загрузка...
загрузка...
На головну

Х Про Д У Ч Е Б Н О Г О З А Н Я Т І Я

організаційна частинаЧАС: 2-3 хв.

- Взаємне вітання викладача і студентів.

- Перевіряю наявність студентів на занятті і визначаю відсутніх, наголошую в журналі і рапортичку.

- Перевіряю готовність до заняття і стан навчального кабінету

- Организую увагу студентів.

II. мотивація навчанняЧАС:2-3 хв.

- Доводжу тему навчального заняття і розглядаються навчальні

питання, пояснюю значущість теми.

- Виношу на класну дошку: № теми заняття, Тему заняття, дату проведення заняття і кількість студентів прісутствую- щих на занятті.

III. Актуалізація знань студентів і повторення попереднього матеріалу . ЧАС : 10 - 15 хв.

- Проводжу усний індивідуальний опитування студентів.

1 питання: Назвіть причини призвели до створення МНС РФ? студент _____________________________________________

2 Питання: Назвіть основні завдання МНС РФ?

студент ______________________________________________

 3 Питання : Назвіть загальну структуру МНС Росії?

студент ______________________________________________

- Розбираю типові помилки.

- По закінченню опитування виставляю оцінки в класний журнал.

IY. Переходжу до вивчення нового матеріалу ЧАС: 35-40 хв

Метод навчання - інформаційно-розвивальний: лекція- бесіда.

Форма організації роботи на занятті: фронтальна

Розглянуті питання:

1. Мета створення Єдиної державної системи попередження і ліквідації НС (РС НС).

2. Основні завдання РС НС.

3. Структура РС НС.

При розгляді 1 питання основну увагу приділяю на вивчення мети і історії створення РС НС. (Навчальна таблиця №5)

 ЧАС : 10 хв.

При розгляді 2 питання основне уваги приділяю вивченню основних завдань РС НС і конспектування матеріалу викладеного в навчальній таблиці № 6 ЧАС : 15 хв.

При вивченні 3 питання студентам пропонується вивчити структуру РС НС ЧАС : 15 хв.

Y. Первинне закріплення матеріалу.З метою систематизації отриманих знань студентам предла- гается відповісти на ряд питань по темі. ЧАС:10-15 хв.

1 Питання: Які режими функціонування РСЧС існують? студент _____________________________________________

2 Питання: Яка структура РС НС?

студент ______________________________________________

3 Питання: Назвіть основні завдання РС НС? студент _______________________________________________

YI. Підведення підсумків заняття та видача завдань на самосто-

ності підготовку (домашнє завдання). ЧАС : 10 хв.

- На цьому занятті ми з Вами вивчили (називаю тему заняття і його короткий зміст), вважаю, що цілі поставлені на це заняття ми досягли, однак для якісного засвоєння Вам необхідно виконати самостійну роботу (домашню роботу).

- Розібратися самостійно з такими поняттями як:

«Єдина державна система запобігання та ліквідації

НС (РСЧС) »,« Роль і значення комісій з НС »,« Основні завдання РСЧС ».

-Для Виконання домашнього завдання рекомендую вивчити наступну додаткову літературу: ____________________

- На цьому занятті отримали наступні оцінки: Студенти-

- Заняття закінчено.

Викладач: _________________________

Розподіл часу на основні етапи заняття:

Организ-ва Перевірка Вивчення нового Закріплення Підведено

частина знань матеріалу матеріалу підсумків

3-5 хв. 10- 15 35- 40 хв. 10- 15 хв. 10 хв.

