загрузка...
загрузка...
На головну

організація проектування

Будівництво підземних інженерних мереж пов'язано з розриттям міської території, перетином різних підземних комунікацій, рухом міського транспорту і пішоходів. Важкі умови виконання робіт вимагають продуманої їх організації.

Здійсненню будь-якого будівництва передують проектно-вишукувальні роботи, що виконуються спеціалізованими проектними організаціями.

Вартість проектних робіт складає від 5 до 15% вартості будівництва, тому цьому питанню приділяється велика увага.

На передпроектної стадії основну роль грає замовник (інвестор).

Створюється комісія в складі представника проектної організації, виконкому, самого замовника, пожежної та санітарної інспекцій.

У передпроектну стадію входять:

- Інженерно-економічні дослідження;

- Відведення ділянки виробництва робіт;

- Видача замовником завдання на проектування проектною організацією. Якщо будівництво ведеться в межах міста, то додатково замовник повинен видати будівельний паспорт і архітектурно-планувальне завдання.

Проектна стадія включає:

- Проектне дослідження;

- Розробка об'ємно-планувального і конструктивного рішень;

- Розробка організаційно-технологічної частини проекту;

- Складання кошторисів на об'єкт.

Замовник укладає договір з проектною і підрядної будівельної організаціями. До договору на розробку проекту додається завдання, яке повинно містити основні дані, необхідні для проектування:

1) обгрунтування інвестицій будівництва;

2) рішення місцевого органу виконавчої влади про попереднє погодження місця будівництва;

3) акт вибору земельної ділянки на будівництво;

4) архітектурно-планувальне завдання;

5) технологічні умови на приєднання до джерел постачання, до інженерних мереж;

6) матеріали про знесення старих будівель і споруд;

7) вихідні умови про стан навколишнього середовища;

8) наявні матеріали з інженерних вишукувань і обстежень існуючих будівель і споруд;

9) завдання на розробку тендерної документації на будівництво;

10) умова для розміщення тимчасових будівель, машин і механізмів, складських приміщень.

Крім того, для підприємств - дані з технології та обладнання, з науково-технічного та дослідно-конструктивних рішень, технічні креслення і характеристики випускний продукції, матеріали по технології обслуговування діючого підприємства.

В архітектурно-планувальному завданні вказуються вимоги в частині забудови ділянки, поверховості та архітектурного оформлення будівель і споруд, що виходять на вуличні проїзди, планувальних відміток забудовується ділянки.

Разом з архітектурно-планувальним завданням проектна організація отримує будівельний паспорт ділянки, що містить основні технічні дані по відведеному для будівництва ділянки із зазначенням існуючої на ділянці забудови, підземних споруд і ін.

Завдання на проектування складається замовником проекту за безпосередньою участю проектної організації, яка розробляє проектну документацію. Вона визначається в основному на конкурсній основі через проведення торгів (тендерів). Остаточне рішення приймають замовник або інвестор.

З метою аналізу умов будівництва і експлуатації майбутніх інженерних мереж і підготовки вихідних даних проектування виконують дослідження, що включають комплекс економічних і інженерних досліджень майбутнього будівництва.

Економічні дослідження проводяться для виявлення і обґрунтування вибору варіантів забезпечення будівництва сировиною, матеріалами, паливом, енергією, водою, теплом, транспортними комунікаціями, трудовими ресурсами, житлом, культурно-побутовими приміщеннями та ін. Всі ці дослідження проводить генпроектувальник. Роботи виконуються після отримання від замовника завдання на проектування Дані економічних вишукувань входять до складу проекту організації будівництва.

Інженерні вишукування виконуються з метою вивчення природних умов ділянки будівництва, вони включають в себе наступні дані:

1) топографо-геодезичні;

2) геологічні та гідрогеологічні;

3) гідрометеорологічні;

4) грунтово-геоботанічні;

5) санітарно-гігієнічні (екологія навколишнього середовища, наявність очисних споруд, джерел водозабору і ін.)

На проведення інженерно-організаційного проектування, організація укладає договір з дослідницькими організаціями.

