загрузка...
загрузка...
На головну

Методика вивчення фразеології в школі

Дивіться також:
 1. I. Цілі і завдання вивчення дисципліни
 2. II. Методика написання та оформлення контрольної роботи
 3. II. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
 4. II. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
 5. II. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ
 6. IV. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ КУРСУ
 7. PR-текст як об'єкт наукового вивчення.
 8. SWOT-аналіз як метод вивчення зовнішнього середовища
 9. VI - VII. Методика, спрямована на виявлення особливостей батьківсько-дитячих відносин у минулому очима батька і очима дитини відповідно.
 10. VI. Методика «Обсяг уваги».
 11. X. Методика «Запам'ятай цифри».
 12. Актуальність вивчення дисципліни ІГУР.

З роботою зі збагачення словника школяра і попередження лексичних помилок найтіснішим чином пов'язана і завдання збагачення фразеології учнів.

Фразеологія як розділ шкільного курсу російської мови містить в собі величезний освітній, розвивальний і виховний потенціал. «Фразеологічні одиниці, відображаючи в своїй семантиці тривалий процес розвитку культури народу, фіксують і передають від покоління до покоління культурні установки і стереотипи ... Це душа всякого національного мови, в якій неповторним чином виражаються дух і своєрідність нації». Вживання фразеологізмів посилює виразність фрази, так як в більшості з них присутні узагальнено-метафоричний сенс, оцінність, емоційність. Знання семантики і стилістичної приналежності фразеологізмів, наявність їх в активному словнику надає промови особливу яскравість, влучність, образність. Збагачення мови дітей фразеологізмами, засвоєння їх значення і особливостей вживання вимагає цілеспрямованої, спеціально організованої роботи.

Єдиний процес навчання фразеології має ряд етапів: початкові класи, середні і старші. Успіх в освоєнні теми учнями в значній мірі залежить від того, наскільки в ході навчання враховується внутрішній зв'язок між цими етапами. Методисти виділяють наступні етапи у вивченні лексики і фразеології:

1) Пропедевтичний етап - початкові класи (фразеологія вивчається на практичному рівні, без введення термінів).

2) Систематичний етап - вивчення розділу «Фразеологія». При лінійно-ступеневу побудову шкільного курсу розділ вивчається в VI класі; при лінійному побудові - в V класі.

3) Аспектне вивчення фразеології - розгляд фразеології в VII - IX класі в зв'язку з іншими розділами.

4) Функціонально-стилістичний етап - фразеологія вивчається в Х - ХI класі (як, в яких стилях функціонують фразеологічні одиниці).

Одним з обов'язкових умов успішного викладання російської мови є спадкоємність між різними ланками школи. Вона здійснюється відповідно до общедидактическими вимогами про забезпечення в процесі навчання нормального переходу від простого до складного, від легкого до важкого; про опору при освоєнні нового матеріалу на раніше вивчене, про необхідність враховувати логіку предмета.

Таким чином, спадкоємність і перспективність багато в чому визначають ефективність навчального процесу. Збереження наступності в заняттях з російської мови має виражатися:

а) у відборі матеріалу для вивчення, при якому б враховувалась загальний розвиток учнів, їх підготовленість по предмету в цілому і конкретні знання й уміння по окремих приватних питаннях програми, доступність цього матеріалу для свідомого засвоєння його учням;

б) в побудові занять з російської мови (у методичному відношенні), щоб форми і методи роботи, приклади та вправи, мова вчителя і способи пояснення нового при цьому не дуже розходилися з тими, до яких звикли учні в I - III (IV) класах ; щоб був забезпечений поступовий перехід до нових, більш складним для учнів, формам роботи.

При реалізації принципу наступності і перспективності в навчанні не можна не враховувати тісний зв'язок одиниць різних рівнів, а, отже, і відповідних розділів шкільного курсу. Облік внутріпредметних зв'язків дозволяє орієнтуватися в розвитку знань, умінь і навичок не тільки на попередній етап навчання, а й на ті ЗУНи, які отримують школярі в інших розділах курсу.

Специфіка предмета «російська мова» для реалізації наступності досліджуваного матеріалу вимагає зв'язку:

а) з попереднім і наступним етапами його вивчення;

б) з іншими розділами, де можуть реалізуватися, вдосконалюватися, заглиблюватися знання, вміння і навички з даного матеріалу паралельно з основним матеріалом розділу, і з тими розділами, де учні отримують знання, вміння і навички, які використовуються для засвоєння даного матеріалу.

Традиційно фразеологія вивчається в середній ланці шкільної освіти. Однак експериментальні спостереження показують, що діти у віці 6-7 років «вже в змозі не тільки розуміти, а й вживати окремі, зрозумілі для них обороти». В ході експерименту, діти старшої групи дитячого садка (5-6 років) змогли зрозуміти і пояснити більше половини запропонованих ним фразеологізмів.

У зв'язку з цим, на сучасному етапі фразеологія вивчається не тільки в середній ланці шкільної освіти: їй приділяється увага і в початковому курсі російської мови.

Вчителі початкових класів повинні чітко уявляти, що чекає їх сьогоднішніх учнів через рік або два, а вчителя середньої школи - знати, які найважливіші зміни відбувалися в мовному розвитку школярів за минулі роки.

