загрузка...
загрузка...
На головну

СКЛАД І ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА АВТОМАТИЗОВАНУ СИСТЕМУ

ЗМІСТ ДОКУМЕНТІВ, які розробляються на передпроектній стадії

Зміст робіт по етапах проектування АС

Етап 1.1 «Обстеження об'єкта та обгрунтування необхідності створення АС».

У загальному випадку на даному етапі проводять:

- Збір даних про об'єкт автоматизації і здійснюваних видах діяльності;

- Оцінку якості функціонування об'єкта і здійснюваних видів діяльності, виявлення проблем, вирішення яких можливе засобами автоматизації;

- Оцінку (техніко-економічної, соціальної і т. П.) Доцільності створення АС.

Збір даних проводиться з використанням як текстологічних методів, так і комунікативних. Текстологічні методи - це методи роботи з текстами, в першу чергу документами:

- Діловими - наказами, розпорядженнями, листами, договорами, посадовими інструкціями тощо.,

- Нормативно-методичними та довідковими,

- Навчальними з цієї предметної області,

- Технічної та спеціальної літературою.

Текстологічний аналіз передує реалізацію комунікативних підходів - отримання знань.

Етап 1.2 «Формування вимог користувача до АС».

На даному етапі проводять:

- Підготовку вихідних даних для формування вимог до АС (характеристика об'єкта автоматизації, опис вимог до системи, обмеження допустимих витрат на розробку, введення в дію та експлуатацію, ефект, очікуваний від системи, умови створення і функціонування системи);

- Формулювання й оформлення вимог користувача до АС. Вимоги користувача стосуються призначеного для користувача інтерфейсу і функціональності системи. Інтерфейс повинен бути дружнім, інтуїтивно зрозумілим, максимально лаконічним. Функціонал системи повинен відповідати моделі професійної діяльності користувача.

Етап 1.3 «Оформлення звіту про виконану роботу і заявки на розробку АС (тактико-технічного завдання)»

На даному етапі проводять оформлення звіту про виконані роботи на даній стадії і оформлення заявки на розробку АС (тактико-технічного завдання) або іншого, що її заміняє з аналогічним змістом.

СКЛАД І ЗМІСТ ТЕО АС згідно ГОСТ 24.202-80

1. Документ ТЕО АС повинен складатися зі вступу та наступних розділів:

· Характеристика об'єкта та існуючої системи управління;

· Цілі, критерії та обмеження створення АС;

· Функції і завдання створюваної АС;

· Очікувані техніко-економічні результати створення АС;

· Висновки і пропозиції.

2. "Введення" має містити такі відомості по техніко-економічному обґрунтуванню створення АС:

· Підставу для проведення робіт;

· Найменування організації-замовника;

· Найменування організацій-учасників робіт;

· Терміни початку і закінчення робіт;

· Джерела, обсяги, порядок фінансування робіт;

· Перелік нормативно-технічних документів, методичних матеріалів, використаних при проведенні ТЕО.

3. Розділ "Характеристика об'єкта та існуючої системи управління" повинен містити:

· Загальну характеристику об'єкта;

· Характеристику виробничо-господарської діяльності, організаційної та виробничої структури об'єкта;

· Характеристику існуючої системи управління та її структурних елементів із зазначенням розподілу функцій управління між елементами організаційної структури;

· Характеристику функцій управління, використовуваних методів і засобів управління;

· Перелік і характеристику недоліків в організації та управлінні об'єктом (в методах управління, організаційну структуру управління, виконання функцій управління, забезпеченні інформацією і т. Д.);

· Оцінку виробничих втрат, що виникають через недоліки в організації та управлінні по об'єкту в цілому і його частинах (погіршення техніко-економічних і соціальних показників діяльності об'єкта і його частин);

· Характеристику готовності об'єкта до створення АС.

Примітка. Для об'єктів з що розвиваються АС в розділі приводять характеристики автоматизованих і неавтоматизованих частин існуючої системи управління.

