загрузка...
загрузка...
На головну

Якість продукції, показники і методи оцінки його рівня

Дивіться також:
 1. A 22 Потенціал дії і історія його відкриття. Методи реєстрації одно- і двофазного ПД. Складові частини ПД і іонний механізм. Механізм проведення збудження.
 2. A. Макроекономічні моделі, їх види і показники
 3. I. Абсолютні показники фінансової стійкості підприємства.
 4. I. Питання для перевірки вихідного (базового) рівня знань.
 5. I. Питання для перевірки вихідного, базового рівня знань.
 6. I. Медична демографія. Медико-демографічні показники здоров'я населення.
 7. I. Статичні методи
 8. II Статистичні показники доходів і витрат населення
 9. II. Gearing ratios - Показники структури капіталу (коефіцієнти фінансової стійкості)
 10. II. ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 11. II. МЕТОДИ (МЕТОДИКИ) Патопсихологическое дослідження МЕТОДИКИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ УВАГИ І сенсомоторної реакції
 12. II. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

зміст

Краматорськ 2012

Конспект лекцій

ЯКІСТЬ МАШИН

Асистент

Кафедра підйомно-транспортних машин

Міністерство освіти і науки України

Податкові ставки. Графік Лаффера.

В процесі налогорегулірованія, держава змінює ставки. Проблема вибору раціональності податкових ставок не має точного рішення, так як стикаються інтереси 2-х груп: платника податків і держави.

Д / З: Підготувати самостійно в роздрукованому варіанті 10 тверджень по темі податки: вірно або не вірно.

Донбаська державна машинобудівна академія

Крупко І. В.

для студентів спеціальності 6.05050308

Затверджено

на засіданні методичної ради

Протокол № 1від 15.08.2012

1 Якість продукції, показники і методи оцінки його рівня ................... 1

1.1 Якість продукції: основні поняття, терміни визначення ....... 1

1.2 Класифікація показників якості промислової продукції ..... 3

1.3 Стадії формування якості .............................................. ..7

1.4 Методи визначення значень показників якості продукції ..... 8

1.5 Методи оцінки рівня якості продукції ............................... 10

1.6 Етапи оцінки технічного рівня продукції .......................... 13

1.7 Карта технічного рівня і якості продукції ....................... 14

1.8 Системний підхід до управління якістю продукції ............... 16

2 Якість конструювання. Завдання конструювання ............................ 18

2.1 Економічні основи конструювання ................................. 19

2.2 Довговічність ................................................ .................... 20

2.3 Експлуатаційна надійність ............................................... 37

2.4 Доведення машин в експлуатації ............................................. .41

2.5 Вартість машини ............................................... .............. 42

2.6 Уніфікація ................................................ ...................... 43

2.7 Нормалізація ................................................ .................... 45

2.8 Секціонування ................................................ ............... 46

2.9 Метод зміни лінійних розмірів ...................................... 47

2.10 Метод базового агрегату .............................................. ........ 47

2.11 Конвертація ................................................ ............... 47

2.12 Компаундирование ................................................ ............ 48

2.13 Модифікація ................................................ ................... 49

2.14 Агрегатування ................................................ ............... 49

2.15 Комплексна нормалізація ............................................... ..50

2.16 Уніфіковані ряди ............................................... ...... 50

2.17 Зменшення номенклатури обсягів виробництва ................... 54

2.18 Розмірно-подібні ряди ............................................. ...... 54

2.19 Універсалізацію машин ............................................... ..... 56

2.20 Послідовний розвиток машин ....................................... 57

2.21 Загальні правила конструювання .......................................... 58

2.22 Методика конструювання ............................................... ..62

2.23 Конструктивна спадкоємність .......................................... 63

2.24 Вивчення сфери застосування машин ...................................... 65

2.25 Вибір конструкції ............................................... ............ 66

2.26 Розробка варіантів ............................................... .......... 67

3 Якість обробки поверхні. технологічність конструкції

машин і деталей ............................................... ...................... 71

3.1 Загальний огляд застосовуваних видів обробки деталей машин ........ 71

3.2 Основні фактори, що впливають на характер технологічного

процесу виготовлення .......................................... 74

3.3 Технологічність конструкції виробів і деталей ...................... 75

3.4 Базування деталей. Установка деталей при обробці

на верстатах ................................................ ......................... 78

3.5 Точність обробки деталей .............................................. ... 88

3.6 Основні відомості про розмірних ланцюгах .................................... 95

3.7 Якість поверхонь деталей машин після механічної

обробки ................................................. ........................ 97

4 Засоби контролю якості промислової продукції ........................ 103

4.1 Методи неруйнівного контролю якості продукції ............. 105

4.2 Загальна характеристика методів неруйнівного контролю .......... 112

4.3 Оптичні методи контролю .............................................. ..115

4.4 Капілярні методи контролю .............................................. 119

4.5 Магнітні методи контролю .............................................. ..125

4.6 Магнітопорошковий метод неруйнівного контролю .............. 126

4.7 Акустичні методи контролю ............................................. 129

4.8 Радіаційні методи контролю ............................................ 136

4.9 Контроль течеісканіем ............................................... ........ 138

