загрузка...
загрузка...
На головну

ТЕМА 7. Організація обороту готівки через каси підприємств

Дивіться також:
 1. B. ПЕРЕНЕСЕННЯ ЧЕРЕЗ ПОРИ
 2. I - гранична корисність грошей
 3. II. Визначення беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємств.
 4. II. Організація інженерно-геологічних робіт.
 5. II. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙ
 6. II53 і II6 в проходять оборотах.
 7. III. Види грошей, особливості їх трансформації.
 8. III. Організація діяльності ПМПК
 9. III. Сильні і слабкі сторони діяльності підприємств
 10. IV. Як провести військо через місця, загрозливі ворогом
 11. IV. Теорії грошей і їх розвиток в сучасних умовах
 12. PR в некомерційних організаціях

1. Основні принципи організації обороту готівки через каси державних установ.

2. Порядок отримання готівки в уповноважених банках

3. Порядок прийому і видачі готівки і оформлення касових грошей.

1. Організація обороту готівки через каси державних установ регламентується Правилами ведення касових операцій в державних установах, затвердженими Наказом Міністерства Фінансів РК від 25.04.2000 г.№ 195.

Розрахунки державних установ за своїми зобов'язаннями проводяться, як правило, в безготівковому порядку.

З використанням готівки допускається здійснення розрахунків в загальній сумі по специфіка 131 «Придбання продуктів харчування», 132 «Придбання медикаментів та інших засобів медичного призначення», 139 «Придбання інших товарів», 146 «Зміст, обслуговування, поточний ремонт будівель, приміщень, обладнання інших основних засобів », 159« Інші поточні витрати »протягом місяця в розмірах що не перевищують:

-50 МРП- для бюджетних коштів;

-100 МРП - для засобів, одержуваних від реалізації платних послуг.

На решту суми річного бюджетного асигнування укладаються договори на поставку товарів, робіт і послуг, згідно з порядком, встановленим законодавством РК.

Обмеження на отримання готівки не встановлюється за видатками:

- На виплату заробітної плати за рахунок бюджетних коштів та коштів, одержуваних від реалізації платних послуг, по підкласу 110 економічної класифікації видатків бюджету, на виплату допомоги з тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах за специфікою 121 «Соціальний податок»;

-на відрядження по специфіка 136 «Відрядження і службові роз'їзди всередині країни»;

-на виплату грошової компенсації замість форменого обладнання військовослужбовцям;

-на оплату праці позаштатних працівників, в тому числі водіїв за трудовими договорами і т. д.

У виняткових випадках використання готівки з бюджетних рахунків понад ліміт:

-Державні установами, які утримуються за рахунок республіканського бюджету, допускається за письмовим дозволом Комітету казначейства, виданим за клопотанням адміністраторів республіканських бюджетних програм :;

-Державні установами, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, здійснюється шляхом узгодження збільшення ліміту з відповідним місцевим виконавчим: органом і подання до територіальних органів Казначейства, відповідних документів (клопотання, розрахунок потреби та інші), що підтверджують здійснення таких витрат.

Адміністратори республіканських бюджетних програм при складанні плану фінансування на наступний фінансовий рік для центрального апарату та підвідомчих державних установ, що утримуються за рахунок коштів республіканського бюджету складають розрахунок ліміту залишку готівки в касі Розрахунок ліміту залишку готівки в касі підтверджується на підставі затвердженого плану фінансування з бюджету для адміністраторів республіканських бюджетних програм в Міністерстві фінансів Республіки Казахстан, а для підвідомчих державних установ - відповідними адміністраторами: республіканських бюджетних програм.

Державні установи, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, також складають розрахунок ліміту залишку готівки в касі і підтверджують його разом з планом фінансування у відповідному місцевому виконавчому органі.

Державні установи: мають право зберігати в своїх касах готівку, отримані за чеком з банку другого рівня, не більше 3-х робочих днів, не включаючи день отримання грошей в обслуговуючому банку.

Прийняті державною установою в касу готівку здаються, не пізніше 3 банківських, днів з дня їх прийняття, в уповноважений банк другого рівня для зарахування на відповідні поточні рахунки: "Кошти, від платних послуг", для спонсорської та благодійної допомоги, депозитні рахунки і т . д.

2. Для отримання готівки касир державної установи або особа, яка його замінює заповнює чек на суму, зазначену в платіжному дорученні на перерахування грошей з рахунку державної установи в обслуговуючому територіальному органі Казначейства на транзитний рахунок територіального органу Казначейства. Потім головний бухгалтер або особа, яка очолює підрозділ, що забезпечує бухгалтерський облік державної установи, перевіряє правильність заповнення чека і передає його разом з платіжним дорученням відповідального виконавця відповідного територіального органу Казначейства.