Проектування виконують в дві стадії. Спочатку розробляють технічний проект (перша стадія проектування); після його затвердження і на його основі складають робочі креслення (друга стадія проектування).

При проектуванні нескладних об'єктів з дозволу інстанції, яка стверджує завдання на проектування, допускається розробка проекту в одну стадію - техно-робочий проект.

Перша стадія - технічний проект. Технічний проект складається з техніко-економічної частини, генерального плану забудови, технологічної та будівельної частин, проекту організації будівництва і кошторисно-фінансових розрахунків.

Технічний проект розробляється з такою повнотою, яка дозволила б зробити замовлення на необхідне для будівництва основне технологічне обладнання.

Технічний проект зі зведеним кошторисно-фінансовим розрахунком після його затвердження є підставою для фінансування будівництва, замовлення основного технологічного обладнання та розробки робочих креслень.

Друга стадія - робочі креслення. Відповідно до затвердженого технічного проекту проводиться розробка робочих креслень і прив'язка типових проектів, застосування яких передбачено технічним проектом.

До розробки робочих креслень замовник зобов'язаний своєчасно передати проектної організації остаточні вихідні дані по замовленому технологічного устаткування.

У робочих кресленнях деталізуються окремі вузли і конструкції, прийняті в затвердженому технічному проекті, в тій мірі, в якій це необхідно для виконання будівельно-монтажних робіт. Нехтування в робочих кресленнях від технічного проекту без дозволу стверджує інстанції не допускаються.

Робочі креслення здаються замовнику, який від себе передає їх будівельній організації.

Одностадійний техно-робочий проект допускається розробляти в тих випадках, коли для вирішення питань про вибір траси для лінійних споруд (водопроводу і т. П.), Про вибір джерел і способів постачання підлягає проектування об'єкта необхідними ресурсами, а також про вибір основних технічних рішень не вимагається попереднього виконання вишукувальних робіт, так як рішення цих питань з достатньою очевидністю зумовлюється місцевими умовами будівництва, досвідом проектування аналогічних об'єктів і наявністю відповідних типових проектів. Одностадійний проект також підлягає затвердженню в установленому порядку.

Проект організації будівництва визначає умови здійснення будівництва в цілому, вирішує загальні питання його на весь період будівництва і розробляється в складі проекту в основному для заказника і є обов'язковим як для замовника, так і для підрядника.

У проекті організації будівництва встановлюють черговість і терміни будівництва, його потреба в грошових коштах, матеріально-технічному постачанні, будівельних кадрах тощо. На основі цього проекту ведеться планування будівництва та його матеріально-технічного постачання, а також складаються проекти виконання робіт.

У проекті організації будівництва, розробляється на першій стадії проектування, проектна організація визначає умови створення виробничої бази будівництва, виявляє місцеві можливості (джерела енерго- і водопостачання та ін.), Встановлює обсяги механізованих робіт, визначає потребу в тимчасових спорудах для потреб будівництва.

Вихідними матеріалами для проекту організації будівництва є:

1) завдання на проектування проекту організації будівництва;

2) вихідні матеріали до завдання на розробку проектної документації;

3) інженерно-геологічні вишукування;

4) директивний термін будівництва;

5) узгодження з тендерною будівельною організацією по матеріалам, конструкціям, будівельних машин, по людських ресурсів, тимчасовим інженерним і транспортних мереж;

6) спеціальні вимоги до будівництва в складних умовах і для унікальних об'єктів;

7) основні проектні рішення з технологією виробництва, з розбивкою на черги будівництва, пускові комплекси та вузли;

8) дані про підрядників, потужності, дислокації і які умови потрібні для робітників;

9) умови випередження розвитку виробництва бази будівельної організації.

До складу проекту організації будівництва входять наступні матеріали:

1. Зведений календарний план будівництва з виділенням черг і пускових комплексів, календарний план робіт, які виконуються в підготовчий період.

