загрузка...
загрузка...
На головну

Філософські аспекти та розвиток поняття якості

Глава 1. Якість як загальнонаукова категорія

Передмова

Глава 11. Функції менеджменту якості, орієнтовані на

процес випуску .............................................. ........... 76

11.1. Завдання керівництва в управлінні процесами ЖЦП ...................................... 76

11.2. Планування випуску продукції .............................. 77

11.3. Забезпечення якості продукції по процесам життєвого циклу ................... 78

11.4. Оперативне управління процесами ЖЦП і якістю продукції ............... 79

11.5. Поліпшення якості: принципи, концепція, алгоритм ................................. 80

Питання для контролю знань .............................................. .......................... 82

Глава 12. Контроль якості продукції ............................................ ........... 82

12.1. Призначення, об'єкти і процеси контролю якості ...................................... 82

12.2. Види контролю якості продукції .............................................. ........... 83

12.3. Петля контролю якості продукції .............................................. ........... 86

12.4. Методи отримання інформації для оцінки якості продукції .................. 88.

12.5. Випробування продукції і процесів .............................................. ............. 89

12.6. Методи експертних оцінок якості продукції та послуг ................................ 90

Питання для контролю знань .............................................. .......................... 92

Глава 13. Статистичні методи управління якістю ............................. 93

13.1. Розвиток статистичних методів управління якістю ............................. 93

13.2. Елементарні методи статистичного контролю якості .......................... 94

13.3. Типи контрольних карт ............................................... ...................... 97

13.4. Техніка побудови контрольних карт .............................................. ...... 99

Питання для контролю знань .............................................. .................... 102

Глава 14. Економіка управління якістю продукції .............................. 102

14.1. Класифікація витрат в управлінні якістю ....................................... 102

14.2. Методи розрахунку витрат в управлінні якістю ....................................... 103

14.3. Джерела формування вартості якості ....................................... 104

14.4. Оцінка невідповідності якості продукції і процесів вимогам ......... 106

14.5. Характер і класифікація невідповідностей якості продукції вимогам .107

Питання для контролю знань .............................................. ....................... 108

Глава 15. Стандартизація в області якості продукції ............................... 107

15.1. Цілі, принципи та функції стандартизації .......................................... 107

15.2. Структура нормативної бази стандартизації .......................................... 108

15.3. Характеристика нормативних документів ............................................... .109

15.5. Міжнародні стандарти, що діють в Російській Федерації ............ 111

Питання для контролю знань .............................................. ........................ 112

Тема 16. Сертифікація продукції та систем якості .................................... 115

16.1. Основні поняття, цілі і принципи сертифікації .................................... 115

16.2. Законодавча база сертифікації ............................................... ........ 117

16.3. форми сертификация...........................................................................117

16.4. Система сертифікації ................................................ ........................ .119

16.5. Схеми сертифікації ................................................ ........................... 120

16.6. Модель проведення сертифікації ............................................... ............ 122

Питання для контролю знань .............................................. ....................... 123

Литература............................................................................................. 123


«Природа не дала нам пізнання межі речей»*

 Цицерон.

Починаючи з 90-х років 20-го століття, у всіх країнах світу спостерігається безпрецедентне зростання уваги до якості продукції, що викликано дією наступних сил:

- Відкритий світовий конкурентний ринок, на якому більше одного мільярда покупців і який не може ні зупинити, ні обмежити не один уряд;

- Якість стало одним з найважливіших факторів оцінки конкурентоспроможності продукції;

- Купівельна поведінка знайшло нові риси: почуття влади - «королі на ринку», «професійний» підхід до відповідності ціни та якості продукції,

Тому виживання і розвиток організації пов'язують, перш за все, з поліпшенням якості продукції та послуг. Входження в Росії суб'єктів економіки в ринкові відносини вимагає нових концептуальних підходів, форм і методів управління якістю продукції і послуг.

Управління якістю - наукомістка діяльність, яка базується на теорії кваліметрії і метрології, економіки і менеджменту, математичної статистики та надійності, і зачіпає проблеми ергономіки та екології. Весь цей спектр знань акумулює дисципліна «Управління якістю».

