загрузка...
загрузка...
На головну

Небезпеки в надзвичайних ситуаціях

Дивіться також:
  1. II. Основні фактори, що визначають державну політику в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки
  2. III. Визначення ступеня небезпеки інфекційних захворювань при НС і їх найбільш значущі показники
  3. IV. Основні завдання державної політики в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки
  4. VI. Основні механізми і етапи реалізації державної політики в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки
  5. VIII. ОРГАНІЗАЦІЯ САНІТАРНО-ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ при розгортанні І РОБОТІ польовий госпіталь РІЗНОГО ПРОФІЛЮ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  6. X. ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ санітарно-ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  7. XII. Соціальний захист населення І РЯТУВАЛЬНИКІВ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  8. Аксіома про потенційну небезпеку
  9. АКСІОМИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  10. Актуальність питань безпеки життєдіяльності.

Під безпекою розуміється такий стан об'єкта захисту, при якому вплив на нього потоків речовини, енергії та інформації (надалі будемо говорити про негативну дію або небезпеки) не перевищує максимально допустимих значень.

Життєдіяльність - це повсякденна діяльність людини і відпочинок, спосіб існування людини. Для забезпечення свого існування людина постійно перетворює середовище проживання. Курс «Безпека життєдіяльності» передбачає пізнання складних зв'язків людського організму і середовища проживання.

Основні шляхи забезпечення БЖД в сучасних умовах.

Як зменшити вірогідність надзвичайних (екстремальних) ситуацій і повели-чить шанси на збереження здоров'я і самого життя? В першу чергу необхідно знати і враховувати фактори небезпеки (ризику). По-друге, виробити вміння перед-бачити можливість виникнення надзвичайних (небезпечних) ситуацій і забезпе-чити безпеку і захист людей. І нарешті, опинившись в НС, необхідно шви-ро оцінити небезпеку і свої можливості, прийняти грамотне рішення і розумно діяти. Основна формула БЖД - попередження і випередження потенційної небезпеки.

Забруднення природи неминуче в епоху індустріалізації. Гарантувати ка-кість і безпеку життя можна шляхом відмови від паразитичного способу жит-ні в біосфері і навколоземному космосі, дотриманням законів взаємодії і збереження енергії, часу і руху.

З моменту своєї появи на Землі людина перманентно живе і діє в умовах постійно змінюються потенційних небезпек. Профілактика небезпеки і захист від них - найактуальніша соціально-економічна і юридичес-кая проблема. Забезпечення БЖД - завдання першорядної важливості для лич-ності, суспільства і держави.

Сьогодні в Росії дуже серйозно поставлено питання про широке освіту на-шого суспільства, всього населення. При цьому, незважаючи на зростання рівня образо-вання, часто-густо виявляється вражаюче неуцтво, просто безграмотний-ність, трапляється примітивна паніка, яка посилює наслідки різних НС.

 

Безпека життєдіяльності - це стан діяльності людини, при якій з певною ймовірністю виключаються потенційні небезпеки, що впливають на життя і здоров'я людини, його потомство. Безпека життєдіяльності в цілому розглядає:

- Безпека в навколишньому природному середовищу;

- Безпека в побутовому середовищі;

- Безпека у виробничому середовищі (сфері);

- Безпека в міському середовищі;

- Надзвичайні ситуації мирного і воєнного часу.

На наших заняттях ми, в основному, будемо розглядати конкретні питання забезпечення безпеки у виробничому середовищі. Безпека слід приймати як комплексну систему заходів щодо захисту людини і середовища її проживання, що формуються його конкретною діяльністю. Чим складніше діяльність людини, тим більш компактною і комплексної повинна бути система захисту. Забезпеченням безпеки життєдіяльності людини на виробничих підприємствах займається охорона праці.

Охорона праці - система збереження життя і здоров'я працівників в процесі трудової діяльності, що включає в себе правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, реабілітаційні та інші заходи.

Охорона праці включає в себе наступні розділи:

- Законодавчі акти (нормативно-правова, нормативно-технічна база) і управління охороною праці, організація охорони праці;

- Виробнича санітарія;

- Пожежна безпека та промислова екологія.

