загрузка...
загрузка...
На головну

Опис алгоритму (проектної процедури)

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ДОКУМЕНТІВ З РІШЕННЯМИ з математичного забезпечення

Документ «Опис алгоритму (проектної процедури)» залежно від специфіки АС допускається розробляти як документ «Опис алгоритму» або як документ «Опис проектної процедури (операції)».

1. Документ «Опис алгоритму» містить розділи:

1.1. призначення і характеристика;

У розділі «Призначення і характеристика" приводять:

1.1.1. призначення алгоритму (його частини);

1.1.2. позначення документа (документів) «Опис постановки задачі», для вирішення якої він призначений;

1.1.3. позначення документа «Опис алгоритму», з яким пов'язаний даний алгоритм (при необхідності);

1.1.4. короткі відомості про процес (об'єкті), при управлінні яким використовують алгоритм, а також впливу на процес з точки зору користувача, здійснювані при функціонуванні алгоритму.

1.1.5. обмеження на можливість і умови застосування алгоритму і характеристики якості рішення (точність, час рішення і т. д.);

1.1.6. загальні вимоги до вхідних і вихідних даних (форматам, кодами і т. д.), що забезпечують інформаційну сумісність вирішуваних завдань в системі.

Примітка. При включенні документа у вигляді розділу в документ «Опис постановки задачі» короткі відомості про процес (об'єкті) не призводять.

1.2. використовувана інформація;

У розділі «Використана інформація» наводять перелік інформації та (або) перелік сигналів, використовуваних при реалізації алгоритму, в тому числі:

1.2.1. масиви інформації (файли БД), сформовані з вхідних повідомлень (документів планової, облікової та нормативно-довідкової інформації, сигналів і т. д.);

1.2.2. масиви інформації (файли БД), отримані в результаті роботи інших алгоритмів і зберігаються для реалізації даного алгоритму.

По кожному масиву (файлу БД) призводять:

1.2.2.1. найменування, позначення і максимальне число записів в ньому;

1.2.2.2. перелік найменувань і позначень використовуваних (або невикористовуваних) реквізитів і (або) вхідних змінних завдання або посилання на документи, що містять ці дані.

Примітки:

1. Перелік використовуваних реквізитів призводять в тому випадку, якщо для даного масиву в проектну документацію не включений документ «0пісаніе масиву інформації» або число реквізитів в документі «Опис масиву інформації» менше числа використовуваних в алгоритмі реквізитів.

2. Перелік невикористовуваних реквізитів призводять, якщо число використовуваних реквізитів в документі «Опис масиву інформації» більше числа невикористовуваних в алгоритмі реквізитів.

1.3. результати рішення;

У розділі «Результати рішення» слід наводити перелік масивів інформації і (або) перелік сигналів, що формуються в результаті реалізації алгоритму, в тому числі:

1.3.1. масиви інформації і (або) сигналів, що формуються для видачі вихідних повідомлень (документів, відеокадрів, сигналів управління і т. д.);

1.3.2. масиви інформації, що зберігається для вирішення даної і інших задач АС.

По кожному масиву призводять:

1.3.1.1. найменування, позначення,

1.3.1.2. перелік найменувань і позначень реквізитів і вихідних змінних, використовуваних для формування вихідних повідомлень або посилання на документи, що містять ці дані.

1.4. математичний опис;

У розділі «Математичний опис призводять:

1.4.1. математичну модель або економіко-математичний опис процесу (об'єкта);

1.4.2. перелік прийнятих припущень і оцінки відповідності прийнятої моделі реальному процесу (об'єкту) в різних режимах і умовах роботи (наприклад, для АСУ ТП - стаціонарні режими, режими пуску та зупинки агрегатів, аварійні ситуації та т. д.);

1.4.3. відомості про результати науково-дослідних робіт, якщо вони використані для розробки алгоритму.

1.5. алгоритм вирішення.