4. Розділ "Цілі, критерії та обмеження створення АС" Повинен містити:

· Формулювання виробничо-господарських, науково-технічних і економічних цілей і критеріїв створення АС;

· Характеристику обмежень по створенню АС.

Примітка. Цілі і критерії створення АС повинні бути задані у вигляді зміни значенні відповідних показників.

5. Розділ "Функції та завдання створюваної АС" повинен містити:

· Обґрунтування вибору переліку автоматизованих функцій і комплексів завдань (завдань) управління із зазначенням черговості впровадження;

· Вимоги до якісних характеристик реалізації функцій і завдань управління відповідно до діючих нормативно-технічних документів, що визначають загальні технічні вимоги до АС конкретного виду;

· Додаткові вимоги до АС в цілому і її частинам, що враховують специфіку об'єкта управління і створюваної АС.

6. Розділ "Очікувані техніко-економічні результати створення АС" повинен містити:

· Перелік основних джерел економічної ефективності одержуваних в результаті створення АС (в тому числі - економія виробничих ресурсів, поліпшення якості продукції, підвищення продуктивності праці і т. Д.) І оцінку очікуваних змін основних техніко-економічних і соціальних показників виробничо-господарської діяльності об'єкта ( наприклад показників по номенклатурі і обсягами виробництва, собівартість продукції, рентабельність, відрахувань до фондів економічного стимулювання, рівнем соціального розвитку);

· Оцінку очікуваних витрат на створення АС з розподілом їх по чергах створення АС і по роках;

· Очікувані узагальнюючі показники економічної ефективності АС.

Примітка. У розділі вказують тільки ті показники діяльності об'єкта, які будуть зазнавати зміни в результаті створення АС.

7. Розділ "Висновки і пропозиції" повинен складатися з наступних підрозділів:

· Висновки про виробничо-господарської необхідності та техніко-економічної доцільності створення АС;

· Пропозиції щодо вдосконалення організації та управління;

· Рекомендації по створенню АС.

Примітка. Підрозділ "Рекомендації по створенню АС" включають в розділ тільки при позитивному вирішенні питання про створення АС.

7.1. Підрозділ "Висновки про виробничо-господарської 'необхідності і техніко-економічної доцільності створення АС" повинен містити:

· Зіставлення очікуваних результатів створення АС з заданими цілями і критеріями створення АС (за цільовими показниками і нормативним вимогам);

· Принципове вирішення питання про створення АС (позитивне чи негативне).

7.2. Підрозділ "Пропозиції щодо вдосконалення організації та управління" повинен містити пропозиції:

· Щодо вдосконалення виробничо-господарської діяльності;

· Щодо вдосконалення організаційної та функціональної структур системи управління, методів управління, з розвитку видів забезпечення АС і т. Д.

Примітка. Пропозиції повинні бути конкретними і відображати основні напрями вдосконалення організації та управління.

7.3. Підрозділ "Рекомендації по створенню АС" повинен містити рекомендації:

· По виду створюваної АС, її сумісності з іншими АС і неавтоматізіруемой частиною існуючої системи управління;

· По організаційної та функціональної структури створюваної АС;

· За складом і характеристикам підсистем і видів забезпечення АС;

· По організації використання наявних і придбання додаткових засобів обчислювальної техніки;

· За складом організацій-розробників, які необхідно залучити до створення АС;

· По раціональної організації розробки і впровадження АС;

· По визначенню основних і додаткових, зовнішніх і внутрішніх джерел і видів обсягів фінансування та матеріального забезпечення розробок АС;

• щодо забезпечення виробничих умов створення АС;

· Інші рекомендації по створенню АС

Етапи 2.1 «Вивчення об'єкта» і 2.2. "Проведення необхідних науково-дослідних робіт"

Н етапах 2.1 і 2.2 організація-розробник проводить детальне вивчення об'єкта автоматизації і необхідні науково-дослідні роботи (НДР), пов'язані з пошуком шляхів і оцінкою можливості реалізації вимог користувача, оформляють і затверджують звіти про НДР.