1.1 Цілі, завдання, основні визначення курсу «Безпека життєдіяльності»

Діяльність людини є предметом наукової дисципліни Безпека життєдіяльності. основна ціль Безпеки життєдіяльність як науки - це захист людини в техносфери від негативного впливу антропогенного і природного походження і досягнення комфортних умов життєдіяльності. Захист людини передбачає, перш за все, збереження життя і здоров'я. Засобом досягнення цієї мети є реалізація суспільством знань і умінь, спрямованих на зменшення в техносфери будь-яких негативних впливів до припустимих значень.

Безпека життєдіяльності - Це наука про комфортний і безпечний взаємодії людини з техносферою.

Безпека життєдіяльності - наука про збереження здоров'я та забезпечення безпеки людини в середовищі проживання, покликана виявити та ідентифікувати небезпечні і шкідливі фактори, розробляти методи і засоби захисту людини шляхом зниження небезпечних і шкідливих факторів до прийнятних значень, виробляти заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (НС) мирного і воєнного часу.

Для забезпечення комфортності та безпеки конкретної діяльності повинні бути вирішені наступні завдання:

1) ідентифікація (розпізнавання, кількісна оцінка, т. Е. Аналіз) негативного впливу довкілля (т. Е. Джерел і причин виникнення небезпек);

2) захист від небезпек або запобігання впливові на людину негативних факторів;

3) ліквідація негативних наслідків впливу небезпечних і шкідливих факторів та розробка захисту від залишкового ризику;

4) створення комфортного стану середовища проживання.

головним завданням науки про безпеку життєдіяльності є аналіз джерел і причин виникнення небезпек, прогнозування та оцінка їх впливу в часі і просторі.

основним напрямком в практичній діяльності в області безпеки життєдіяльності є профілактика причин і попередження умов виникнення небезпечних ситуацій. Всі небезпеки тоді реальні, коли вони впливають на конкретні об'єкти захисту. Основне бажаний стан об'єктів - безпечне. Безпечний стан об'єктів захисту реалізується при повній відсутності негативного впливу небезпек або за умови зниження їх до допустимих значень.

Як об'єкт захисту розглядають будь-який компонент навколишнього середовища (об'єкт): людина, суспільство, держава, підприємство (організація, установа), природа, світ, космос і т. Д. Все небезпеки тоді реальні, коли діють на конкретний об'єкт. В порядку пріоритету до об'єктів захисту на перше місце відносять людини, а потім вже суспільство, держава, природне середовище, техносферу і т. д.

критерієм безпеки техносфери є введення обмежень на концентрації речовин і потоків енергії в життєвому просторі (середовищі).

критерієм комфортності є встановлення і дотриманням нормативів по мікроклімату і висвітлення в приміщенні (виробничого та побутового середовища).

На джерела небезпек встановлюють критерії екологічності, Які визначають граничні викиди (скиди) і гранично допустимі випромінювання енергії.

1.2 Основні терміни і поняття курсу

Середовище проживання - Навколишнє людини середу, обумовлена в даний момент сукупністю факторів (фізичних, хімічних, біологічних, соціальних), здатних чинити пряму або непряму, негайну або віддалену дію на діяльність людини, його здоров'я і потомство. Діючи в цій системі, людина вирішує наступні завдання:

- Забезпечити своє існування (потреби в їжі, воді, повітрі, житло, одязі ...);

- Створити і використовувати захист від негативного впливу з боку середовища проживання будь-якого походження;

- Створити і використовувати захист від впливу з боку собі подібних;

Для вирішення цих завдань людина перетворює середовище проживання, впливаючи на неї. Ця взаємодія може бути негативним і позитивним в залежності від факторів, що діють на людину.

біосфера - Область існування життя на Землі, що включає в себе літосферу (верхню частину землі), гідросферу і тропосферу (нижні шари атмосфери). В результаті перетворюючої діяльності людини біосфера руйнується і створюються нові типи середовища проживання: техносфера, регіон, виробниче середовище, побутове середовище та ін.

Техносфера - Частина біосфери (регіон в минулому), перетворена людьми за допомогою технічних засобів, з метою найкращої відповідності своїм матеріальним і соціально-економічним потребам (її можна розглядати як регіон міста, промислової зони та ін.).

регіон - Територія, що володіє загальними характеристиками стану природного та виробничого середовища (біосфери або техносфери).

Виробниче середовище - Простір, в якому відбувається трудова діяльність людини.

Стан довкілля і людини може бути комфортним, допустимим, небезпечним і надзвичайно небезпечним.

