загрузка...
загрузка...
На головну

Методи оцінки рівня якості продукції

Під оцінкою рівня якості продукції розуміється результат, представлений в кількісної або якісної формі і отриманий зіставленням показників якості оцінюваної продукції з їх базовими (еталонними, нормативними) значеннями. У кількісній формі оцінка виражається одним число, в якісній формі - у вигляді твердження про відповідність продукції певної категорії або класу якості. Базовими значеннями є показники, обрані для порівняння аналогів продукції. Аналог - це продукція, що має подібне (подібне) функціональне призначення.

При оцінці рівня якості використовують класифікаційні, обмежувальні та оціночні показники. За значенням класифікаційних показників підбирають групу аналогів оцінюваної продукції. Обмежувальні показники регламентовані міжнародними та вітчизняними стандартами, законами та іншими нормативними документами. Кожен оціночний показник характеризується напрямком його впливу на якість продукції: якщо підвищення якості продукції відповідає збільшенню значень показників, то їх називають позитивними, Якщо зменшення - негативні.

Оцінка рівня якості здійснюється для прийняття рішень з питання:

а) розробки або модернізації продукції;

б) виходу на конкретний ринок;

в) поточної оцінки контрольованих показників;

г) встановлення конкурентоспроможності продукції.

Для оцінки рівня якості продукції застосовуються такі методи:

- Диференційний метод, заснований на використанні одиничних показників якості продукції та їх порівнянні з базовими значеннями;

- Комплексний метод, заснований на застосуванні головного одиничного або комплексного, а також узагальненого або інтегрального показника якості;

- Змішаний метод оцінки застосовується, коли сукупність одновимірних показників якості досить обширна і аналіз диференціальним методом не дозволяє отримати узагальнену оцінку, і коли, показник якості в комплексному методі недостатньо повно враховує всі істотні властивості продукції і не дозволяє отримати висновки щодо важливих одиничних її властивостей.

Диференціальний метод. Оцінка рівня якості полягає в тому, що одномірні показники порівнюються з відповідними базовими показниками. Є, як правило, деяка сукупність (або вектор) виміряних показників X1, X2, ..., Xn і відповідні їм стандарти або базові значення Xб1, Xб2 , ..., Xбn. Зіставлення їх здійснюється або порівнянням за абсолютними значеннями або за рівнем їх відносини.

У першому випадку маємо:

i = 1,2, ..., n. (3.6)

У другому випадку рівень якості продукції () розраховується за відносинам (3.7) і (3.8). Для «позитивного» показника рівень якості визначається відношенням виду: (3.7)

для «негативного» як: (3.8)

За результатами оцінки показників із застосуванням диференціального методу, сформульовані наступні судження про якість продукції, що оцінюється:

- Рівень якості продукції, що оцінюється вище рівня якості базової продукції, якщо всі значення одиничних показників більше одиниці, Y i > 1;

- Рівень якості продукції, що оцінюється не поступається рівню якості базової продукції, якщо хоча б один показник більше одиниці, Yi > 1, А решта (n - 1) значення дорівнюють одиниці, Yi = 1,

- Рівень якості продукції, що оцінюється нижче базового, якщо хоча б одне значення одиничного показника строго менше одиниці, Yi <1.

У разі, коли частина значень Yi > 1, а інші Yi <1, Тодіфференціальний метод не приносить результату, і тут необхідно використовувати комплексний або змішаний методи.

комплексний метод. Щоб перейти від безлічі до одного або двох показниках рівня якості застосовується комплексний метод. Він передбачає використання наступних прийомів:

1) вибір головного комплексного або узагальненого показника;

2) визначення показника рівня якості продукції як середньої величини різної природи: арифметична, геометрична або квадратична середня, яка розраховується за стандартними формулами математичної статистики;

3) визначення показника рівня якості продукції співвідношенням інтегральних показників якості оцінюваної і базової продукції.

змішаний метод передбачає використання показників рівнів якості, встановлених за одиничними і комплексним або узагальненими показниками якості продукції. Рівень якості при змішаному методі визначається за формулою виду:

. (3.9) Показник є узагальненим і комплексним одночасно.

Вимірюваного властивості продукції «-- попередня | наступна --» Визначення основних концепцій
загрузка...
© om.net.ua