загрузка...
загрузка...
На головну

Стаття 31. Основні права НАВЧАЮТЬСЯ І ЗАХОДИ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ПІДТРИМКИ І СТИМУЛЮВАННЯ

Дивіться також:
 1. Basic Settings »(Основне налаштування)
 2. I Основні категорії педагогіки
 3. I ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ЛАНДШАФТА
 4. I. ОСНОВНІ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ КПРФ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПАРТІЇ
 5. I. Теорія природного права
 6. I. Цілі підготовки випускної кваліфікаційної роботи та основні вимоги до її змісту
 7. I.1Оксіди. Основні поняття і визначення
 8. II. Історична школа права
 9. II. Основні дидактичні одиниці.
 10. II. Основні методи конкурентної боротьби
 11. II. Основні визначення
 12. II. Основні поняття, які повинні бути засвоєні в процесі вивчення теми (глосарій)

1. Які Навчаються надаються академічні права на:

1) на повазі до людської гідності, захист від усіх форм фізичного і психічного насильства, образи особистості, охорону життя і здоров'я;

2) свободу совісті, інформації, вільне вираження своїх поглядів і переконань;

3) вибір організації, що здійснює освітню діяльність, форми отримання освіти і форми навчання після отримання основного загальної освіти або після досягнення вісімнадцятирічного віку;

4) ознайомлення зі свідоцтвом про державну реєстрацію, до статуту, з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, зі свідоцтвом про державну акредитацію, з навчальної документацією, іншими документами, що регламентують організацію і здійснення освітньої діяльності в освітній організації;

5) надання умов для навчання з урахуванням особливостей психофізичного розвитку та стану здоров'я учнів, в тому числі отримання соціально-педагогічної і психологічної допомоги, безкоштовної психолого-медико-педагогічної корекції;

6) навчання за індивідуальним навчальним планом, в тому числі прискорене навчання, в межах освоюваної освітньої програми в порядку, встановленому локальними нормативними актами;

7) участь у формуванні змісту свого професійної освіти за умови дотримання державних освітніх стандартів середньої професійної та вищої освіти, освітніх стандартів в порядку, встановленому локальними нормативними актами (вказане право може бути обмежено умовами договору про цільове навчанні);

8) вибір факультативних (необов'язкових для конкретного рівня освіти, професії, спеціальності або напряму підготовки) і елективних (обираються в обов'язковому порядку) навчальних предметів, курсів, дисциплін (модулів) з переліку, який пропонує організацією, що здійснює освітню діяльність, після отримання основного загальної освіти ;

9) освоєння поряд з навчальними предметами, курсами, дисциплінами (модулями) по освоюваної освітній програмі будь-яких інших навчальних предметів, курсів, дисциплін (модулів), які викладаються в організації, що здійснює освітню діяльність, в установленому нею порядку, а також викладаються в інших організаціях, здійснюють освітню діяльність, навчальних предметів, курсів, дисциплін (модулів), одночасне освоєння декількох основних професійних освітніх програм;

10) залік організацією, що здійснює освітню діяльність, в установленому нею порядку результатів освоєння учнями навчальних предметів, курсів, дисциплін (модулів), практики, додаткових освітніх програм в інших організаціях, що здійснюють освітню діяльність;

11) канікули - планові перерви при отриманні освіти для відпочинку та інших соціальних цілей відповідно до законодавства про освіту та календарним навчальним графіком (не менше 8 тижнів на рік);

12) академічну відпустку в порядку і на підставах, які встановлені центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти, а також відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною в порядку, встановленому центральними законами;

13) переклад для отримання освіти за іншою професією, спеціальністю і (або) напрямом підготовки, за іншою формою навчання в порядку, встановленому законодавством про освіту;

14) перехід з платного навчання на безкоштовне навчання у випадках і в порядку, які передбачені центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти;

15) переклад в іншу освітню організацію, що реалізує освітню програму відповідного рівня, в порядку, передбаченому центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти;

16) відновлення для отримання освіти в освітній організації, що реалізує основні професійні освітні програми, в порядку, встановленому законодавством про освіту;

17) участь в управлінні освітньою організацією в порядку, встановленому її статутом;

18) оскарження актів освітньої організації в установленому законодавством Донецької Народної Республіки порядку;

19) безплатне користування бібліотечно-інформаційними ресурсами, навчальної, виробничої, наукової базою освітньої організації;

20) користування в порядку, встановленому локальними нормативними актами, лікувально-оздоровчої інфраструктурою, об'єктами культури та об'єктами спорту освітньої організації;

21) розвиток своїх творчих здібностей та інтересів, включаючи участь в конкурсах, олімпіадах, виставках, оглядах, фізкультурних заходах, спортивних заходах, в тому числі в офіційних спортивних змаганнях, і інших масових заходах;

22) участь відповідно до законодавства Донецької Народної Республіки в науково-дослідної, науково-технічної діяльності, що здійснюється освітньою організацією, під керівництвом науково-педагогічних працівників освітніх організацій вищої освіти і (або) наукових працівників наукових організацій;

23) направлення для навчання і проведення наукових досліджень по обраним темам, проходження стажувань, в тому числі в рамках академічного обміну, в інші освітні та наукові організації, включаючи освітні та наукові організації іноземних держав;

24) заохочення (в тому числі фінансове і матеріальне) за успіхи в навчальній, фізкультурної, спортивної, суспільної, наукової, науково-технічної, творчої, експериментальної та інноваційної діяльності;

25) поєднання здобуття освіти з трудовою діяльністю без шкоди для освоєння освітньої програми, виконання індивідуального навчального плану;

26) отримання інформації від освітньої організації про становище в сфері зайнятості населення Донецької Народної Республіки по освоюваним ними професіями, спеціальностями та напрямками підготовки;

27) інші академічні права, передбачені цим Законом, іншими нормативно-правовими актами Донецької Народної Республіки, локальними нормативними актами в області організації і проведення освітньої діяльності.

