загрузка...
загрузка...
На головну

Нормування виробничих запасів і дебіторської заборгованості

Дивіться також:
 1. Автоматика, автоматизація виробничих процесів і АСУ ТП
 2. Амортизація основних виробничих фондів, способи нарахування амортизації.
 3. Аналіз дебіторської заборгованості
 4. аналіз запасів
 5. Аналіз виробничих інвестицій в основному полягає в оцінці і порівнянні ефективності альтернативних інвестиційних проектів.
 6. Аудит збереження і обліку пр-них запасів.
 7. Безпека виробничих процесів в автоматизованих виробництвах.
 8. Взаємозв'язок міграційного руху і відтворювальних процесів.
 9. Види інженерного обладнання. Нормування систем інженерного обладнання.
 10. Види виробничих потужностей.
 11. Вплив вібрації на організм людини, її нормування.

Для безперебійної роботи підприємство повинне створювати запаси ресурсів, використовуваних у виробничому процесі.

Виробничі запаси класифікуються:

за видами матеріальних ресурсів: запаси палива, запаси основних і допоміжних матеріалів, запаси запасних частин.

за функціональним призначенням: поточний, страховий (гарантійний), підготовчий, сезонний, транспортний запас.

· Для ТЕС найважливішим є запас палива, що включає:

Поточний запас - Запас палива, що забезпечує безперебійну роботу в період між двома черговими плановими поставками палива.

Втек.= Впор. сут* tнормтек , Де tнормтек - Норма поточного запасу палива в добі.

Страховий (гарантійний) запас створюється на випадок зменшення розміру поставки палива або збільшення інтервалу поставки.

ВСтор. = Впор. сут*, де вi - Фактичний обсяг поставки;

ti - Фактичний інтервал поставки, - Середній інтервал поставки, n - число поставок.

Встр. зап = Впор. сут * ?t

де ?t-час затримки поставок, яке визначається на основі аналізу історії поставок.

Підготовчий (технологічний) запас - Забезпечує ТЕС паливом в період між початком приймання палива на склад і подачею його в парогенератор.

Вподг. = kтехн* (Втек. зап + Встр. зап), Де kтехн - Коефіцієнт технологічності палива, що встановлюється комісією.

Як правило, період часу між моментом поставки палива на електростанцію і подачею його в парогенератор становить кілька годин, тому підготовчий запас може визначатися:

Вподг= Вгодина* tподг , де вгодина - Годинна витрата палива парогенератора, tподг - Час на підготовку палива (дроблення, розмелювання та ін.)

сезонний запас створюється для покриття зростаючої потреби в паливі в осінньо-зимовий період, відповідно до графіка заповнення складів палива, які розробляються керівництвом компанії.

транспортний запас створюється при значній віддаленості станції від точки поставки ресурсу.

сукупний запас палива на станції включає:

Взап.= Втек.. + ВСтор. + Вподг. + Всезон. + Втрансп.. На величину сукупного запасу впливають: встановлена потужність станції, вироблення електроенергії і відпуск тепла, режим експлуатації, питома нормативні витрати палива, вид палива, ємність паливних складів, відстань транспорту палива.

· Запаси запасних частин.До моменту початку ремонту на майданчику станції повинен бути запас запчастин, який визначається регламентом проведення даного виду ремонту.

У загальному випадку забезпеченість компанії певним видом ресурсу оцінюється за коефіцієнтом забезпеченості:

якщо > 1 - у наявності зайвий запас, якщо <1 - дефіцит запасу.

· Поточна дебіторська заборгованість також підлягає нормуванню.

Дебіторська заборгованість (ДЗ) - Заборгованість за енергію, не сплачена за договором енергопостачання за даний період платежу до закінчення наступного за ним періоду платежу.

Після закінчення другого терміну платежу поточна заборгованість переходить в ранг простроченої.

Норма поточної ДЗ в добі встановлюється для кожної категорії споживачів і відповідає часу, необхідного для виписки платіжних документів, відправки в банк і здійснення банківських проводок.

Норматив поточної дебіторської заборгованості дорівнює добутку середньодобової заборгованості на норму поточної заборгованості в добі для кожної з категорій споживача.

Особливості нормування оборотних коштів в енергетиці «-- попередня | наступна --» Показники ефективності використання оборотного капіталу
загрузка...
© om.net.ua