Етап 2.3. «Розробка варіантів концепції АС і вибір варіанту концепції АС, що задовольняє вимогам користувача»

На даному етапі в загальному випадку проводять розробку альтернативних варіантів концепції створюваної АС і планів їх реалізації; оцінку необхідних ресурсів на їх реалізацію і забезпечення функціонування; оцінку переваг і недоліків кожного варіанту; зіставлення вимог користувача і характеристики запропонованої системи і вибір оптимального варіанту; визначення порядку оцінки якості і умов приймання системи; оцінку ефектів, одержуваних від системи.

концепція(Від латинського concepttio - розуміння, система) - загальний задум, основна ідея.

Етап 2.4 «Оформлення звіту про виконану роботу»

На даному етапі готують і оформляють звіт, що містить опис виконаних робіт на стадії, опис і обгрунтування пропонованого варіанту концепції системи по ГОСТ 7.32-2001.

Етап 3.1 «Розробка та затвердження технічного завдання на створення АС».

На даному етапі проводять розробку, оформлення, погодження та затвердження технічного завдання на АС і, при необхідності, технічних завдань на частини АС.

Етап 4.1 «Розробка попередніх проектних рішень по системі і її частинам»

На даному етапі визначаються:

- Функції АС;

- Функції підсистем, їх цілі та ефекти;

- Склад комплексів задач і окремих завдань;

- Концепція інформаційної бази, її укрупненная структура;

- Функції системи управління базою даних;

далі на етапі 4.1 визначаються:

-склад обчислювальної системи;

- Функції і параметри основних програмних засобів.

Етап 5.1 «Розробка проектних рішень по системі і її частинам»

На даному етапі забезпечують розробку загальних рішень:

- По системі і її частинам,

- Функціональної та алгоритмічної структурі системи,

- За функціями персоналу і opганізаціонной структурі,

- За структурою технічних засобів,

- По алгоритмам рішень задач і застосовуваним мов,

- З організації та ведення інформаційної бази,

- Системі класифікації та кодування інформації,

Далі на етапі 5.1. забезпечують розробку загальних рішень

- По програмному забезпеченню.

Етапи 4.2 і 5.2 "Розробка документації на АС і її частини"

Тут ви швидко етапах проводять розробку, оформлення, погодження та затвердження документації в обсязі, необхідному для опису повної сукупності прийнятих проектних рішень і достатньому для подальшого виконання робіт зі створення АС.

Етап 5.3 «Розробка та оформлення документації на поставку виробів для комплектування АС і (або) технічних вимог (технічних завдань) на їх розробку»

На даному етапі проводять:

- Підготовку та оформлення документації на поставку виробів для комплектування АС;

- Визначення технічних вимог і складання ТЗ на розробку виробів, що не виготовляються серійно

Етап 5.4 «Розробка завдань на проектування в суміжних частинах проекту об'єкта автоматизації»

На даному етапі здійснюють розробку, оформлення погодження та затвердження завдань на проектування в суміжних частинах об'єкта автоматизації для проведення будівельних, електротехнічних санітарно-технічних та інших підготовчих робіт, пов'язаних зі створенням АС.

Етап 6.1 «Розробка робочої документації на систему»

На даному етапі здійснюють розробку робочої документації, що містить всі необхідні і достатні відомості для забезпечення виконання робіт по введенню АС в дію і її експлуатації, а також для підтримування рівня експлуатаційних характеристик (якості) системи відповідно до прийнятих проектних рішень, її оформлення, узгодження і твердження.

Етап 6.2 «Розробка або адаптація програм»

На даному етапі проводять розробку програм і програмних засобів системи, вибір, адаптацію і прив'язку придбаних програмних засобів, розробку програмної документації.

