загрузка...
загрузка...
На головну

В англійській мові всі моделі утворені від основ дієслова

Дивіться також:
 1. A. Макроекономічні моделі, їх види і показники
 2. I. РОСІЙСЬКОЮ мовою
 3. I. Основні завдання та напрямки внутрішньої політики.
 4. I. Основні права громадян
 5. I. Теоретичні основи аналітичної хімії.
 6. I. Функції держави - це основні напрямки його діяльності, в яких виражаються сутність і соціальне призначення держави в суспільстві.
 7. II. Моделі соціального страхування
 8. II. Основна частина
 9. II. Основна частина
 10. II. Основні методи конкурентної боротьби
 11. II. ОСНОВНІ РОЗРАХУНКИ ВЕЛИЧИН ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПОЖЕЖНОГО РИЗИКУ

До односуффіксальному підтипу відносяться також лексеми прикметників якісних і відносних.

У російській мові налічується понад 30 суфіксів, що утворюють прикметники від основ іменників; з них продуктивних моделей близько 50%.

Найбільш продуктивними моделями цієї групи вважаються:

1) R + -ів (-ів) - + ий: слонячий < ім. осн. слон; польовий < ім. осн. поле;

2) R + -чат- + ий: колінчастий < ім. осн. коліно; візерунчастий ім. осн. візерунок; 3) R + -оват (-еват) - + ий: гіркуватий < дод. осн. гіркий; незграбний < ім. осн. кут;

4) R + -іст- + ий: хвилястий < ім. осн. хвиля; горбистий < ім. осн. пагорб;

5) R + -лів- + ий: розважливий < ім. осн. розрахунок; галасливий <| ім. осн. шум;

6) R + ськ + ий: липневий < ім. осн. Липень; радянський < ім. осн. | І порада і деякі інші.

В англійській мові є 20 суфіксів, що утворюють прикметники від основ іменників. Однак продуктивних моделей налічується 9, т. Е. Трохи менше 50%. З них найбільш продуктивними є:

1) R + -able: profitable - корисний <Ім. осн. profit - користь; comfortable - зручний <Ім. осн. comfort - зручність;

2) R + -al: constitutional - конституційний < ім. осн.constitution - конституція;

3) R + -ed: winged - крилатий < ім. осн. wing - крило; figured - фігурний < ім. осн. figure - фігура;

4) R + -fill: helpful - корисний < ім. осн. help - допомога; wonderful - дивовижний < ім. осн. wonder - здивування;

5) R + -less: helpless - безпорадний < ім. осн. help - допомога; shameless - безсоромний < ім. осн. shame - сором;

6) R + -ish: childish - дитячий < ім. осн. child - дитина; bookish - книжковий < ім. осн. book - книга;

7) R + -у: rainy - дощовий < ім. осн. rain - дощ; snowy - сніговий < ім. осн. snow - сніг.

Число моделей, що утворюють прикметники від дієслівних основ, майже однаково в обох мовах; в російській мові - 15, в англійській мові - 17. Однак їх джерела значно різняться між собою. У російській мові існує тільки 6 моделей, в яких прикметники утворюються від власне дієслівних основ, наприклад: бажаний < глаг. осн. бажати; інші 9 моделей служать для утворення прикметників від дієприкметників, наприклад: помітний < прич. від глаг. помітити; дрімучий < прич. від глаг. дрімати.

У російській мові виділяється особлива група прикметників, якi характеризуються емоційним забарвленням зменшувально-ласкательного значення, які утворені трьома моделями:

1) R + -еньк-ий: новенький < дод. осн. новий; слабенький < дод. осн. слабкий;

2) R + -оватеньк-ий: сероватенькій < дод. осн. сірий;

3) R + -ехоньк-ий: легохонькій < дод. осн. легкий.

До цього ж підтипу відноситься група моделей присвійних прикметників, які існують лише в російській мові, наприклад:

1) R + -ів: пастухів < ім. осн. пастух; строків < ім. осн. старий;

2) R + ин: дядьків < ім. осн. дядько; мамин < ім. осн. Мамо. В англійській мові обидві ці групи прикметників повністю відсутні.