Управління якістю як наукова дисципліна має об'єкт і предмет дослідження. об'єктами дослідження є якість продукції, послуг і процесів, система менеджменту якості, як механізм здійснення управління якістю продукції. Предмет дослідження - Управління якістю, як постійна, планомірна і цілеспрямована діяльність, яка полягає у впливі на фактори і умови, що забезпечують відповідність характеристик створюваної продукції вимогам.

Наука управління якістю розкривається за допомогою вивчення системи знань, наповненою принципами, концепціями, методами і моделями, технологіями діяльності в частині вимірювання, випробувань, планування якості, стандартизації та менеджменту організації.

Навчальна завдання дисципліни «Управління якістю» - підготувати майбутніх фахівців, перше, до розуміння розмаїття навколишнього безлічі речей (об'єктів), проникненню в їх суть, виявлення «властивих характеристик» і визначенню їх рівня якості; Друге, до управління якістю продукції і процесів, розглядаючи цей вид діяльності як частина менеджменту організації; третього К конструювання системи менеджменту якості, розглядаючи її систему з високо формалізованою і складною організацією управління, здатної бути основним надійним механізмом, що гарантує якість продукції і, в цілому, конкурентоспроможність підприємства.

Актуальність вивчення дисципліни визначається наступними положеннями.

Перше, початок 21 століття відрізняється активізацією на російських підприємствах і фірмах діяльності з управління якістю. Якість продукції та послуг висунуто як ключове конкурентну перевагу організації, підвищення якого є основною метою менеджменту організації. Тому знання з управління якістю слід розглядати як джерело підвищення якості управління організацією і, як наслідок, результативності та економічної ефективності її діяльності.

Друге, Російська держава, приймаючи міжнародні стандарти сімейства ISO 9000, як основний документ, яким має слідувати адміністративне керівництво, і вступ його до Світової організації торгівлі (СОТ) зобов'язує всі галузі економіки орієнтуватися на поліпшення якості продукції, послуг і процесів відповідно до вимог міжнародних стандартів. Вивчення організації управління якістю на основі запропонованої методичної бази стандартами ISO 9000 є невід'ємною частиною знань з менеджменту організації.

мета дисципліни полягають у тому, щоб сформувати знання:

- Філософських, економічних і соціальних аспектів якості;

- Властивості продукції і показників якості як заходи властивості;

- Підходів до формування якості продукції;

- Ролі кваліметрії і метрології в управлінні якістю;

- Моделей управління якістю та етапів їх розвитку;

- Системної діяльності в області якості і про документування її;

- Планування якості продукції, як діяльності забезпечує її конкурентоспроможність;

- Вітчизняної і світової діяльності по стандартизації управління якістю.

Анотація курсу. Якість як невіддільна від буття об'єкта істотна його визначеність займало великі уми світу з глибокої давнини. Тому на початку (глава 1) викладається важлива роль відведена вивченню розвитку поняття «якість», починаючи від філософських умовиводів до стандартизованого визначення, а також соціальних і економічних аспектів якості.

Якість як сукупність властивостей (характеристик) продукції (об'єкта) вивчається шляхом подання (глава 2) класифікацій «носіїв» якості і забезпечення якості продукції та основних положень і принципів по вимірюванню та оцінці якості. Розкриття якості продукції як сукупності властивостей дається (тема 3) за допомогою вивчення показників якості за класифікаційними групами. В цілому наводиться каталог показників якості продукції, які є об'єктами управління. Тут же викладено методи оцінки рівня якості продукції.

Після того як узагальнені і розкриті знання про якість як суттєвої внутрішньої визначеності продукції, зроблений перехід (глава 4) до вивчення орієнтації організацій у формуванні якості продукції, вибір яких залежить від стадії її життєвого циклу. Забезпечення необхідної якості продукції в процесі виробництва, з огляду на різноманіття її видів і визначальних властивостей, засноване на знанні теорії та практики з управління якістю. У розділі 5 узагальнені відомості про етапи розвитку теорії і моделей діяльності з управління якістю, а також про підходи до створення теорії управління якістю і про Вчителів якості.

