загрузка...
загрузка...
На головну

Сутність і значення соц. контролю. Роль права в соц. контролі

Соц. регулювання і соц. контроль

Суспільство - саморегульована складна соц. система. Найважливішу роль в соц. регулюванні суспільного життя грає соц. культура. Перш за все соц. цінності і норми, соц. інститути та організації. Разом з тим в соц. структурі суспільства як частина загальної системи соц. регулювання є і грає важливу роль особливе структурне освіту, особливий інститут соц. контролю, безпосередньо покликаний забезпечувати своїми шляхами і засобами нормальне, впорядковане функціонування і розвиток суспільства, запобігати і виправляти такі соц. відхилення, які здатні дезорганізувати суспільне життя, соц. порядок. Соц. контроль - це спосіб саморегуляції соц. системи, що забезпечує за допомогою нормативного регулювання цілеспрямований вплив людей і інших структурних елементів цієї системи, їх впорядковане взаємодія в інтересах зміцнення порядку і стабільності. Соц. контроль вказує, що в разі недотримання приписів будуть застосовані відповідні санкції. Соц. контроль вносить вклад в забезпечення відтворення соц. відносин і соц. структури і грає дуже важливу роль в стабілізації і інтеграції соц. системи та зміцнення соц. порядку. Особлива велика роль соц. контролю в запобіганні та припиненні соц. відхилень.

Суспільство тільки тоді може функціонувати ефективно, коли його члени досягають такого типу поведінки, при якому вони хочуть діяти так, як вони повинні діяти як члени даного суспільства. Соц. контроль - це спосіб саморегуляції соц. системи, що забезпечує за допомогою нормативного регулювання цілеспрямований вплив людей і інших структурних елементів цієї системи, їх впорядковане взаємодія в інтересах зміцнення порядку і стабільності.

1) Соц. контроль - складова частина більш загальної і різноманітної системи соц. регулювання поведінки людей та суспільного життя. Її специфіка полягає в тому, що таке регулювання носить упорядкований, нормативний і категоричний характер і забезпечується соц. санкціями або загрозою їх застосування.

2) Соц. контроль здійснюється і через соціалізацію особистості, і через взаємодію особистості з первинної соц. групою, її культурою і через взаємодію особистості, соц. групи з суспільством в цілому.

3) Соц. контроль - процес соц. взаємодії, при якому не тільки особистість відчуває вплив соц. контролю, а й соц. контроль зазнає зворотний вплив з боку особистості.

4) Характер, зміст і спрямованість соц. контролю визначаються характером, природою, типом даної соц. системи.

В системі забезпечення соц. контролю важливе місце належить соц. санкціям як реакції суспільства або соц. групи на поведінку особистості в соц. значущих умовах. Соц. норми, що виражають вимоги, приписи поряд з визначенням типу поведінки зазвичай містять соц. санкції, т. е. соц. наслідки тієї чи іншої поведінки, які випливають з установок даної соціокультурної системи. Соц. санкції - це оперативне засіб соц. контролю, спрямоване на забезпечення належного виконання вимог соц. норм і ролей.

За своїм характером соц. санкції можуть бути правовими, моральними, релігійними та ін .; по сфері застосування - політичними, економічними, духовно-ідеологічесікмі і ін .; за змістом - позитивними і негативними; за формою закріплення - формальними, закріпленими в законі або іншому правовому акті, і неформальними; за масштабами - міжнародні та внутрішньодержавні.

Застосування правових санкцій забезпечується гос. примусом, моральних - силою морального заохочення або засудження з боку суспільства або соц. групи. Різні види соц. санкцій і норм взаємопов'язані, взаємодіють і доповнюють один одного.

Роль і значення соц. контролю полягають у тому, що він вносить серйозний внесок в забезпечення відтворення соц. відносин і соц. структури і тим самим грає важливу роль в стабілізації і інтеграції соц. системи і зміцненні соц. порядку. Соц. контроль спрямований на те, щоб зробити звичкою стандарти поведінки в певних ситуаціях, які не викликають заперечень соц. групи або всього суспільства. Особлива велика роль соц. контролю в запобіганні та припиненні соц. відхилень.

Етносоціальні спільності і соц. етнічна структура російського суспільства «-- попередня | наступна --» Соціальна аномія
загрузка...
© om.net.ua