2. Підтип R + s + s. На противагу односуффіксальному підтипу R + s, двухсуффіксальний підтип представлений в обох мовах обмеженим числом моделей.

Ряд моделей цього підтипу позначає осіб жіночої статі, причому суфікс жіночого роду додається до похідної основі з суфіксом діяча чоловічого роду, наприклад:

(R + ич) + -к + -а; москвичка < ім. осн. москвич;

(R + іст) + -к + -а: друкарка < ім. осн. машиніст;

(R +-готель) + -ница + -а: вчителька < ім. осн. учитель.

Прикладом моделі цього підтипу з абстрактним значенням може служити модель (R + тель) + -ство: будівництво < ім. осн. будівельник.

В англійській мові можна привести тільки одну модель іменників з абстрактним значенням:

(R + -er) + -ship: leadership - керівництво < ім. осн. leader.

Інші моделі цього підтипу утворюються шляхом додавання суфікса -ness відстороненого значення до основ похідних прикметників:

(R + -ly) + -ness: friendliness - дружелюбність < дод. осн. friendly;

(R + -ish) + -ness: childishness -дитячість < дод. осн. childish;

(R + -fill) + ness: hopefulness - оптимізм < дод. осн. hopeful;

(R + -less) + -ness: carelessness - безтурботність < дод. осн. careless;

(R + -ive) + -ness: sportiveness - грайливість < дод. осн. sportive.

II. Префіксальних тип лексемпредставлений в обох мовах і так само, як суфіксальний, розпадається на два підтипу, в залежності від морфем, що входять до складу лексеми: 1) підтип одно-префіксальний (Або монопрефіксальний), якщо в складі лексеми є тільки один префікс; 2) підтип двухпрефіксальний (Або біпрефіксальний), якщо в складі лексеми є дві словотвірні морфеми.

1. Підтип p + R.Однопрефіксальний підтип представлений широким набором моделей, які свідчать про його продуктивності в англійській мові. Цей підтип охоплює:

28 моделей іменників, утворених від іменних основ, наприклад: модель mis + R: misfortune - нещастя < ім. осн. fortune; модель out + R: outline - обрис < ім. осн. line;

22 моделі дієслів - Від дієслівних основ, наприклад: модель dis + R: disobey - не слухати < глаг. осн. obey; модель re + R: reconstruct - перебудовувати < глаг. осн. construct; 7 моделей дієслів, утворених від іменних основ, наприклад: модель en + R: ensnare - зловити в пастку < ім. осн. snare - пастка;

и 22 моделі прикметників, утворених від основ прикметників, наприклад:

модель in + R: incapable - нездатний < дод. осн. capable - здатний;

модель dis + R: disobedient - неслухняний < дод. осн. obedient- слухняний.

Однак майже всі ці моделі малопродуктивні, окрім моделі un- + R, по якій утворюються прикметники зі значенням зворотним тому, яке виражене кореневою морфемою, наприклад: unpleasant - неприємний < дод. осн. pleasant - приємний; unfair - несправедливий < дод. осн. fair - справедливий.

У російській мові основну масу моделей (23 моделі) цього підтипу складають моделі дієслів, утворених від дієслівних основ. Це моделі, в яких лексеми утворені за допомогою додавання до основи дієслів одного з префіксів: в- (по-), воз-, з-, о- (об-), при- і т. д., наприклад: модель ви- + R: вивести < глаг. осн. вести; Модель за- + R: закопати < глаг. осн. копати; на- + R: наклеїти < глаг. осн. клеїти і т. д. Число моделей цього підтипу, що утворюють іменники і прикметники, незначно.

2. Підтип P + P + R Двухпрефіксальний підтип представлений в мовах одиничними моделями. У російській мові існує глагольная модель при- + р + R, за допомогою якої утворюються дієслова, лексеми яких висловлюють неповне дію, від дієслівних основ, наприклад: при- + (у-+ -красіть), при- + (на- + -жать) і т.д.