комфортним вважається такий стан, при якому впливають фактори створюють оптимальні (найкращі) умови життєдіяльності, прояв найвищої працездатності, що гарантує збереження здоров'я людини і цілісності довкілля.

допустимим вважається такий стан, при якому впливають фактори не мають негативного впливу на здоров'я людини, але можуть призвести до дискомфорту, знижуючи ефективність діяльності людини.

небезпечним вважається такий стан, при якому впливають фактори чинять негативний вплив на здоров'я людини, викликаючи при тривалій дії захворювання, або призводять до деградації природного середовища.

надзвичайно небезпечним вважається такий стан, при якому впливають фактори можуть нанести травму або привести до летального результату за короткий період часу впливу, викликати руйнування в природному середовищі.

1.3 Основи взаємодії в системі «людина - середовище проживання»

В життєвому процесі взаємодія людини з середовищем проживання і її складових між собою засноване на передачі між елементами системи потоків мас речовин та їхніх сполук, енергій всіх видів та інформації. Відповідно до законом збереження жізнц Ю. Н. Куражковского «Життя може існувати тільки в процесі руху через живе тіло потоків речовини, енергії та інформації».

Людині ці потоки необхідні для задоволення своїх потреб в їжі, воді, повітрі, сонячної енергії, інформації про навколишнє середовище і т. П. У той же час людина в життєвий простір виділяє потоки механічної та інтелектуальної енергії, потоки мас у вигляді відходів біологічного процесу, потоки теплової енергії та ін.

Обмін потоками речовини та енергії характерний і для процесів, що відбуваються без участі людини. Природне середовище забезпечує надходження на нашу планету потоків сонячної енергії, що створює, в свою чергу, потоки рослинної і тваринної мас в біосфері, потоки абіотичних речовин (повітря, вода і ін.), Потоки енергії різних видів, у тому числі і при стихійних явищах в природному середовищі.

Для техносфери характерні потоки всіх видів сировини і енергії, різноманіття потоків продукції; потоки відходів (викиди в атмосферу, скиди у водойми, рідкі та тверді відходи, різні енергетичні впливу). Останні виникають відповідно до законом про непереборності відходів і побічних впливів виробництв: «У будь-якому господарському циклі утворюються відходи і побічні ефекти, вони не переборні і можуть бути переведені з однієї фізико-хімічної форми в іншу або переміщені в просторі». Техносфера здатна також створювати спонтанно значні потоки мас і енергій при вибухах і пожежах, при руйнуванні будівельних конструкцій, при аваріях на транспорті і т. П.

Соціальне середовище споживає і генерує всі види потоків, характерні для людини як особистості, крім того, соціум створює інформаційні потоки при передачі знань, управлінні суспільством, співпраці з іншими громадськими формаціями. Соціальне середовище створює потоки всіх видів, спрямовані на перетворення природного і техногенного світів, формує негативні явища в суспільстві, пов'язані з курінням, споживанням алкоголю, наркотиків і т. П.

Характерні потоки мас, енергій та інформації для різних компонент системи «людина + середовище проживання» наступні:

Основні потоки в природному середовищі:

- сонячне випромінювання, випромінювання зірок і планет;

- Космічні промені, пил, астероїди;

- Електричне та магнітне поля Землі;

- Кругообіг речовин в біосфері, в екосистемах, в біогеоценозах;

- Атмосферні, гідросферні і літосферні явища, в тому числі і стихійні;

- Інші.

Основні потоки в техносфери:

- потоки сировини, енергії;

- Потоки продукції галузей економіки;

- Відходи економіки;

- Інформаційні потоки;

- Транспортні потоки;

- Світлові потоки (штучне освітлення);

- Потоки при техногенних аваріях;

- Інші.

Основні потоки в соціальному середовищі:

- інформаційні потоки (навчання, державне управління, міжнародна співпраця і т. п.);

- Людські потоки (демографічний вибух, урбанізація населення);

- Потоки наркотичних засобів, алкоголю та ін .;

- Інші.

Основні потоки, споживані і виділяються людиною в процесі життєдіяльності:

- потоки кисню, води, їжі та інших речовин (алкоголь, тютюн, наркотики і т. п.);

- Потоки енергії (механічної, теплової, сонячної та ін.);

- Інформаційні потоки;

- Потоки відходів процесу життєдіяльності;

- Інші.