Етап 7.1 «Підготовка об'єкта автоматизації до введення АС в дію»

На даному етапі проводять роботи по організаційній підготовці об'єкта автоматизації до введення АС в дію, в тому числі:

- Реалізацію проектних рішень по організаційній структурі АС. Це передбачає розробку організаційно-штатної структури організації з урахуванням підрозділів, відповідальних за підтримку автоматизованої діяльності, розробку відповідних посадових інструкцій.

- Забезпечення підрозділів об'єкта управління інструктивно-методичними матеріалами;

- Впровадження класифікаторів інформації, тобто перехід на уніфіковане ведення нормативно-довідкової бази АС.

Етап 7.2 «Підготовка персоналу»

На даному етапі проводять навчання персоналу і перевірку його здатності забезпечити функціонування АС.

Етап 7.3. «Комплектація АС що поставляються виробами»

На даному етапі забезпечують отримання комплектуючих виробів серійного і одиничного виробництва, матеріалів і монтажних виробів. Проводять вхідний контроль їх якостей.

Етап 7.4 «Будівельно-монтажні роботи»

На даному етапі проводять:

- Виконання робіт по будівництву спеціалізованих будівель (приміщень) для розміщення технічних засобів і персоналу АС;

- Спорудження кабельних каналів;

- Виконання робіт по монтажу технічних засобів і ліній зв'язку;

- Випробування змонтованих технічних засобів;

- Здачу технічних засобів для проведення пусконалагоджувальних робіт.

Етап 7.5 «Пусконалагоджувальні роботи»

На даному етапі проводять:

- Автономну налагодження технічних і програмних засобів,

- Завантаження інформації в базу даних і перевірку системи її ведення;

- Комплексну наладку всіх засобів системи.

Етап 7.6 «Проведення попередніх випробувань»

На даному етапі здійснюють:

- Випробування АС на працездатність і відповідність технічним завданням відповідно до програми і методикою попередніх випробувань;

- Усунення несправностей і внесення змін в документацію на АС, в тому числі експлуатаційну відповідно до протоколу випробувань;

- Оформлення акту про приймання АС в дослідну експлуатацію.

Етап 7.7 "Проведення дослідної експлуатації"

На даному етапі проводять:

- Дослідну експлуатацію AC;

- Аналіз результатів дослідної експлуатації АС;

- Доопрацювання (при необхідності) програмного забезпечення АС;

- Додаткову наладку (при необхідності) технічних засобів АС;

- Оформлення акту про завершення дослідної експлуатації.

Етап 7.8 «Проведення приймальних випробувань»

На даному етапі проводять:

- Випробування на відповідність технічним завданням відповідно до програми і методикою приймальних випробувань;

- Аналіз результатів випробувань АС і усунення недоліків, виявлених під час випробувань;

- Оформлення акту про приймання АС в постійну експлуатацію.

Етап 8.1 «Виконання робіт відповідно до гарантійних зобов'язань»

На даному етапі здійснюють роботи по усуненню недоліків, виявлених при експлуатації АС протягом встановлених гарантійних термінів, внесення необхідних змін в документацію на АС.

Етап 8.2 «післягарантійне обслуговування»

На даному етапі здійснюють роботи по:

- Аналізу функціонування системи;

- Виявлення відхилень фактичних експлуатаційних характеристик АС від проектних значень;

- Встановлення причин цих відхилень;

- Усунення виявлених недоліків і забезпечення стабільності експлуатаційних характеристик АС;

- Внесення необхідних змін до документації на АС.

Перейдемо до більш детального розгляду робіт по життєвому циклу створення АС.


Передпроектна стадія включає комплекс науково-дослідних робіт і організаційно-технічних заходів з обстеження об'єкта автоматизації.