Сучасний етап розвитку науки в області якості - це розробка теорії менеджменту якості як скоординованої діяльності з керівництва та управління організацією в області якості. Методологічним аспектам менеджменту якості: принципам, концепціям, моделям систем якості та системи менеджменту якості присвячена глава 6. Керівною ідей теорії менеджменту якості є управління якістю по всьому життєвому циклу продукції. Щоб охопити процеси зі створення і виробництва продукції, повинна бути створена система менеджменту якості. Основам її побудови викладені в главі 7. Міжнародними стандартами ISO-9000 особлива увага приділяється для успіху діяльності в області якості розвитку відповідальності керівництва, а в цілому, вдосконалення адміністративного управління. Основні цілі і операційні функції адміністрації в області якості викладені в розділі 8.

Розвиток ідеї підвищення якості управління організацією знаходить втілення в розвитку міжнародних стандартів менеджменту ресурсів. На сучасному етапі основна увага приділяється управлінню людськими ресурсами - основним капіталом і потенціалом організації. Класифікація ресурсів, завдання та моделі управління людськими ресурсами з метою поліпшення якості продукції наводяться в розділі 9.

Для забезпечення конкурентоспроможності продукції та ефективності життєвого циклу продукції в теорії якості розроблена методологія «розгортання функції якості», починаючи від маркетингу і закінчуючи утилізацією, так звана методологія QFD. Послідовність її втілення в практику планування якості викладена в главі 10. Завданням функцій менеджменту якості, орієнтованих на процес випуску, присвячена глава 11.

Розкриттю принципу менеджменту якості «прийняття рішення на підставі фактів», можна здійснити при веденні контролю якості продукції, як діяльності, що включає проведення вимірів, випробувань, експертизи і оцінок характеристик якості продукції і процесів. Вивчення процесів і методів контролю якості продукції засноване на матеріалах глава 12. У завдання контролю якості входить оцінка (як за результатами робота, так і в режимі «on line») протікання процесів і відповідності числових значень характеристик продукції вимогам. Основні інструменти вирішення завдань побудовані на методах загальної та математичної статистики. Вивчення методів і графічних моделей подання статистичних даних, і оцінки стану виникають ситуацій у виробництві дається в главі 13.

Поліпшення якості продукції завжди пов'язане зі збільшенням витрат, які в подальшому окупаються за рахунок вдосконалення як виробничої, так і управлінської діяльності. Основні аспекти підвищення результативності та ефективності управління якістю продукції розглянуті в главі 14.

Управління якістю продукції має починатися з вивчення стандартів та інших нормативних документів на цю продукцію. У них дається обов'язковий перелік властивостей і їх характеристик для контролю і виконання. Тим самим виконується основна соціальна і економічна функції стандартизації - це захист інтересів споживачів і держави з питань якості продукції, процесів і послуг. На території Російської Федерації діють державні (національні), міждержавні та міжнародні стандарти. Актуальність останніх істотно зросла з розвитком ринкової економіки і частина з них, як міжнародні стандарти сімейств ISO 9000, ISO 14000 та EN 45000, є обов'язковими для виконання на території країни. Основи стандартизації викладені в главі 15


Поняття «якість» було сформульовано давньогрецьким філософом і вченим енциклопедистом Аристотелем (343 р. До н.е. е.) В трактаті «Категорії» як «визначальний видову відмінність сутності речей» і переведено їм в статус філософської категорії. Аристотель підійшов і до розгляду проблемного питання про нерозривність зв'язку якості з кількістю.

під категорією в філософії розуміється гранично загальне фундаментальне поняття, що відображає найбільш суттєві, закономірні зв'язки і відносини реальної дійсності і пізнання. Категорія є вузловим пунктом пізнання, сходинкою проникнення в сутність речей.

З розвитком філософії поглиблювалося поняття «якість». Німецький філософ Г. Гегель (1770-1831 рр.) Визначив якість «як логічну категорію, складову початкову ступінь пізнання речей і становлення світу, як безпосередню характеристику об'єкта». Поряд з цим, Г. Гегелем доведена органічний взаємозв'язок якості з кількісною визначеністю. Закон переходу кількісних змін у якісні зміни вперше був сформульований Гегелем і розвиток отримав в працях Ф. Енгельса і К. Маркса. Згідно з цим законом зміна якості об'єкту відбувається тоді, коли накопичення кількісних змін досягає певної межі. Даний закон має загальний характер і його зміст розкривається за допомогою, насамперед, категорій «якість», «кількість» і «міра».

