загрузка...
загрузка...
На головну

II. Предмет, завдання фізіології рослин

Дивіться також:
 1. I Завдання статистики рівня життя. Узагальнюючі показники рівня життя населення
 2. I. Значення і завдання аналізу заготівельної діяльності. Аналіз закупівель сільськогосподарської продукції. Аналіз факторів, що впливають на заготівельний оборот.
 3. I. ЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АНАЛІЗ ВИПУСКУ промислової продукції.
 4. I. ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ.
 5. I. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І СТРУКТУРА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
 6. I. Цілі і завдання заняття
 7. I. Цілі і завдання вивчення дисципліни
 8. II. Об'єкт, предмет і завдання соціології управління
 9. II. Вправи і завдання
 10. II. Вправи і завдання
 11. II. Вправи і завдання

зміст

I. Місце фізіології рослин в системі біологічних дисциплін ............ 3

II. Предмет, завдання фізіології рослин ............................................. 5

1. Методи фізіології рослин ............................................. .... 5 -6

Список літератури................................................ ......................... 7

I. Місце фізіології рослин в системі біологічних дисциплін.

Фізіологія рослин відноситься до біологічних, теоретичним наукам, є галуззю експериментальної ботаніки, яка в XIX ст. виділилася в самостійну науку. У різний час на базі фізіології рослин сформувалися вірусологія (1902 г.), агрохімія (1910 г.), хімія гербіцидів і стимуляторів росту (1925 року), мікробіологія (1930 г.), біохімія (1930 г.). Фізіологія рослин тісно пов'язана з біохімією, біофізики, мікробіологією, цитологією, генетикою, молекулярною біологією, хімією, фізикою, використовує сучасні методи хімії, фізики, математики, кібернетики. Успішний розвиток біохімії сприяє вивченню обміну речовин і енергії рослин на субклітинному і молекулярному рівнях. Важко встановити межі між окремими біологічними науками, науками про життя. Однак перш за все фізіологія рослин забезпечує необхідну інтеграцію всіх біологічних значень на рівні цілої рослини і ценозу, в цьому її особлива роль у системі біологічних наук.

Фізіологія рослин як фундаментальна основа агрономічних наук. К. А. Тімірязєв неодноразово вказував, що фізіологія рослин є теоретичною основою раціонального землеробства. Вивчаючи основні закономірності життєдіяльності рослин, розкриваючи залежність функцій рослин від умов зовнішнього середовища, фізіологія рослин є фундаментальною основою всіх агрономічних наук (землеробство, рослинництво, овочівництво тощо.), Створює теоретичну основу агротехнічних систем, спрямованих на підвищення врожайності та якості продукції сільськогосподарських культур. Фундаментальну основу сучасного наукового землеробства і агротехніки сільськогосподарських культур складають результати досліджень і рекомендації в області:

- Теорії фотосинтетичної продуктивності посівів, розробки методів підвищення використання рослинами сонячної енергії, що дозволяють довести використання ФАР до 3-5% (замість 0,5-1,5%);

- Розробки фізіологічних основ і способів застосування мінеральних добрив під сільськогосподарські культури, що дозволяють більш ефективно використовувати мінеральні добрива без шкідливих екологічних наслідків;

- Розкриття механізмів та підвищення рівня біологічної фіксацій азоту атмосфери бобовими рослинами;

- З'ясування складових водного балансу рослин і розробки прийомів більш продуктивного використання опадів, зрошувальної води, впровадження крапельного і імпульсного зрошення, автоматизованих зрошувальних систем;

- Розкриття природи механізмів стійкості рослин до несприятливих факторів зовнішнього середовища, прийомів, що дозволяють рослині в екстремальних умовах не тільки вижити, але і забезпечити достатньо високу продуктивність (прийоми підвищення морозостійкості, холодостойкости, солестійкості і ін.);

- Фізіології імунітету рослин, механізмів та умов, що підвищують стійкість сільськогосподарських рослин до хвороб і шкідників;

- Пізнання регуляторних систем і механізмів, що забезпечують упорядкованість і регуляцію фізіологічних процесів, здатність рослин до адаптації в широкому діапазоні мінливих умов середовища;

- Використання фітогормонів і синтетичних регуляторів росту, що дозволяють направлено впливати на хід формування врожаю і його якість в технологіях сільськогосподарських культур;

- Використання спеціальних методів і технічних засобів діагностики функціонального стану рослин в польових умовах, в селекційному процесі, в закритому грунті для успішного «діалогу» з ним з метою оптимізації умов вирощування, боротьби з хворобами і шкідниками, оцінки засухо-, -морозо-, солестійкості (показники газообміну, біоелектричні потенціали, градієнти температур, швидкість водного струму і ін.);

- Теоретичних фізіологічних і біохімічних основ зберігання врожаю, зниження його втрат з використанням інертних газів, напівпроникних мембран, консервантів та ін .;

- Вивчення потреби оптимальних режимів і способів опромінення окремих видів і сортів рослин в спорудах захищеного грунту в овочівництві, в селекційному процесі;

- Вивчення процесів і механізмів розподілу ассимилянтов в онтогенезі рослин з метою спрямованого формування врожаїв.

Як фундаментальна галузь знань фізіологія рослин служить також теоретичною основою біотехнології та біоінженерії рослин.

Фізіологія рослин - наука, яка вивчає процеси життєдіяльності і функції рослинного організму. Слово «фізіологія» грецького походження; воно складається з двох слів: physis - природа і logos - поняття, вчення. Фізіологія рослин є найбільш розвинутою галуззю експериментальної ботаніки, яка в XIX ст. виділилася в самостійну науку. Вона тісно пов'язана з хімією, фізикою, біохімією, біофізики, мікробіологією, молекулярною біологією.
 Перед науковцями, фізіологами рослин поставлені такі завдання: вивчити обмін речовин і енергії в рослинному організмі, фотосинтез, хемосинтез, біологічну фіксацію азоту з атмосфери і кореневе живлення рослин; розробити методи підвищення використання рослинами сонячної енергії і поживних речовин грунту, збагачення грунту азотом; створити нові, більш ефективні форми добрив і розробити методи їх застосування; дослідити дію біологічно активних речовин з метою використання їх в рослинництві; розробити методи більш продуктивного використання води рослиною. Без вирішення цих питань неможливо рішення і ряду інших проблем землеробства і рослинництва, спрямованих на підвищення врожайності.
 Інтенсивне застосування мінеральних добрив, гербіцидів, фізіологічно активних речовин, хімічних препаратів для захисту рослин від хвороб і шкідників вимагає глибокого і всебічного вивчення їх впливу на ріст і обмін речовин рослинних організмів з метою значного підвищення продуктивності сільськогосподарських рослин.
 Рішення поставлених завдань має велике значення для розробки проблем прискорення науково-технічного прогресу в рослинництві та подальшого розвитку сільського господарства нашої країни.

Температурні межі життя і діапазону температур для окремих життєвих процесів. «-- попередня | наступна --» Методи фізіології рослин
загрузка...
© om.net.ua