У розділі «Алгоритм рішення» слід призводять:

1.5.1. опис логіки алгоритму і способу формування результатів рішення із зазначенням послідовності етапів рахунки, розрахункових і (або) логічних формул, які використовуються в алгоритмі;

1.5.2. вказівки щодо точності обчислення (при необхідності);

1.5.3. співвідношення, необхідні для контролю достовірності обчислень;

1.5.4. опис зв'язків між частинами і операціями алгоритму;

1.5.5. вказівки про порядок розташування значень або рядків у вихідних документах (наприклад, за зростанням значень кодів об'єктів, по групах об'єктів і т. д.).

Алгоритмом повинні бути передбачені всі ситуації, які можуть виникнути в процесі виконання завдання

При викладі алгоритму слід використовувати умовні позначення реквізитів, сигналів, граф, рядків з посиланням на відповідні масиви і переліки сигналів.

У розрахункових співвідношеннях (формулах) повинні бути використані позначення реквізитів, наведені при описі їх складу в інших розділах документа.

Алгоритм представляють одним із таких способів:

1) графічний (у вигляді схеми);

2) табличний;

3) текстової;

4) змішаний (графічний або табличний з текстовою частиною).

Спосіб подання алгоритму вибирає розробник, виходячи із сутності описуваного алгоритму і можливості формалізації його опису.

Співвідношення для контролю обчислень на окремих етапах виконання алгоритму приводять у вигляді рівностей і нерівностей. При цьому вказують контрольні співвідношення, які дозволяють виявити помилки, допущені в процесі рахунку, і прийняти рішення про необхідність відхилень від нормального процесу обчислень (продовження роботи по одному з варіантів алгоритму).

2. При розробці документа «Опис проектної процедури (операції)» допускається об'єднувати в одному документі опис декількох проектних процедур (операцій).

Документ «Опис проектної процедури (операції)» містить вступ і розділи:

У вступі визначають призначення проектної процедури (операції), область і специфіку її застосування.

У розділах документа викладають:

2.1. опис;

У розділі «Опис» вказують зміст і (або) формалізоване опис виконання проектної процедури (Операції).

2.1.1. У змістовному описі викладають суть виконання проектної процедури (операції), призводять, при необхідності креслення, схеми, графіки, що розкривають її зміст. Вказують позначення вихідних даних і результати їх обробки.

Умовні позначення повинні відображати символіку, прийняту у відповідній проблемної області. Викладають інженерну сутність технічних обмежень, обґрунтовують вибір критеріїв оптимальності. При необхідності вказують посилання на документи, що мають відношення до виконання даної проектної процедури (операції).

2.1.2. Формалізоване опис містить:

2.1.2.1. математичне формулювання;

2.1.2.2. опис вхідних, вихідних, нормативно-довідкових даних;

2.1.2.3. список позначень елементів предметної області із зазначенням їх найменувань, одиниць виміру, значень;

2.1.2.4. обмеження, що визначають допустимі варіанти реалізації процедури (операції);

2.1.2.5. критерії оптимальності для процедури (операції) оптимізації.

2.2. метод виконання;

У розділі «Метод виконання» описують пропонований метод виконання процедури (операції). При необхідності приводять креслення, схеми, що пояснюють і розкривають сутність запропонованого методу.

Якщо реалізована проектна процедура (операція) має нетривіальну математичну інтерпретацію, то слід дати їй пояснення або вказати джерела, які забезпечують всебічне розуміння методу.

2.3. схема алгоритму;

У розділі «Схема алгоритму» наводять схему алгоритму виконання проектної процедури (операції).

2.4. вимоги до розробки програми.

У розділі "Вимоги до розробки програми" вказують:

2.4.1. спектр діагностичних повідомлень при роботі програми;

2.4.2. вимоги до контролю даних в процесі виконання проектної процедури (операції);

2.4.3. обмеження, пов'язані з машинної реалізацією;

2.4.4. вимоги до контрольного прикладу;

2.4.5. інші дані, необхідні для розробки, програми.

Відомість обладнання та матеріалів «-- попередня | наступна --» лінгвістичне забезпечення
загрузка...
© om.net.ua