загрузка...
загрузка...
На головну

Івано-Франківський національний технічний

Список рекомендованої літератури

висновок

Найважливішими завданнями, які необхідно вирішувати металургам України в найближчі роки в зв'язку з загальною економічною кризою, подорожчанням сировини та енергії є докорінне оновлення технологічних процесів, інтенсифікація виробництва і підвищення якості продукції. У вирішенні поставлених завдань важлива роль відводиться науковим дослідженням, що забезпечує розробку нових і докорінне удосконалення існуючих процесів, які дозволять різко підвищити продуктивність праці і якість продукції. Все це вимагає проведення науково-дослідницької роботи.

Першою умовою швидкого і якісного виконання робіт є наявність кадрів дослідників, що володіють глибокими знаннями в області своєї спеціальності і суміжних наук і володіють сучасними методами досліджень.

Друга умова полягає у виборі головного напрямку досліджень і концентрації зусиль для їх здійснення. Основна роль тут належить науковим керівникам проблем і окремих тем, які, використовуючи свої знання і досвід, повинні враховувати і обговорювати думки і пропозиції усіх виконавців.

Третя умова полягає в інтенсифікації всіх видів науково-дослідної роботи. При отриманні та обробці наукової інформації це забезпечується широким використанням комп'ютерів, що входять до складу інформаційно-пошукових систем, які розшукують нову інформацію в більш стислі терміни і повному обсязі.

У теоретичних дослідженнях найбільш глибокі і всебічні висновки можуть бути отримані при розробці математичних моделей і їх реалізації. Відомі закономірності взаємодії між речовинами, що знаходяться в одній або різних фазах, дозволяють побудувати досить повні моделі майже всіх металургійних процесів. Основна складність полягає в реалізації цих моделей, однак, базуючись на успіхах прикладної математики і обчислювальної техніки, вдається подолати і ці труднощі. Аналіз результатів моделювання дає можливість вивчити велику кількість варіантів ведення технологічних процесів і отримати відомості для розробки нових або вдосконалення існуючих процесів.

Інтенсифікація лабораторних досліджень заснована на застосуванні нової дослідницької техніки та прискоренні обробки інформації. Отримання більш повних даних про досліджуваних об'єктах і якнайшвидше проведення експериментів забезпечуються використанням електроніки, що проникають випромінювань, лазерів та інших досягнень науки і техніки. Різні види фізичного моделювання з дотриманням найбільш повної подібності процесів, що відбуваються в натурі, також дозволяють отримати значний обсяг відомостей, які можуть привести до нових технологічних рішеннях. Важливим фактором є широке використання комп'ютерів для обробки даних. Найбільш ефективним засобом має стати створення автоматизованих комплексів, в яких комп'ютери підключені безпосередньо до дослідницьких установок і видає готові результати у необхідній формі (таблиці, графіки) по входу або відразу ж після закінчення експерименту. Розробку нових технологічних процесів прискорюють за рахунок скорочення часу дослідно-промислових або напівпромислових досліджень або навіть відмови від них. Зазвичай на цей етап, включаючи проектування і спорудження відповідних установок, йде від двох до чотирьох років. Уникнути його можна в результаті більш ретельного і всебічного проведення лабораторних і теоретичних досліджень, а також застосування великомасштабних лабораторних установок, які вигідно відрізняються дослідно-промислові і напівпромислові. Загальним фактором інтенсифікації досліджень є наукова організація праці працівників, підбір виконавців, які можуть найкращим чином вирішувати поставлені перед ними завдання, а також створення творчої обстановки в дослідних колективах, спрямованої на генерацію нових ідей і втілення їх в конкретні задуми технічних і технологічних рішень.


1. Основи наукових досліджень в чорній металургії / В. І. Баптізманскій, Г. А. Воловик, Б. І. Емлин, Ю. С. Паніотінов, Ю. Н. Яковлєв. - Київ-Донецьк: Вища школа, 1985. - 205с.

2. Основи наукових досліджень: Навч. для техн. вузів / В. І. Крутов, І. М. Грушко, В. В. Попов та ін. - М .: Вища. школа, 1989. - 400с.

