загрузка...
загрузка...
На головну

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Методика (технологія) автоматизованого проектування

Про системи автоматизованого проектування (САПР) вже йшлося вище. Це спеціалізовані по галузях - будівництво, машинобудування, електроніка та ін., Системи. Тут же мова йде про методику автоматизованого проектування - CASE-засобів, що дозволяє в автоматизованому режимі вести опис організаційної, функціональної та процесної структур об'єкта автоматизації і на його базі проектувати структуру, функції і процеси автоматизованого управління.

Документ «Методика автоматизованого проектування» містить розділи:

1. Загальні положення;

У розділі «Загальні положення» вказують клас об'єктів, на які поширена методика, склад фахівців-користувачів, вимоги та обмеження на умови застосування методики.

2. постановка задачі;

У розділі «Постановка завдання» вказують основні шляхи та напрямки вирішення завдання, вимоги і обмеження на рішення, критерії оцінки результатів.

3. методика проектування;

У розділі «Методика проектування» описують вибрані математичні методи, використовувані при проектуванні, вказують склад і призначення проектних процедур, порядок взаємодії проектних процедур в процесі виконання.

4. вихідні дані;

У розділі «Вихідні дані» визначають склад, порядок вибору, уявлення і формування масивів інформації, що використовується, перелік позначень елементів, що описують предметну область, з зазначенням їх найменувань, одиниць вимірювань, діапазону зміни значень, критерії оцінки вихідних даних, вибирають методи та моделі вирішення.

5. проектні процедури;

У розділі «Проектні процедури» вказують по кожній проектної процедурі склад нормативно-довідкових вхідних даних, правила доступу до них, порядок виконання процедури, склад і форму вихідних повідомлень.

6. оцінка результатів.

У розділі «Оцінка результатів» призводять аналіз отриманого проектного рішення на відповідність заданим критеріям.

При проектуванні конкретних об'єктів документ «Методика автоматизованого проектування» може бути доповнений специфічними розділами, характерними для проектованих об'єктів.


Інформаційне забезпечення (ІС) АСпризначене для своєчасної видачі необхідної достовірної інформації для вироблення і прийняття управлінських рішень.

ІВ - сукупність єдиної системи класифікації та кодування інформації, уніфікованих систем документації, схем інформаційних потоків, що циркулюють в організації, а також основи автоматизованої обробки і зберігання інформації - баз даних (БД).

Для створення ІС потрібно чітке розуміння цілей і завдань, функцій системи управління; системи документообігу; руху інформації від моменту її виникнення і до її використання на різних рівнях управління; наявність і використання класифікації та кодування інформації; створення масивів інформації на машинних носіях; володіння методологією створення інформаційних моделей і баз даних.

При організації ВО використовують системний підхід, який забезпечує створення єдиної інформаційної бази; проводять розробку схеми обміну даними між різними рівнями системи і всередині кожного рівня; організацію єдиної схеми ведення і зберігання інформації; забезпечення вирішуваних завдань вихідними даними;

В АС використовуються загальнодержавні, галузеві та локальні класифікатори.

Внутримашинное ІС - Це сукупність всіх даних, записаних на машинних носіях, згрупованих за певними ознаками.

Сукупність інформації за будь-якого об'єкта називається інформаційною базою. Інформаційна база властива будь-якому об'єкту незалежно від рівня управлінської техніки. Вона ділиться на підсистеми, масиви, показники, реквізити. Під масивом розуміється структурна одиниця інформації, що представляє набір даних, що відносяться до однієї задачі (підсистемі).

Інформаційна база, записана на машинні носії інформації і використовувана для вирішення завдань на ЕОМ, називається базою даних.

База даних являє собою керовану сукупність даних, які є вихідною інформацією для вирішення завдань АС і прийняття управлінських рішень.

База даних може включати інформацію для всіх завдань, що вирішуються в АС, або для груп завдань.

Система управління базою даних являє собою сукупність мовних і програмних засобів, які забезпечують формування та введення масивів даних.

Інструкція користувача «-- попередня | наступна --» Опис інформаційного забезпечення системи
загрузка...
© om.net.ua