Закон переходу кількісних змін у якісні зміни має важливе методологічне значення, зобов'язуючи вивчати об'єкт і з якісної і кількісної сторін в їх єдності. В контексті цього закону кількість - Філософська категорія, що виражає зовнішню визначеність об'єкта, якість - Є філософська категорія, що виражає істотну внутрішню визначеність об'єкта, завдяки якій він є цим, а не іншим.

міра - філософська категорія, що виражає діалектичну єдність якісних і кількісних характеристик об'єкта. Вона вказує межа, за яким зміна кількості тягне за собою зміну якості об'єкта і навпаки. Міра - це свого роду зона, в межах якої ця риса може модифікуватися, зберігаючи при цьому свої суттєві характеристики.

Фундаментальне поняття якості викладено в працях Ф. Енгельса (1820-1895 рр.), Суть якого полягає в тому, що «якість об'єкта виявляється в сукупності його властивостей». І далі, «об'єкт не складається з властивостей, не є свого роду« пучком властивостей », а володіє ними, існує не якість, а тільки речі володіють якістю». під властивістю розуміється спосіб прояву певної сторони якості об'єкта по відношенню до іншого об'єкта, з яким він вступає у взаємодію. Якість не зводиться до окремих властивостях. Категорія якості висловлює цілісну характеристику функціонального єдності існуючих властивостей об'єкта, його внутрішню і зовнішню визначеність, його відмінність від інших об'єктів або схожість з ним.

Поширеним є поняття «якість», дане в філософському енциклопедичному словнику [16, с.252]: «якість - філософська категорія, що виражає невіддільну від буття об'єкта його істотну визначеність, завдяки якій він є саме цим, а не іншим об'єктом». І, як наслідок цього, «якість відображає стійке взаємовідношення складових елементів об'єкта, яке характеризує його специфіку, що дає можливість відрізнити один об'єкт від інших». Саме завдяки якості кожен об'єкт існує і мислиться як щось обмежене від інших об'єктів. Разом з тим якість висловлює і щось спільне, що характеризує весь клас однорідних об'єктів.

Сформульовані філософами поняття категорії якості покладені в основу розвитку теорії та практики управління якістю. Вони конкретизовані відповідно до практичною діяльністю і закріплені офіційними документами - державними і міжнародними стандартами. На рис. 1.1 наводиться дві гілки розвитку поняття якості: філософська галузь і трансформація філософських понять в визначення, що використовуються вітчизняними та міжнародними стандартами і відповідно їм практикою.

 Визначальне видову відмінність сутності речей
 Ступінь відповідності властивих характеристик вимогам
 Г. Гегель
 Ф. Енгельс
 ФЕС
 ISO 9000 - 1994
 ГОСТ 15467-79
 ISO 9000 - 2000
 Якість: Аристотель


Мал. 1.1. Цикл розвитку поняття «якість»

Визначення по ГОСТ 15467 -79: якість - Сукупність властивості продукції, яка обумовить її придатність задовольняти певні потреби у відповідність з призначенням.

Визначення з міжнародних стандартів ISO9000-1994: якість (quality) - Сукупність характеристик об'єкта, що відносяться до його здатності задовольняти встановлені і передбачувані потреби. потреба - Потреба чи недолік в чому-небудь необхідному для підтримки життєдіяльності людської особистості, соціальної групи, суспільства в цілому; внутрішній стимул активності. задоволеність споживача - Сприйняття споживачем ступеня задоволення їхніх вимог

Визначення з міжнародних стандартів ISO 9000-2000: якість - Ступінь відповідності властивих характеристик вимогам. характеристика є відмітна властивість, вона може бути власної або присвоєної, якісної або кількісної. вимога - Повне відображення встановлених або передбачуваних потреб.

СОЖЕРЖАНІЕ «-- попередня | наступна --» Економічні аспекти якості
загрузка...
© om.net.ua