2. Які Навчаються надаються такі заходи соціальної підтримки та стимулювання:

1) повне державне забезпечення, в тому числі забезпечення одягом, взуттям, жорстким і м'яким інвентарем, у випадках і в порядку, які встановлені законами Донецької Народної Республіки;

2) забезпечення харчуванням у випадках і в порядку, які встановлені Донецької Народної Республіки;

3) забезпечення місцями в інтернатах, а також надання відповідно до цього Закону та житловим законодавством житлових приміщень в гуртожитках;

4) транспортне забезпечення відповідно до статті 38 цього Закону;

5) отримання стипендій, матеріальної допомоги та інших грошових виплат, передбачених законодавством про освіту;

6) інші заходи соціальної підтримки, передбачені нормативними правовими актами Донецької Народної Республіки і правовими актами органів місцевого самоврядування, локальними нормативними актами в області організації і проведення освітньої діяльності.

3. Особи, які освоюють основну освітню програму в формі самоосвіти або сімейного освіти або навчалися за що не має державної акредитації освітньої програми, має право пройти екстерном проміжну і державну підсумкову атестацію в організації, що здійснює освітню діяльність за відповідною, яка має державну акредитацію освітній програмі. Зазначені особи, які не мають основного загального або середньої загальної освіти, має право пройти екстерном проміжну і державну підсумкову атестацію в організації, що здійснює освітню діяльність за відповідною має державну акредитацію основний загальноосвітньою програмою, безкоштовно. При проходженні атестації екстерни користуються академічними правами навчаються за відповідною освітньою програмою.

4. Ті, що навчаються мають право на відвідування за своїм вибором заходів, які проводяться в організації, що здійснює освітню діяльність, і не передбачені навчальним планом, в порядку, встановленому локальними нормативними актами. Залучення учнів без їх згоди і неповнолітніх учнів без згоди їх батьків (законних представників) до праці, корупцію через непередбачену освітньої програмою, забороняється.

5. Ті, що навчаються мають право на участь у громадських об'єднаннях, в тому числі в професійні спілки, створених відповідно до законодавства Донецької Народної Республіки, а також на створення громадських об'єднань навчаються в законодавчо встановленому порядку.

6. Примус учнів, вихованців до вступу в громадські об'єднання, в тому числі в політичні партії, а також примусове залучення їх до діяльності цих об'єднань та участі в агітаційних кампаніях і політичних акціях не допускається.

7. Ті, що навчаються, освоюють основні освітні програми середньої загальної, середньої професійної та вищої освіти, мають право створювати студентські загони, що представляють собою громадські об'єднання учнів, метою діяльності яких є організація тимчасової зайнятості таких учнів, які виявили бажання у вільний від навчання час працювати в різних галузях економіки.

8. Організації, які здійснюють освітню діяльність, фінансове забезпечення якої здійснюється за рахунок асигнувань республіканського бюджету, в межах своєї компетенції та відповідно до законодавства Донецької Народної Республіки забезпечують навчаються за рахунок асигнувань республіканського бюджету і місцевих бюджетів стипендіями, житловими приміщеннями в гуртожитках, інтернатах, а також здійснюють інші заходи їх соціальної підтримки, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами Донецької Народної Республіки в області організації і проведення освітньої діяльності.

9. У разі припинення діяльності організації, що здійснює освітню діяльність, анулювання відповідної ліцензії, позбавлення її державної акредитації за відповідною освітньою програмою або закінчення терміну дії державної акредитації за відповідною освітньою програмою засновник і (або) уповноважений ним орган управління зазначеної організацією забезпечують переклад повнолітніх учнів з їх згоди і неповнолітніх учнів за згодою їхніх батьків (законних представників) в інші організації, що здійснюють освітню діяльність за освітніми програмами відповідних рівня та спрямованості. У разі призупинення дії ліцензії, призупинення дії державної акредитації повністю або щодо окремих рівнів освіти, засновник і (або) уповноважений ним орган управління зазначеної організацією забезпечують переклад за заявою повнолітніх учнів, неповнолітніх учнів за заявою їх батьків (законних представників) в інші організації, здійснюють освітню діяльність за мають державну акредитацію основними освітніми програмами відповідних рівня та спрямованості. Порядок і умови здійснення такого перекладу встановлюються Міністерством освіти і науки Донецької Народної Республіки.

Стаття 30. НАВЧАЮТЬСЯ «-- попередня | наступна --» Стаття 32. КОРИСТУВАННЯ підручників, навчальних посібників, ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ
загрузка...
© om.net.ua