III. Префиксально-суфіксальний тип лексемв обох мовах представлений численними моделями і розпадається на підтипи, в залежності від числа префіксів або суфіксів, що входять до складу лексеми: 1) підтип однопрефіксально-суфіксальний, якщо в складі лексеми є один префікс і один суфікс,

2) підтип двухпрефіксально-суфіксальний, якщо в складі лексеми є два префікса і один суфікс.

1. Підтип р + R + s. Однопрефіксально-суфіксальний підтип в обох мовах представлений різноманітними моделями, що утворюють лексеми, що відносяться до різних частин мови. У російській мові в цей підтип входить кілька моделей:

а) моделі іменників, утворених від іменних основ, наприклад: модель під- + R + ник: столик < ім. осн. Дзеркало; підсклянник < ім. осн. склянка; Модель на- + R + ник: нагрудник < ім. осн. груди; нарукавник < ім. осн. рукав; Модель за- + R + -ье: заріччі < ім. осн. річка; Заозер'я < ім. осн. озеро, деякі інші моделі;

б) моделі іменників, утворених від дієслівних основ, наприклад: модель бес- + R + ник: безпритульний < глаг. осн. зглянутися над; пере- + R + -нец: переселенець < глаг. осн. сіяв-ся; Модель до- + R + ник: допризовник < глаг. осн. закликати; Модель надан- + R + -ітель: запобіжник;

в) моделі прикметників, утворених від іменних основ: модель без (біс) - + R + -нн + -ий: неживий < ім. осн. життя; безпідставний < ім. осн. грунт і т.д.;

г) модель за- + R + ск + -ий: заморський < ім. осн. море та ін.

Однак всі ці моделі малопродуктивні.

В англійській мові також існують моделі, що відносяться до цього підтипу, але вони дуже обмежені в числі. Так, можна назвати кілька моделей з префіксом un-:

а) моделі, що утворюють іменники від основ прикметників, наприклад: модель (un + R) + -ty: uncertainty - невпевненість < дод. осн. uncertain; модель (un- + R) + -ness, наприклад: uneasiness - занепокоєння < дод. осн. uneasy - неспокійний;

б) моделі, що утворюють прикметники від основи прикметників, наприклад: модель un- + (R + -ful): unlawful - незаконний < дод. осн. lawful - законний;

в) моделі, що утворюють іменники від дієслівних основ, наприклад: модель (dis- + R) + -ment: displacement - переміщення < глаг. осн. displace - переміщати; модель (en- + R) + -ment: encouragement - заохочення < глаг. осн. encourage - заохочувати;

г) моделі, що утворюють прикметники від дієслівних основ, наприклад: модель un- + R + -ed: unmanned - непілотований < глаг. осн. man - укомплектовувати персоналом; модель un- + R + -able: unreadable - нерозбірливий < глаг. осн. read - читати; unreliable - ненадійний <Глаг. осн. rely - покладатися (на кого-небудь); модель un- + (R + -у): unhealthy - нездоровий <Дод. осн. healthy - здоровий; модель un- + (R + -ly): unearthly - неземної <Дод. осн. earthly - земної і т.д.

2. Підтип р + р + R + s. Двухпрефіксально-суфіксальний підтип представлений в російській мові одиничними моделями прикметників, утворених від похідних основ прикметників, наприклад: не- + -без- + R + -н-ий: небезошібочний < дод. осн. безпомилковий; небездоганний < дод. осн. бездоганний.

В англійській мові цей підтип не представлений.

Підводячи підсумок розгляду типології словопроизводства в обох мовах, ми можемо представити основні типологічні показники у вигляді таблиці.

 Тип  підтип  Русский  англійська
 суфіксальний  R + s R + s + s  продуктивний малопродуктивний  продуктивний малопродуктивний
 префіксальних  p + R p + p + R  продуктивний непродуктивний  продуктивний непродуктивний
 Префиксально-суфіксальний  p + R + s p + p + R + s  малопродуктивний непродуктивний  малопродуктивний немає
Англійські ж суфікси даної групи характеризуються малою продуктивністю, що становить характерну рису цієї групи суфіксів від російських. «-- попередня | наступна --» етимологічні дублети
загрузка...
© om.net.ua