загрузка...
загрузка...
На головну

ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Дивіться також:
 1. A Апарати судів здійснює забезпечення роботи суду і підпорядковується голові відповідного суду.
 2. Adobe Photoshop. Основи роботи з шарами
 3. I. У сталому режимі роботи.
 4. I. Розподіл загального обсягу годин за видами навчальної роботи
 5. II. НЕСПЕЦИФІЧНІ ФАКТОРИ ІМУННОЇ ЗАХИСТУ
 6. II. Загальні вказівки щодо виконання роботи.
 7. II. Порядок укладення та форма договору банківського рахунку та поточного розрахункового банківського рахунку.
 8. II. Порядок надання та погашення цільового житлової позики
 9. II. Сума плати за Договором я порядок її внесення
 10. II. Вимоги безпеки перед початком роботи.
 11. III питання. Польові роботи при теодолитной зйомці.
 12. III. Порядок укладення та форма договору.

Підготовлену і правильно оформлену курсову роботу студент представляє на перевірку науковому керівнику.

Науковий керівник перевіряє роботу, робить, при необхідності, зауваження по тексту роботи і пише рецензію, в якій зазначаються позитивні сторони роботи, її недоліки і робиться висновок про допуск роботи до захисту.

Якщо в рецензії вказується на необхідність доопрацювання курсової роботи, то студент повинен звернути увагу на всі зауваження і виконати доопрацювання.

При наявності серйозних недоліків у роботі керівник вказує на них в рецензії і дає обгрунтування, чому робота до захисту не допускається. Наприклад, необхідно провести додатковий аналіз отриманих результатів дослідження, узагальнити і зробити правильні висновки і т. Д. Недбале і неправильне оформлення роботи - також підстава для повернення курсової роботи на доопрацювання.

У рецензії дається оцінка актуальності обраної теми, наукової та практичної значущості теми, відповідність змісту темі дослідження і планом, об'єктивності результатів дослідження, висновків і пропозицій. Звертається увага на грамотність, самостійність, творчість, проявлену студентом при виконанні роботи. Особлива увага приділяється недоліків роботи, недбалості в оформленні, чіткості та логічної послідовності. У висновку рецензії науковий керівник робить висновок про відповідність даної курсової роботи пропонованим вимогам вищої школи, про можливості її допуску до захисту.

Студенту надається можливість завчасно ознайомитися з рецензією наукового керівника, щоб усунути зауваження, підготуватися з питань, що вимагають відповіді на захист роботи.

Дата захисту курсової роботи визначається кафедрою і узгоджується з деканатом. Порядок захисту визначається кафедрою. Як правило, захист курсової роботи проводиться в період екзаменаційної сесії.

Студент для захисту курсової роботи готує доповідь, приблизно, на 10 хвилин, в якому повинно бути відображено наступне: мета і завдання курсової роботи, результати вивчення літератури, а також проведених досліджень і творчої роботи, висновки і пропозиції щодо організації рекламної кампанії. У доповіді повинна бути розкрита сутність проблеми і визначено свій внесок в її рішення, підводяться підсумки і визначаються перспективи роботи над даною темою. Рекомендується до свого виступу запропонувати слайд-презентацію. Можливо ілюстрування доповіді спеціально підготовленим роздатковим матеріалом (роздруковані таблиці, схеми, макети реклами і т. П.).

Порядок обговорення доповіді передбачає відповіді студентів на запитання членів комісії та інших осіб, присутніх на захисті; виступ наукового керівника; дискусію з захищається проекту. Відповіді студента мають бути по суті зауважень, аргументованими, коректними.

Рішення про оцінку курсової роботи приймається членами комісії за результатами рецензування оформленої курсової роботи, доповіді студента і його відповідей на питання.

Критерії оцінки курсової роботи: актуальність теми дослідження; відповідність змісту роботи темі; глибина опрацювання матеріалу; правильність і повнота розробки поставлених питань; результативність проектування; значимість висновків для подальшої практичної діяльності; відповідність оформлення курсової роботи пропонованим вимогам; самостійність і творчість, проявлені в ході виконання курсової роботи.

Система оцінки курсової роботи відповідає критеріальним вимогам:

«Відмінно» - Всі вимоги виконані;

"добре" - Одне або два з вимог не виконана, але курсова робота відповідає поставленим завданням;

«Задовільно» - 1) курсова робота не відповідає поставленим цілям, не в повній мірі виявлений творчий підхід;

2) курсова робота виконана недбало;

«Незадовільно» - Курсова робота не відповідає вимогам, що пред'являються.

Студент, який не виконав роботу в строк або не захистив її, до здачі іспиту з дисципліни «Техніка і технологія в соціально-культурному сервісі і туризмі» не допускається.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ «-- попередня | наступна --» Курсова робота
загрузка...
© om.net.ua