3. Лінчевський Б. В. Техніка металургійного експерименту. - М .: Металургія, 1979. - 256с.

4. Фізико-хімічні методи дослідження металургійних процесів / С. І. Філіппов, П. П. Арсентьев, В. В. Яковлєв, М. Г. Крашенніков. - М .: Металургія, 1968. - 551с.

5. Коростельов П. П. Лабораторні прилади технічного аналізу. - М .: Металургія, 1987. - 288с.

6. Ролерберг І. Л. Сплави з термопар / І. Л. Ролерберг, В. М. Бейлін. - М .: Металургія, 1983. - 360с.

7. Еронько С. П. Фізичне моделювання процесів позапічної обробки і розливання сталі / С. П. Еронько, С. В. Биковський. - К .: Технiка, 1998. - 136с.

8. Затвердіння металевих композицій: виробництво та моделювання / В. А. Лейбензон, Ф. В. Недопьокін, В. М. Кондратенко та ін. - Донецьк: Юго-Восток, 2005. - 231с.

9. Скобло С. Я. Злитки для великих поковок / С. Я. Скобло, Е. А. Казачков. - М .: Металургія, 1973. - 248с.

10. Ельдарханов А. С. Процеси формування виливків і їх моделювання / А. С. Ельдарханов, В. А. Єфімов, А. С. Нурадин. - М .: Машинобудування, 2001. - 208с.

11. Ковшов В. Н. Постановка інженерного експерименту. - Київ-Донецьк: Вища школа, 1982. - 120с.

12. траси В. П. Газодинаміка доменного процесу. - М .: Металургія, 1982. - 222с.

13. Мчезлішвілі В. А. Термодинаміка і кінетика розкислення стали. - М .: Металургія, 1978. - 288с.

14. Бурдін К. С. Як оформити наукову роботу / К. С. Бурдин, П. В. Веселов. - М .: Вища. шк, 1973. - 152с.


Питання для самоконтролю

1. Які цілі і завдання наукових досліджень у виробничих умовах?

2. Яким чином проводиться планування і вибір теми дослідження?

3. Як скласти технічне завдання і робочий план науково-дослідної роботи (НДР)?

4. Як проводиться пошук і обробка наукової інформації?

5. Яким чином проводиться первинна обробка експериментальних даних?

6. З якою метою проводиться теоретичні дослідження в металургії?

7. Для чого потрібні лабораторні та напівпромислові дослідження?

8. Опишіть основне обладнання дослідних і експрес-лабораторій на металургійних підприємствах?

9. Як відбираються проби металу і сирих матеріалів для різних досліджень?

10. Опишіть способи підготовки проб для хімічного аналізу.

11. Які нагрівальні прилади використовують в лабораторіях?

12. Які типи ваг використовують для досліджень в металургійних лабораторіях?

13. Які цілі і завдання промислових досліджень?

14. Охарактеризуйте сучасні способи вимірювання температури металу і шлаку в виробничих умовах.

15. Які нові способи експрес-контролю температури, окислення, вмісту вуглецю і водню і ін. Характеристик стали використовують на передових підприємствах?

16. Які дослідження проводяться в області підготовки сирих матеріалів для виробництва чавуну і сталі?

17. Які цілі та завдання досліджень в доменному виробництві?

18. Охарактеризуйте головні напрямки досліджень в сталеплавильному виробництві?

19. Які дослідження проводяться з метою вдосконалення розливання сталі?

20. Як досліджують процеси затвердіння сталевих злитків і заготовок МБЛЗ?

21. Опишіть методи дослідження якості металу?

22. Яким чином досліджують макроструктуру злитків і заготовок МБЛЗ?

23. Як відбирають проби метали і які механічні властивості готової стали визначають на них для оцінки якості стали?

24. Методи дослідження неметалічних включень в сталі?

25. Яким чином використовують радіоактивні ізотопи і інші індикатори для досліджень металургійних процесів і неоднорідностей сталевих злитків і заготовок?

26. Як проводиться оформлення результатів НДР і впровадження їх у виробництво?

університет нефти і газу

Впровадження результатів наукових досліджень «-- попередня | наступна --» система ремонту
загрузка...
© om.net.ua