З метою контролю за правильністю виплати заробітної плати, визначених витрат структури специфіки економічної класифікації та отримання готівки на інші цілі, державні установи подають до відповідних територіальних органів Казначейства, заявку на отримання готівки, з бюджетного та поточного рахунку "Кошти від платних послуг", рахунки для спонсорської та благодійної допомоги та депозитного рахунку, із зазначенням сум, належних до видачі.

Відповідальний виконавець територіального органу Казначейства, що безпосередньо обслуговує державна установа, приймає: і перевіряє заявку, платіжне доручення і чек.

Перевірена і завізований платіжне доручення передається відповідальному працівнику щодо забезпечення готівки операційного відділу для формування реєстру чеків. Реєстр чеків разом з чеками, завіреними підписами керівника, відповідального працівника, щодо забезпечення готівки операційного відділу і печаткою територіального органу Казначейства, передається в обслуговуючий банк для оплати, заявка залишається в справі територіального органу Казначейства.

При отриманні готівки в банку касир державної установи або особа, яка його замінює, зобов'язаний перерахувати полистно загальну отриману суму в присутності контролера банку і переконатися, що вона відповідає сумі, зазначеній в чеку. Якщо касир не перерахував полистно отриману суму готівки в присутності контролера банку, то згодом у разі виявлення недостачі він несе відповідальність.

3. Отримані в уповноваженому банку готівку оприбутковуються в касу державної установи в той же день, для чого касиром виписується прибутковий касовий ордер (форма N КО-1). Прибутковий касовий ордер до передачі в касу реєструється бухгалтерською службою в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів (форма. N КО-За).

Крім того, на зворотному боці корінця чекової книжки робиться запис про оприбуткування готівки в касу із зазначенням номера та дати прибуткового ордера, за підписом головного бухгалтера, яка підтверджується підписом відповідального працівника, територіального органу Казначейства.

Видача готівки з кас державних установ проводиться але видатковими касовими ордерами (форма N КО-2)або надлежащеоформленним іншим документам, з накладенням на цих документах штампа з реквізитами видаткового касового ордера. Документи на видачу готівки повинні бути підписані керівником і головним бухгалтером державної установи або особами, ними уповноваженими, і касиром.

B централізованих бухгалтеріях, що обслуговують державні установи, на загальну суму виданої заробітної плати складається один видатковий касовий ордер, дата і номер якого проставляється на кожній платіжній відомості.

При видачі грошей за видатковим кассовомуордеру або замінює його документа окремій особі касир або особа, яка його замінює, вимагає пред'явлення документа, що посвідчує особу одержувача і вилучає розписку одержувача.

Оплата праці виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, стипендій, премій проводиться касиром за платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями без складання видаткового касового ордера на кожного на одержувача.

Після закінчення встановлених строків виплати заробітної плати, премій, допомоги по тимчасовій непрацездатності касир повинен:

1) у платіжній відомості проти прізвищ осіб, щодо яких не проведені виплати, поставити штамп або зробити відмітку від руки "Депоновано";

2) скласти реєстр депонованих сум;

3) в кінці відомості зробити напис про фактично, виплачену суму в.о. неодержаної сумі заробітної плати, премії, допомоги по тимчасовій непрацездатності, що підлягають депонуванню, звірити ці суми із загальним підсумком за платежнойведомості і скріпити своїм підписом.

4) записати в касову книгу, фактично виплачену суму і поставити на відомості штамп: "Видатковий касовий ордер N _". Бухгалтерська служба проводить перевірку відміток, зроблених касирами в платіжних відомостях, і підрахунок виданих і депонованих за ними сум.

Депоновані суми здаються в уповноважений банк, і здані суми складається один загальний видатковий касовий ордер, який є підставою для виписки оголошення на внесок готівкою з обов'язковим зазначенням 10-значного коду бюджетної класифікації.

У видаткових касових ордерах зазначається підстава для їх складання і перелічуються додані до них документи.

Видача видаткових касових ордерів або замінюють їх документів на руки особам, які отримують готівку, забороняється.

При отриманні прибуткових і видаткових касових ордерів або замінюють їх документів касир або особа, яка його замінює, зобов'язаний, перевірити:

1) наявність і справжність на документах підпису головного бухгалтера, а. на видатковому касовому ордері або. його замінює - дозвільного підпису керівника державної установи або осіб, ними уповноважених;

2) правильність оформлення документів;

3) наявність перерахованих у документах додатків. У разі недотримання хоча б одного з цих вимог касир повертає документи в бухгалтерську службу для належного оформлення.

ТЕМА 2. Центральний банк держави і його роль в грошово-кредитному регулюванні економіки «-- попередня | наступна --» Тема 8. Емісійно-касове регулювання грошового обігу
загрузка...
© om.net.ua