загрузка...
загрузка...
На головну

Соціальні групи і спільності, їх види

Найважливішими елементами соц. структури суспільства є соц. групи і соц. спільності.

Соц. група - це сукупність людей, що мають загальний соц. ознака і виконують соц. необхідну функцію в загальній структурі суспільного поділу праці і діяльності.

У цьому плані під поняття "соц. Група" підпадає і соц. спільність, як дуже численний об'єднання людей, і власне соц. група, як порівняно менша за чисельністю сукупність людей.

Розмежовуючи поняття "соц. Група" і "соц. Спільність", соціологи зазвичай не зводять все лише до кількісних параметрів. Соц. групи відрізняються більшою стійкістю і стабільністю, порівняно високим ступенем однорідності і згуртованістю, входженням в ширші соц. об'єднання в якості структурних одиниць. Для масових соц. спільнот зазвичай характерні бесструктурность, організаційна аморфність, розпливчастість складу.

Соц. групи можуть класифікуватися по різних підставах.

За своєю величиною вони поділяються на малі і великі. Відмінними рисами малих соц. груп є не тільки їх нечисленність, а й близькість, міцність, інтенсивність особистісних взаємодій суб'єктів, високий ступінь спільних цінностей, норм і правил поведінки та ін. У великих соц. групах зв'язку і взаємодії носять не тільки безпосередній, але і опосередкований характер.

Соц. групи підрозділяються також на первинні і вторинні. Первинними називаються невеликі групи людей, які вступають в пряме і безпосереднє взаємодія, що спираються на їх індивідуальні особливості. Відрізняються особливою емоційністю, свого роду інтимністю і неформальністю (сім'я, спортивна команда). Вони є первинним сполучною ланкою між особистістю і суспільством. Вторинна соц. група - це зазвичай велика соц. група, в основі якої лежить безособистісне взаємодія об'єдналися в ній людей для досягнення конкретних цілей. У таких групах індивідуальність кожного з суб'єктів, його емоційні характеристики і дії йдуть на другий план, в той час як здатність здійснювати певні функції і цілі висувається на перший план.

Соц. групи за способом і характером організації поділяються на формальні і неформальні. У формальних правила їх організації, дії її членів встановлюються, регламентуються або санкціонуються офіційним чином соц. інститутами і організаціями. Характерні поділу і висока раціоналізація функцій, безособовість відносин, єдина мета і ін. Неформальні групи не мають офіційної регламентації, складаються на основі ініціативи самих індивідів, спільності їх інтересів та ін. Взаємодія їх членів носить суто особистісний характер, спирається на силу авторитету.

Розрізняють об'єктивні і суб'єктивні соц. групи. У підставі перших лежать об'єктивно виникають суспільні обставини, другі пов'язані з соц. відносинами, що складаються на основі соц. взаємодій суб'єктивного характеру.

Референтна група - реальна чи уявна, зазвичай мала соц. група, система цінностей і норм якої служить зразком для тієї чи іншої особистості.

З точки зору соц. структури суспільства, в якій відбивається відмінність громадських груп по їх соц. положенню, особливо важливо виділення таких соц. груп, як соц.-класові спільності, соц.-демографічні спільності, етносоціальні спільності, соц.-територіальні спільності і соціально-професійні спільності.

Суспільство як соціальна система, її структура «-- попередня | наступна --» Соціальна стратифікація і проблема соц. нерівності
загрузка...
© om.net.ua