загрузка...
загрузка...
На головну

II rozbior w 1793: Rosja i Prusy

Sejm

Podzielono na dwie izby (poselską i senatorską) z kadencją 2 letnią.

Zniesiono liberum weto (konfederacje) i wolną elekcję.

Posłowie i senatorowie mieli być gotowi do obrad w każdej chwili (tzw. Sejm Gotowy). Ustanowiono Sejm Konstytucyjny

zwoływany co 25 lat mogący zmienić konstytucje.

Krol i rząd

Władza krolewska miała być dziedziczna.

W skład Straży Praw (rządu) wchodził krol i pięciu ministrow. Ministrow powoływał krol lecz zwolnić ich mogł jedynie Sejm.

Krol został głową Straży Praw Krol nie był odpowiedzialny prawnie ani konstytucyjnie ale jego decyzje wymagały akceptacji

ministrow.

Z czym kojarzy się Targowica ?

http://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_targowicka

Konfederacja targowicka - konfederacja generalna koronna (innacej spisek) zawiązana wiosną 1792 w Targowicy (dziś na

Ukrainie), przez magnatow w celu przywrocenia starego ustroju Rzeczypospolitej, sprzed reformy 3 Maja 1971, pod hasłami

obrony zagrożonej wolności. Konfederacja targowicka wystąpiła przeciwko reformom konstytucji 3 Maja, wprowadzającym

monarchię konstytucyjną, reformy wzmacniające wojsko i państwo polskie.

Jej zawiązanie posłużyło Rosji jako pretekst do interwencji zbrojnej w Rzeczypospolitej. Wojska rosyjskie wkroczyły na teren

Rzeczpospolitej co było rownoznaczne z upadkiem Rzeczpospolitej.

"Targowica" jest synonimem zdradyw Polsce: dla własnych interesow zdrajcy porozumieli się z wrogami Polski. Kosztem

Polski dobijali się swoich interesow.

Drugi z trzech rozbiorow Polski, do ktorych doszło pod koniec XVIII wieku. Wykorzystując kapitulację Stanisława Augusta

Poniatowskiego wobec Rosji (złożył na ręce rosyjskiego posła akces do konfederacji targowickiej) i przejęcia rządow w kraju

przez targowiczan - 25 października 1792 krol Prus Fryderyk Wilhelm II zażądał wcielenia Wielkopolski do Krolestwa Prus. Miała

być ona ekwiwalentem za niepowodzenia armii pruskich w wojnie przeciwko rewolucyjnej Francji, prowadzonej w koalicji

absolutystycznych monarchii europejskich. Żądanie to warunkował groźbą wycofania się Prus z koalicji antyfrancuskiej, ale wnet

przekształciło się ono w propozycję II rozbioru części ziem Rzeczypospolitej pomiędzy Rosję i Prusy. 23 stycznia 1793 doszło do

podpisania traktatu podziałowego między Katarzyną II a Fryderykiem Wilhelmem II, po podpisaniu wojska pruskie weszły do

Wielkopolski, a rosyjskie do wschodniej Polski.

Bezpośrednim pretekstem do II rozbioru była Konfederacja targowicka. Magnaci domagali się zniesienia reform Konstytucji 3

Maja zwracając się o pomoc do państw sąsiednich.

Kim był Tadeusz Kościuszko ?Insurekcja Kościuszkowska albo Powstanie Kościuszkowskie 1794 roku,

rogatywki, kosynierzy

Tadeusz Kościuszko był wybitnym przywodcą. Bohaterem narodowym Polski, Stanow Zjednoczonych i Bialorusi.

Urodził się w 1746 w Mereczowszczyźnie (маёнтак Мерачоўшчына) w obwodzie brzeskim. Zmarł w 1817 w Szwajcarii.

Insurekcja Kościuszkowska była pierwszym powstaniem narodowym przeciwko zaborcom, po II a jeszcze przed III rozbiorem

Rzeczpospolitej.

Za oficjalną datę rozpoczęcia Insurekcji uznaje się 24 marca 1794. W opuszczonym przez wrogie wojska Krakowie, około godziny

10 na rynku pojawił się Tadeusz Kościuszko, po czym odczytano akt powstania. A Kościuszko złożył przysięgę:

Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj

prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania

powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka Syna Jego.

Akt powstania nadawał Kościuszce tytuł Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej i składał w jego ręce całkowitą

władzę.

Poważnym problemem stało się rozbudowanie szczupłych dotychczas wojsk powstańczych. Kościuszko wydał uniwersał, zgodnie

z ktorym z każdych 5 domow miał się stawić rekrut pieszy wyposażony w karabin, pikę lub siekierę.

Były rownież ogromne trudności z uzbrojeniem, dlatego też rozpoczęto formowanie oddziałow kosynierow, uzbrojonych w piki i

osadzone na sztorc kosy. Tworzyli oni oddziały kosynierow.

Czapka rogatywka, o kwadratowej formie, noszona przez kosynierow stała się po latach oficjalną , i bardzo charakterystyczną

częścią umundurowania żołnierza polskiego, w innych armiach czapki wojskowe są okrągłe. Przyciągniecie do walki o

niepodległość Rzeczypospolitej chłopow i ubogich warstw społecznych było przełomem w historii Rzeczpospolitej. Do Insurekcji

Kościuszkowskiej o sprawy narodowe zmagać się miała tylko szlachta.

Powstanie upadło po kilku początkowych zwycięstwach z ktorych najważniejszą była Bitwa pod Racławicami (Małopolska)

   наступна --» Jedenastego) listopada.
загрузка...
© om.net.ua