2. Будівельний генеральний план (будгенплан) з розташуванням на ньому всіх постійних і тимчасових будівель, споруд і пристроїв, включаючи дороги, склади, великі механізовані установки і т. Д. Плани для підготовчого і основного періодів.

3. Організаційно-технологічні схеми послідовності будівництва (розбивка загального фронту на приватні фронти з визначенням складу бригад (визначається тривалість роботи на фронті і поєднання окремих видів робіт на фронтах - потокова організація будівництва).

1. Відомості потреби будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання з розподілом по календарних періодах.

2. Графік потреби в основних машинах, механізмах і транспортних засобах.

3. Графік потреби в робочих.

4. Виділення етапів будівництва з визначенням необхідних ресурсів по кожному етапу.

5. Техніко-економічні показники проекту:

- Загальна тривалість будівництва;

- Витрати в чол / днях;

- Максимальна чисельність робітників у добу і т. П.

Пояснювальна записка на прокладку трубопроводу великої протяжності з тривалим терміном будівництва повинна мати ще такі дані:

а) характеристику гідрогеологічних умов прокладки трубопроводу з зазначенням його довжини, діаметру і матеріалу труб;

б) характеристику перешкод, що зустрічаються на трасі, із зазначенням способів прокладки трубопроводу в цих місцях, з вирішенням питань про знесення або перенесення в інше місце існуючих споруд, перекладання існуючих підземних споруд тощо.

Проекти організації будівництва для технічно нескладних споруд розробляють скорочено і склад їх можна обмежити календарним планом будівництва з виділенням у ньому графіка виконання підготовчих робіт та пояснювальною запискою з необхідними вказівками і розрахунками.

Проекти виконання робіт складають за робочими кресленнями на будівництво окремих об'єктів. Проекти виконання робіт передбачають послідовність виконання окремих видів робіт і ув'язку їх між собою. Вони є керівним матеріалом для поточного планування і оперативного керівництва будівництвом, а також для контролю і обліку його виконання.

У проект виробництва робіт входять наступні матеріали:

1) календарний план виконання робіт по об'єкту з уточненими за робочими кресленнями обсягами робіт;

2) геодезичні роботи;

3) уточнений за обсягами робіт і термінів виконання календарного плану підготовчих робіт, передбачених проектом організації будівництва;

4) графік надходження на об'єкт будівельних конструкцій, деталей, напівфабрикатів, матеріалів і устаткування;

5) графік руху робітників за професіями;

6) графік роботи основних будівельних машин;

7) будівельний генеральний план об'єкта з уточненими схемами електро-, водо- і теплопостачання, з уточненими розташуванням стоянок кранів, механізованих установок, складів та інших споруд і пристроїв, які обслуговують будівництво об'єкта;

8) карти трудових процесів на роботи, що не мають типових рішень, і на роботи, що виконуються новими методами; для інших видів робіт використовуються типові технологічні карти;

9) робочі креслення тимчасових будівель, споруд та інших пристроїв і пристосувань, необхідних для будівництва об'єкта;

10) перелік заходів з техніки безпеки, для яких потрібно проектна розробка;

11) пояснювальна записка з обґрунтуванням прийнятих в проекті рішень, з визначенням техніко-економічних показників за обсягом і тривалості будівництва, питомих витрат праці, рівнем механізації, собівартості робіт і прибутку.

У проекті виконання робіт з прокладання трубопроводів повинен бути визначений крок потоку з укладання трубопроводу та інших суміжних будівельним процесам.

Для будівництва технічно нескладних об'єктів проекти виконання робіт можна обмежити календарним планом виконання робіт, будгенпланом і короткою пояснювальною запискою.

Проекти виконання робіт повинні бути затверджені і передані на будівництво об'єкта не пізніше ніж за 2 місяці до початку робіт. Проекти стверджує головний інженер генеральної будівельної організації, а по монтажу технологічного устаткування і спеціальні роботи - головний інженер субпідрядних організацій за погодженням з генеральною підрядною організацією.

ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА підземних інженерних мереж «-- попередня | наступна --» потоковим методом
загрузка...
© om.net.ua