУ ISO 9001-96?

8. У чому суть концепції менеджменту якості по ДСТУ ISO 9001-2001?

9. Які процеси становлять життєвий цикл продукції (ЖЦП)?

10. Що розуміється під вимогами до СМК, і яке їхнє призначення?

11. Які принципи покладені в основу побудови концептуальна модель СМК?

12. Що розуміється під процесом і продукцією?

13. Що розуміється під результативністю процесу?

14. У чому суть методології побудови процессная моделі діяльності?

15. Якими структурними елементами є процессная модель?

Початок організації будь-якої цілеспрямованої діяльності можна співвідносити з початком побудови системи, як деякої цілісності, що складається з безлічі упорядкованих спеціальним клопотанням або пов'язаних за певною ознакою елементів (або процесів), що виконують ту чи іншу функцію для досягнення поставленої мети. Відповідно до рекомендацій сімейства міжнародних стандартів ISO 9000 створені два класи систем: система якості (ДСТУ ISO 9001-96) і проведена їй на заміну система менеджменту якості (ДСТУ ISO 9001-2001). Під системою управління якістю (СУЯ) розуміється - деяка цілісність, що складається з інструментарію (методики, процедури, функції), організаційної структури, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення загального керівництва управління якістю. Створення СМК орієнтує керівництво на досягнення наступних цілей, визначених умовами ринкової економіки:

1) отримання сертифіката на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001 -2001;

2) підтвердження здатності організації гарантувати споживачам стабільність в забезпеченні якості продукції;

3) створення цінності для організації та її постачальників за допомогою оптимізації витрат і ресурсів, гнучкості і швидкості спільної реакції на зміни ринку;

4) підвищення конкурентоспроможності та впевненості зацікавлених сторін у результативності та ефективності діяльності організації /

У моделі СМК тісно переплітаються наведені цілі організації в області якості і цілі стандартів, що відображено в [3] і на рис. 7.1.

 ДСТУ ISO 9001-2001. СМК: ВИМОГИ
 ДСТУ ISO 9004--2001. СМК: РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
 ДСТУ ISO 9000--2001. СМК: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СЛОВНИК
 ШЛЯХ ДО переваги над ринком ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПАМ TQM
 ШЛЯХ ДО ЕКОНОМІЧНОГО УСПІХУ ПОЛІПШЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
 ШЛЯХ ДО сертифікатів Сертифікація


.

Мал. 7.1. Цілі і спрямованість міжнародних стандартів ДСТУ ISO 9000-2000

В управлінні якістю «-- попередня | наступна --» Процесно-функціональна модель системи менеджменту якості
загрузка...
© om.net.ua