На цій стадії досліджуються економічні показники роботи підприємства або установи, його організаційна структура, інформаційні потоки, документообіг, методи обліку і планування. Обстеження сприяє визначенню основних параметрів проектованої системи і має на увазі збір даних про об'єкт автоматизації відповідно до конкретно вибраними методами. Важливим етапом на цій стадії є аналіз результатів обстеження, який з огляду на характер зібраних даних, їх обсяг, і, як правило, жорсткі терміни, доцільно проводити із застосуванням ОТ. Мета такого обстеження полягає у визначенні економічної доцільності автоматизації та підготовці науково обґрунтованих, раціональних напрямів щодо вдосконалення управління. Від якості проведеного обстеження залежить весь подальший хід проектних робіт. На цій стадії можна виділити два етапи, які завершуються підготовкою і затвердженням двох документів: ТЕО і технічного завдання (ТЗ).

1. Стадія «Формування вимог до АС»

l.l. На даній стадії розробляють звіт і заявку на розробку АС.

1.2. Основна частина звіту містить розділи:

1.2.1. характеристика об'єкта і результатів його функціонування;

У розділі "Характеристика об'єкта і результатів його функціонування" описують тенденції розвитку, вимоги до обсягу, номенклатурі і якості результатів функціонування, а також характер взаємодії об'єкта з зовнішнім середовищем.

При виявленні фактичних показників функціонування визначають існуючі показники і тенденції їх зміни в часі.

1.2.2. опис існуючої інформаційної системи;

Розділ "Опис існуючої інформаційної системи" містить опис функціональної та інформаційної структури системи, якісних і кількісних характеристик, які розкривають взаємодію її компонентів в процесі функціонування.

1.2.3. опис недоліків існуючої інформаційної системи;

У розділі «Опис недоліків існуючої інформаційної системи» наводять результати діагностичного аналізу, при якому оцінюють якість функціонування та організаційно-технологічний рівень системи, виявляють недоліки в організації і технології функціонування інформаційних процесів і визначають ступінь їх впливу на якість функціонування системи.

1.2.4. обгрунтування необхідності вдосконалення інформаційної системи об'єкта;

У розділі "Обгрунтування необхідності вдосконалення інформаційної системи об'єкта" при аналізі відповідності показників функціонування об'єкта пропонованим вимогам оцінюють ступінь відповідності прогнозованих показників необхідним і виявляють необхідність вдосконалення інформаційної системи шляхом створення АС.

1.2.5. мети, критерії та обмеження створення АС;

Розділ «Цілі, критерії та обмеження створення АС» містить:

1.2.5.1. формулювання виробничо-господарських, науково-технічних і економічних цілей і критеріїв створення АС;

1.2.5.2. характеристику обмежень по створенню АС.

1.2.6. функції і завдання створюваної АС;

Розділ «Функції і завдання створюваної АС» містить:

1.2.6.1. обгрунтування вибору переліку автоматизованих функцій і комплексів завдань із зазначенням черговості впровадження;

1.2.6.2. вимоги до характеристик реалізації функцій і завдань відповідно до чинних нормативно-технічних документів, що визначають загальні технічні вимоги до АС конкретного виду;

1.2.6.3. додаткові вимоги до АС в цілому і її частинам, що враховують специфіку створюваної АС.

1.2.7. очікувані техніко-економічні результати створення АС

Розділ «Очікувані техніко-економічні результати створення АС» містить:

1.2.7.1. перелік основних джерел економічної ефективності, одержуваних в результаті створення АС (в тому числі - економія виробничих ресурсів, поліпшення якості продукції, підвищення продуктивності праці т. д.) і оцінку очікуваних змін основних техніко-економічних і соціальних показників виробничо-господарської діяльності об'єкта (наприклад , показників по номенклатурі і обсягами: виробництва; собівартості продукції, рентабельності, рівнем соціального розвитку);

1.2.7.2. оцінку очікуваних витрат на створення і експлуатацію АС з розподілом їх по чергах створення АС і по роках;

1.2.7.3. очікувані узагальнюючі показники економічної ефективності АС

1.2.8. висновки і пропозиції.

