загрузка...
загрузка...
На головну

Основні соц. стратифікаційних зміни в сучасному російському суспільстві

Соціальна мобільність, її види та роль у житті суспільства

Соц. мобільність - переміщення особистості чи соц. групи з одного соц. страта в інший, зміна місця соц. суб'єкта в соц. структурі. Дане поняття в соціологію ввів Сорокін. Це важливий показник для соц. життя, що залежить від багатьох факторів. Істотно різниться як на різних етапах історичного розвитку, так і в неоднакових умовах окремих країн.

Вертикальна соц. мобільність пов'язана з підвищенням або пониженням соц. статусу (підвищення на посаді).

Горизонтальна соц. мобільність означає переміщення людей в рамках одного і того ж соц. рівня (з однієї зарплати на таку ж в іншу установу).

Вертикальна соц. мобільність поділяється на висхідну і спадну, в залежності від того, чи відбувається підвищення або зниження соц. статусу в результаті такого переміщення.

Високий рівень вертикальної соц. мобільності - один з найважливіших показників демократичності, гуманистичности сучасного суспільства.

Розрізняють також індивідуальну та колективну соц. мобільність. Колективна соц. мобільність вносить в стратификационную структуру великі зміни.

Причина соц. мобільності - в здійсненні в суспільстві принципу розподілу благ пропорційно заслугам кожного його члена, т. к. навіть часткова реалізація цього принципу веде до посилення соц. мобільності та оновленню складу вищих страт. Інакше в цих стратах з плином часу накопичується дебільний матеріал - велике число нездатних людей, а в низьких стратах, навпаки, талановитих. Щоб цього не сталося, суспільство повинно відмовитися від жорсткої соц. структури, постійно здійснювати соц. мобільність, удосконалювати і контролювати її.

В ході демократичного і ринкового реформування сучасного російського суспільства в ньому відбуваються серйозні соц.-структурні зміни.

1) відсторонений від монопольної влади стара партійна номенклатура, ліквідована монополія КПРС на владу і тоталітарний режим, розширилися політичні права і можливості членів суспільства впливати на вироблення і прийняття політичних і управлінських рішень.

2) З'явився, швидко зростає і зміцнюється новий соц. шарпідприємців, вищі представники якого не тільки складають більшу частину сьогоднішньої господарсько-економічної еліти, а й нерідко прагнуть до влади, переходять в політичну еліту. Перехід до ринкової економіки породив якісно нового суб'єкта соц. діяльності, інтереси якого спрямовані на отримання прибутку і який має реальну економічну свободу, самостійно приймає рішення і несе особисту відповідальність за результати господарювання.

3) В ході реформ серйозно змінився престиж багатьох професій, що веде до істотної зміни соц.-професійної структури суспільства. Так, у зв'язку з впровадженням в життя ринкових відносин різко зріс престиж підприємницької, комерційної, правової та інших видів діяльності, одночасно з цим престиж ряду важливих для майбутнього країни професій став різко падати.

4) У процесі реформування російського суспільства відбувається різке розшарування суспільства на багатих, бідних і навіть жебраків, що як показує історичний досвід, загрожує зростанням серйозної соц. напруженості і соц. вибухами. Притому у більшості людей невдоволення викликає не сам по собі принцип і факт соц. нерівності, а то, на якій основі і якими методами, в яких масштабах і на якому тлі все це відбувається.

5) В умовах становлення ринкової економіки все більше посилюється тенденція скорочення можливостей отримання вищої освіти, перш за все нижчими і середніми верствами суспільства, які не здатні оплачувати освіту.

6) Реформування російського суспільства призвело до серйозного зростання маргінальних соц. шарів, що здатне привести до його дестабілізації. Це перш за все безробітні, особи без певних занять і місця проживання, бомжі, біженці та ін. Маргінали - це представники соц. груп або підгруп, статус, свідомість і поведінку яких знаходяться як би на стику і багато в чому визначаються небажанням або невмінням адаптуватися до однієї з взаємодіючих соц. груп або культур.

В цілому, сучасне російське суспільство - структура перехідного суспільства, основні параметри нової соц. структури лише намітилися і знаходяться в процесі становлення, в цілому дана соц. структура поєднує в собі багато рис старої і вже народжується риси нової.

Соціальна стратифікація і проблема соц. нерівності «-- попередня | наступна --» Етносоціальні спільності і соц. етнічна структура російського суспільства
загрузка...
© om.net.ua