Важливість роботи з фразеології в початковій школі очевидна, оскільки засвоєння фразеологічних одиниць - поступовий, тривалий процес. Думки про можливість і необхідність ознайомлення молодших школярів з фразеологічними одиницями висловлювали ще в 30-ті роки відомі методисти - К. Б. Бархин і М. А. Рибникова. Питанням ознайомлення і навчання фразеології російської мови присвячений ряд досліджень. Опубліковані статті, дидактичні і довідкові посібники по фразеології для вчителів і учнів початкової школи.

Розділ «Фразеологія» вивчається в V класі середньої школи, а також деякі питання розглядаються в різних темах шкільного курсу в зв'язку з культурою мовлення в старших класах.

Таким чином, вивчення розділу «Фразеологія» відбувається протягом усього процесу шкільного навчання. Доцільно використовувати в процесі навчання різні ігрові моменти, що значно підвищує інтерес дітей до навчання. «Гра стимулює розумову діяльність учнів, розвиває увагу і пізнавальний інтерес до предмету». Наприклад, за названі фразеологічні звороти можна видавати учням жетони і в кінці уроку (або вивчення теми) визначати переможця. Або запропонувати учням розподілитися розбити клас на команди, і, давши певний час, щоб переглянути, яка з них набере (згадає) більша кількість фразеологічних одиниць.

Вивчення фразеологічних одиниць на уроках російської мови значно поповнює знання школярів про лексику рідної мови, а також створюють базу для роботи з розвитку мовлення учнів - збагачення їх фразеологічного запасу, оволодіння лексико-стилістичними нормами, формування монологічного мовлення. Знання учнями фразеологічних понять забезпечують умови для ознайомлення дітей з мовними особливостями літературних творів, формує базу для лінгвістичного аналізу художнього тексту.

Таким чином, сучасні методисти пропонують різноманітні практичні завдання по фразеології, які можуть з успіхом використовуватися на уроках російської мови і при самостійному вивченні. Матеріал в даних посібниках відібраний відповідно до дидактичними принципами науковості та доступності; практичні завдання можна варіювати за ступенем складності. Одне з головних достоїнств таких посібників - багатство теоретичного матеріалу і практичних вправ для його відпрацювання. Крім того, на відміну від підручників, в додаткових посібниках є достатня кількість різних творчих та ігрових вправ. Таке різноманітне кількість питань і завдань, представлених у методичній літературі, дозволяє вчителю скласти хорошу скарбничку, в якій буде зберігатися не одна система вправ з даної теми.

На наш погляд, в даних посібниках є ряд недоліків. Як і в підручниках, завдання, часто є однотипними: на підбір фразеологічних зворотів, вставку фразеологічних зворотів в пропозицію, складання синонімічних рядів фразеологічних одиниць і т. Д. Вправи, спрямовані на запобігання фразеологічних помилок, представлені в невеликому обсязі. Для лінгвістичного аналізу пропонуються не повні художні конструкції, а лише окремі пропозиції, які не дають цілісного сприйняття ролі фразеологічних зворотів в тексті і авторського задуму щодо використання цього обороту. У деяких посібниках згадується така властивість фразеологізму, як стійкість, проте детальна інформація про індивідуально-авторських перетвореннях зустрічається тільки в одному з аналізованих посібників.

З роботою зі збагачення словника школяра і попередження лексичних помилок найтіснішим чином пов'язана і завдання збагачення фразеології учнів. Однак робота над фразеологією в даний час в ряді випадків не носить організованого характеру. Уважне ставлення до фразеології учнів з боку вчителя в кінцевому рахунку повинно підвищити загальний рівень культури їхнього мовлення і попередити такі поширені фразеологічні помилки, як: «грати значення» (замість роль), «Випало з поля уваги» (замість зору), «Підняти кругозір» (замість розширити), «Перетворити мрію в життя» (замість втілити) і т.п.

література

1. Виноградова, В. Н. Стилістичний аспект російського словотворення. -М, 1984.

2. Вознюк, Л. В. Навчальні дії школярів з словотворчим словником при підборі однокореневих слів // РЯШ. - 1998. - № 3.

3. Дмитрієва, М. А. Словотворчі зв'язку та орфографія на уроках руською мови // РЯШ - 1989. - № 2.

4. Жуковська, О. А., Шаповалова Т. А. Вивчення словотвору у восьмирічній школі. М., 1983.

5. Земська, Є. А. Сучасна російська мова. Словотвір. - М, 1973.

6. Лебедєв, І. М. Лінгвістичний електрифікований тренажер "Словотвір і орфографія" // РЯШ. -1989. - № 5.

7. Лопатин, В. В. та ін. Сучасна російська мова. Теоретичний курс. Словотвір. Морфологія / За ред. Іванова В. В. - М., 1989.

8. Львова, С. І. Робота з однокореневі словами в ТУ класі // РЯШ. -1986, -М 1.

9. Львова, С. І. Робота з однокоренньші словами в У-У1 класах // РЯШ. -1986.-М 4.

10. Милославський, І. Г. Як розібрати слово: Кн. для учнів. - М., 1993.

11. Скорнякова, М. Ф. Робота над значущими частинами слова в аспекті розвитку мовлення / В кн .: Методика розвитку промови під час уроків російської мови: Посібник для вчителів. - М, 1980.

Види вправ з лексики і фразеології. «-- попередня | наступна --» I. Лексичні навички в різних ВРД
загрузка...
© om.net.ua