1.4 Класифікація небезпек

Впливу, здатні викликати негативні порушення в самопочутті і здоров'я людей, називаються небезпеками.

небезпека - Властивість живої та неживої матерії, здатне завдати шкоди людині, природному середовищу і матеріальних цінностей (ресурсів).

Всі небезпеки за джерелами їх виникнення (походженням) прийнято ділити на природні та антропогенні.

природні небезпеки виникають при стихійних явищах в біосфері, таких як повені, землетруси, цунамі і т. п., а також обумовлені кліматичними умовами і рельєфом місцевості. Їх особливістю є несподіванка виникнення, хоча деякі з них людина навчилася передбачати, наприклад, урагани, зсуви. Природні небезпеки, які загрожують життю та здоров'ю людини, виділяють в природні небезпеки. Такі небезпеки як спека, холод, туман, природні електромагнітні поля і випромінювання, зазвичай не розглядаються, т. К. Вони не представляють безпосередньої загрози життю людини. Поділяються на літосферні (гірські облави, каменепади), гідросферні (водна ерозія, селі, припливи), атмосферні (зливи, снігопади), космічні (сонячна радіація). Загальні закономірності таких явищ наступні: чим більше інтенсивність, тим рідше таке явище; кожним видом небезпеки передують певні ознаки; існує певна просторова приуроченість.

антропогенні небезпеки, В основному, пов'язані з перетворюючої діяльністю людини. Джерелами антропогенних небезпек є самі люди, а також технічні засоби, будівлі, споруди - все, що створено людиною (елементи техносфери). Збиток від антропогенних небезпек тим вище, чим більше щільність і енергетичний рівень використовуваних техногенних засобів (технічних систем). Людина завжди взаємодіє з технічними засобами (знаряддя праці, побутові прилади), які допомагають йому в праці і побуті, а з іншого боку - є джерелом так званих техногенних небезпек. Техногенні небезпеки впливають і на людину, і на природу. Небезпека для людини визначається характеристиками технічних систем і тривалістю перебування людини в небезпечній зоні. Детальну класифікацію техногенних небезпек дамо вище (для виробничої діяльності людини).

В особливу групу небезпек виділяють екологічні та соціальні. соціальні небезпеки - Це такі, які поширені в суспільстві і загрожують життю і здоров'ю людей. За природою соціальні небезпеки діляться на пов'язані: з психічним впливом на людину (шантаж, шахрайство, крадіжки та ін.); з фізичним насильством (розбій, бандитизм, терор, зґвалтування, заручництва і ін.); з вживанням речовин, що руйнують організм (алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління та т. д.); з соціальними хворобами (СНІД, венеричні та т. д.); з суїцидом. За статево-віковими ознаками діляться на характерні для дітей, молоді, жінок, людей похилого віку. За організації бувають випадкові і організовані, за масштабом - локальні, регіональні, глобальні. У своїй основі ці небезпеки породжуються соціально-економічними процесами в суспільстві. Вони суперечливі за характером через недосконалість людської природи. Їх поширенню сприяє розвиток міжнародних зв'язків, туризму і спорту.

екологічні небезпеки розглядатимемо такі, які безпосередньо в повсякденної життєдіяльності впливають на здоров'я людини через продукти харчування, воду, повітря, грунт. Ці небезпеки тим вище, чим більше забруднення навколишнього середовища продуктами діяльності людини: пестицидами, важкими металами, діоксинами, пилом, сажею, гербіцидами та ін. Детальна класифікація цих небезпек розглядається в курсі «Екологія».

У всіх випадках при впливі будь-яких небезпек основними заходами захисту від небезпек є: виключення небезпек; блокування небезпек і проведення організаційно-технічних заходів, спрямований на зниження цих небезпек до допустимих меж.

Господарська діяльність людини призводить до порушення екологічної рівноваги, виникненню аномальних природних і техногенних ситуацій: стихійних лих, катастроф і аварій; людських жертв, матеріальних втрат, порушення умов нормальної життєдіяльності. Попередження і ліквідація надзвичайних ситуацій - одна з актуальних проблем сучасності.

Основні терміни надзвичайних ситуацій.

Концепція безпеки. «-- попередня | наступна --» Небезпеки в надзвичайних ситуаціях.
загрузка...
© om.net.ua