Технологічна карта заняття № 6

по темі: «Єдина державна система попередження та

ліквідації НС (РС НС). Мета створення системи, основні завдання. »

 етап  мета етапу  зміст етапу  діяльність  засіб навчання  результат
 преподава- тель  студент
 1. Організа-ційний момент (2-3 хв.);  підготувати студентів до роботи на занятті; психологічно налаштувати студентів на заняття;  перевірка зовнішнього стану кабінету; взаємне вітання викладача і студентів; перевірка наявності студентів на занятті і їх готовність; організація уваги;  вітає студентів; зазначає в журналі отсутствую- щих; організовує увагу;  вітають викладача; готуються до заняття і сприйняття теми заняття;  опорний конспект, зошити, ручки;  студенти готові до за- нятію; організація уваги всіх учнів
 2. Мотивація навчання (5-7 хв.)  розкрити мета заняття; ознайомити з планом роботи на занятті;  повідомлення теми заняття; Тема №6 «Єдина державна система запобігання та ліквідації НС (РСЧС) Мета створення системи, основні завдання.» Повідомлення мети заняття; повідомлення навчальних питань;  повідомляє тему заняття; говорить про важливе значення теми;  записують тему заняття; осмислюють мети і навчальні питання  дошка, крейда  прийняття студентами теми і мети заняття;
 3. Актуаліза- ція знань (15 хв.)  перевірити раніше засвоєні знання; підготувати до засвоєння нового матеріалу;  перевірка засвоєння матеріалу; коментування відповідей студентів; виставлення оцінок в журнал;  задає питання; коментує відповіді; ставить оцінки;  відповідають на питання;  питання для перевірки на індивідуальних карточках- завданнях;  розібрані типові помилки; виконані коригувальні дії;
 4. Повідомлення нового матеріалу (30-35 хв.)  дати конкретне уявлення про досліджуваному питанні; домогтися від студентів усвідомлення, осмислення і сітематізаціі нових знань; організація уваги;  повідомлення нового матеріалу за планом: а). Єдина державна система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій (РС НС). б). Основні завдання РС НС в області захисту населення і територій від НС. в). Структура РС НС.  повідомляє новий матеріал; дає законспектувати навчальні таблиці №5, №6;  слухають викладача; конспектують лекцію; слухають сооб- щення студента;  опорний конспект, Навчальні таблиці № 5, № 6  засвоєння навчального матеріалу; усвідомлення, осмислення і стематіза- ція нових знань;
 5. закріплена ня і сітема- тизация (ЗУН-ів) (15-20 хв.)  встановити ступінь засвоєння нового матеріалу; усунути прогалини; перевірити якість і рівень оволодіння новими знаннями;  перевірка викладачам лем глибини розуміння навчального матеріалу; уточнення нових знань;  пояснює завдання на самостійну роботу; оголошує критерії оцінки; відповідає на ці запитання; оголошує відповіді на тести; виставляє оцінки;  виконують тестові завдання; проводять взаімопровер ку; виставляють оцінки, виходячи із запропонованих критеріїв;  раздаточ-ний дідактічес кий матеріал (тести) і еталони відповідей;  отримання достовірної інформації про отриманих нових знаннях студентами; рецензування відповідей студентів;
 6. Домашнє завдання (5-7хв.)  повідомити про домашнє завдання; роз'яснити методику його виконання;  інформація про домашнє завдання: а). Усвідомити визначення Єдиної державної системи попередження- ня і ліквідації НС (РСЧС). б). Роль і значення комісій з НС. в). Основні завдання РС НС.  пояснює зміст домашньої роботи; роз'яснює послідовність її виконання;  записують домашнє завдання; записують методичну та навчальну літературу для виконання домашнього завдання;  дошка, крейда, навчальна література  на наступній щем занятті з'ясувати, чи правильно виконан але домашнє завдання;
 7. Підведення підсумків (5-7 хв.)  підвести підсумки заняття;  аналіз досягнення цілей заняття і розкриття теми заняття; повідомлення оцінок;  підводить підсумки заня- ку; оцінює роботу групи і навчаються; оголошує оцінки;  слухають і аналізують результати роботи; відзначають недоліки;  Класний журнал  Сформірова-ни знання про Єдину державну систему запобігання і ліквідації НС (РС НС), її цілі і завдання.

викладач ____________________________________________

Г. Омськ «-- попередня | наступна --» Х Про Д У Ч Е Б Н О Г О З А Н Я Т І Я
загрузка...
© om.net.ua