5 Забезпечення якості відповідно до ISO 9001 .............................. 140

5.1 Причини розробки нових стандартів серії ISO 9000 ............. 140

5.2 Модель процесу управління якістю .................................. 140

5.3 Модель системи управління якістю ................................... 143

5.4 Відповідальність керівництва ............................................... .143

5.5 Політика в області якості ............................................. .... 143

5.6 Контроль документації ............................................... ........ 145

5.7 Управління ресурсами на практиці ......................................... 145

5.8 Управління процесами ............................................... ........ 146

5.9 Розробка і проектування .............................................. ..148

5.10 Процеси виробництва і обслуговування ................................ 148

5.11 Вантажно-розвантажувальні роботи, зберігання, упаковка,

консервація і поставка ............................................... ....... 149

5.12 Контроль невідповідної продукції ........................... 149

5.13 Контроль, аналіз та вдосконалення ................................. 149

6 Якість і конкурентоспроможність продукції .................................... 151


1.1 Якість продукції: основні поняття, терміни і визначення

У сучасних умовах переходу до ринкової економіки серед безлічі проблем, пов'язаних із забезпеченням як виживання, так і подальшого нормального розвитку підприємств і організацій, головною і вирішальною є проблема якості продукції, робіт і послуг. У найближчі роки в кращому становищі опиняться ті підприємства, які зможуть забезпечити не тільки найвищу продуктивність праці, але і високу якість, новизну і конкурентоспроможність продукції.

Поняття і терміни, використовувані в області управління якістю, визначаються міжнародними і національними стандартами. Міжнародний стандарт ІСО 8402-94 встановлює терміни за якістю, пояснює їх сутність і те, як вони застосовуються в стандартах ISO серії 9000 «Системи якості».

якість визначено як сукупність характеристик об'єкта, що відносяться до його здатності задовольняти встановлені і передбачувані потреби.

об'єкт - Це те, що може бути індивідуально описане і розглянуте, т. Е. Це широке поняття, яке включає не тільки продукцію, а й діяльність або процес, організацію або особу.

Продукція розглядається як результат діяльності або процесу.

Згідно ГОСТ 15467-79 «Управління якістю продукції. Основні поняття, терміни і визначення » якість продукції - Це сукупність властивостей, що обумовлюють її придатність задовольняти певні потреби відповідно до призначення.

Продукція тут розглядається як матеріалізований результат процесу трудової діяльності, що володіє корисними властивостями і призначений для задоволення потреб суспільного або особистого характеру. Результати праці можуть бути упредметненими (сировина, матеріали, технічні пристрої, харчові продукти і т. Д.) І упредметненими (енергія, інформація). Терміни і поняття, що розглядаються нижче, відносяться тільки до уречевленим результатами праці.

З огляду на, що властивість продукції є вихідною характеристикою її якості, розглянемо пов'язані з ним поняття і терміни.

властивість продукції - Це об'єктивна особливість, яка проявляється при створенні, експлуатації або споживанні вироби. Термін «експлуатація» застосовується до такої продукції, яка в процесі використання витрачає свій ресурс, а «споживання» відноситься до такої, яка при її використанні витрачається сама. Властивості можна розділити на прості і складні, наприклад: надійність виробу є складною властивістю, яке зумовлено відносно простими його властивостями - безотказностью, довговічністю, ремонтопридатністю і сохраняемостью.

ознакою продукції є якісна або кількісна характеристика будь-яких її властивостей або станів. До якісними ознаками можна віднести колір матеріалу, форму виробу, наявність на поверхні деталі антикорозійного або декоративного покриття, спосіб скріплення деталей вироби (зварювання, клепка), спосіб настройки або регулювання технічних пристроїв (ручний дистанційний, напівавтоматичний). Якісні ознаки можуть носити альтернативний характер і мають тільки два взаємовиключних варіанти, наприклад наявність або відсутність захисного покриття на деталях, наявність або відсутність дефектів. У швейних виробах використання взаємозамінних ниток: бавовняних, армованих, лавсанових або капронових - багатоваріантний якісної ознаки.

Кількісний ознака є параметром продукції і може бути одним з показників її якості.

Показник якості продукції - Кількісна характеристика одного або декількох властивостей продукції, які складають її якість, що розглядається стосовно до певних умов її створення, експлуатації та споживання.

Багато показників якості продукції є функціями її параметрів. Так, показник довговічності свердла залежить від ширини направляючої стрічки (геометричного параметра) і від механічних характеристик матеріалу свердла (структурних параметрів).

Розглянуті поняття «ознака», «параметр», «показник якості продукції» дозволяють визначити взаємозв'язку між ними, що і показано на рис. 1.1.

Малюнок 1.1 - Взаємозв'язок ознак, параметрів

і показників якості продукції

Номенклатура показників якості залежить від призначення продукції і визначається кількісними характеристиками її властивостей, які забезпечують можливість оцінки рівня її якості. Показники якості мають найменування і чисельне значення.

Податок на майно «-- попередня | наступна --» Стадії Формування якості
загрузка...
© om.net.ua