Розділ «Висновки і пропозиції» рекомендується розділяти на підрозділи:

1.2.8.1. висновки про виробничо-господарської необхідності та техніко-економічної доцільності створення АС;

Підрозділ «Висновки про виробничо-господарської необхідності та техніко-економічної доцільності створення АС» містить:

1.2.8.1.1. зіставлення очікуваних результатів створення АС з заданими цілями і критеріями створення АС (за цільовими показниками - що треба досягти і нормативним вимогам - відповідність нормативним документам);

1.2.8.1.2. принципове вирішення питання про створення АС (позитивне чи негативне).

1.2.8.2. пропозиції щодо вдосконалення організації та технології процесу діяльності;

Підрозділ «Пропозиції щодо вдосконалення організації та технології процесу діяльності» містить пропозиції щодо вдосконалення:

1.2.8.2.1. виробничо-господарської діяльності;

1.2.8.2.2. організаційної та функціональної структур системи, методів діяльності, видів забезпечення АС.

1.2.8.3. рекомендації щодо створення АС.

Підрозділ «Рекомендації по створенню АС» містить рекомендації:

1.2.8.3.1. по виду створюваної АС, її сумісності з іншими АС і неавтоматізіруемой частиною відповідної системи;

1.2.8.3.2. з організаційної та функціональної структури створюваної АС;

1.2.8.3.3. за складом і характеристикам підсистем і видів забезпечення АС;

1.2.8.3.4. по організації використання наявних і придбання додаткових засобів обчислювальної техніки;

1.2.8.3.5. по раціональної організації розробки і впровадження АС;

1.2.8.3.6. по визначенню основних і додаткових, зовнішніх і внутрішніх джерел і видів і обсягів фінансування та матеріального забезпечення розробок АС;

1.2.8.3.7. щодо забезпечення виробничих умов створення АС;

1.2.8.3.8. інші рекомендації по створенню АС.

1.3. Заявка на розробку АС складається в довільній формі і містить пропозиції організації-користувача до організації-розробнику на проведення робіт зі створення АС і його вимоги до системи, умови і ресурси на створення АС.

2. Стадія «Розробка концепції АС»

На стадії розробляють звіт.

В основній частині звіту наводять:

2.1. опис результатів вивчення об'єкта автоматизації;

2.2. опис і оцінку переваг і недоліків розроблених альтернативних варіантів концепції створення АС;

2.3. порівняльний аналіз вимог користувача до АС і варіантів концепції АС на предмет задоволення вимогам користувача.

2.4. обгрунтування вибору оптимального варіанту концепції і опис пропонованої АС;

2.5. очікувані результати та ефективність реалізації обраного варіанту концепції АС;

2.6. орієнтовний план реалізації обраного варіанту концепції АС;

2.7. необхідні витрати ресурсів на розробку, введення в дію та забезпечення функціонування;

2.8. вимоги, що гарантують якість АС;

2.9. умови приймання системи.


Передбачати - значить управляти.

Блез Паскаль

ТЗ- Документ, що завершує передпроектну стадію створення АС і включає в себе правове обгрунтування проектування, до яких належать видаються вищестоящими організаціями постанови і накази; опис мети і розрахунок економічної ефективності розробки; вимоги до завдань, технічного комплексу, що забезпечує підсистем і їх складу. У ТЗ визначається черговість проектування та впровадження АС з додатком мережевих графіків і зазначенням джерел фінансування робіт.

ТЗ, як правило, розробляється спільно розробником і замовником і нормативно закріплює узгоджений погляд на основні аспекти системи, що розробляється. ТЗ є основою розробки, Додатком №1 до Договору на проведення робіт. Шляхом використання ТЗ як основного нормативного документа досягається однозначне розуміння того, що повинно бути отримано в результаті.

передпроектній стадії «-- попередня | наступна --» ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ
загрузка...
© om.net.ua