загрузка...
загрузка...
На головну

антонімія фразеологізмів

Дивіться також:
  1. Антонімія і багатозначність
  2. Граматична характеристика фразеологізмів.
  3. Відмінність фразеологізмів від слів і вільних поєднань.
  4. Помилки у вживанні фразеологізмів у діловому мовленні
  5. Семантичні типи фразеологізмів
  6. Синонімія і антонімія
  7. Фразеологія сучасної російської мови. Типи фразеологізмів. Системні зв'язки фразеологізмів.

Синонімія фразеологізмів. Відмінність фразеологічних синонімів від варіантів

Омонімія серед фразеологізмів. Розмежування омонімії і полісемії

До фразеологічним омонімів відносяться ті усталені звороти, які збігаються за своїм компонентного складу, граматично ознаками, структурі, але відрізняються значеннями: наприклад, брати слово1 - «за власною ініціативою виступити на зборах» і брати слово2 - «отримати обіцянку». Фразеологічні омоніми виникають двома шляхами: в результаті розпаду полісемії або переосмислення різних вільних словосполучень. Прикладом першого шляху може служити омонімічний парадигма зелена уліца1 «відсутність перешкод, затримок для здійснення чого-небудь» - зелена уліца2 (устар.) «Лад солдатів, крізь який проганяли караних»; прикладом другого пускати петуха1 «підпалити» і пускати петуха2. «Видавати пискляві звуки». При встановленні фразеологічної омонімії застосовуються такі критерії розмежування: семантичний, морфологічний, синтаксичний і структурний. Суть семантичного критерію зводиться до виявлення відмінностей в семантиці одиниць; виявлення їх приналежність до певного семантичного типу ФЕ; до порівняння стилістичних, стильових та функціональних послід. Морфологічний критерій пов'язаний з відмінностями в складі морфологічної парадигми, яка може бути: а) повною; б) неповною; в) дефектної. Синтаксичний критерій показує різні зв'язку ФЕ з навколишнім текстом. Структурний критерій розкриває наявність варіантних форм у омонімів. Омоніми обробляти під горіх кого-небудь «сильно лаяти» - обробляти під орех2 що-небудь «здобути перемогу» розрізняються за змістом і синтаксично. Омоніми пускати <червоного> петуха1 «підпалювати» - пускати

(Давати) петуха2 «видавати пискляві звуки, зірвавшись на високій ноті» мають структурно-семантичними диференціаціями: розрізняються за змістом (семантично) і наявністю квантитативного і лексичного варіанта (структурно).

Фразеологізми, як і слова, можуть перебувати в синонімічних відносинах один з одним. Під фразеологічними синонімами розуміють такі одиниці, які за різних компонентним складом виявляють близькі значення. Наприклад, синонімічні обертів вдосвіта - ні світ ні зоря; щодуху - щодуху - стрімголов; пліч-о-пліч - рука об руку - пліч-о-пліч-рука в руку; від кірки до кірки - від дошки до дошки - від аза до іжиці, кіт наплакав - як кіт наплакав; стріляний горобець - тертий калач- бачив види - пройшов вогні, води і мідні труби і т. д. Серед фразеологічних синонімів можуть бути тотожні або тільки близькі за значенням. Наприклад, до перших належать такі: коли рак (на горі) свисне, після дощику в четвер, після морковкина Миколи та й ніколи, т. Е. «Невідомо коли, в невизначеному майбутньому, ніколи». Близько значення мають, наприклад, фразеологізми стріляний горобець - тертий калач - бачив види - пройшов вогні, води і мідні труби. Характерною ознакою фразеологічної синонімії, що відрізняє її від синонімії лексичної, є відсутність тут розгорнутих синонімічних рядів. Друга відмінність синонімічного ряду фразеологізмів полягає в характері домінанти. Синонімічний ряд слів відкривається домінантою, яка характеризується нейтральною забарвленням. Серед фразеологічних синонімічних рядів таке зустрічається рідко, так як фразеологізми в більшості своїй стилістично забарвлені: наприклад, може бути, може статися (обидва нейтр.), Бог дасть (розм.); називати речі своїми (власними) іменами (нейтр.), різати правду-матку (прост.); на кожне кроці (нейтр.), часто-густо (нейтр.), раз у раз (розм.), всю дорогу, (прост.), то і знай (устар., іронії.); на коні (нейтр.), зі щитом (високий.).

За структурою фразеологічні синоніми бувають: одноструктурних (з однаковою моделлю побудови) - замітати сліди, ховати кінці; за дві секунди - в один прийом; (Говорити) без натяків - (говорити) прямо: разноструктурних (з різною моделлю побудови) - за два кроки, під самим носом, рукою подати, під боком; сходноструктурние (один з граматичних стрижневих компонентів є однаковим за структурою) - брати на пушку, замилювати очі, водити за ніс, обводити навколо пальця. Типи синонімічних фразеологізмів схожі з лексичними синонімами, т. Е. Можуть бути виділені, з одного боку, загальномовного (узуальние) ідеографічні, стильові і власне стилістичні, з іншого - контекстуальні (або оказіональні) фразеологічні синоніми. Наприклад, кроку ніде ступити, яблуку ніде впасти, голку нікуди встромляти (ідеографічні, уточнюючі ступінь тісноти); (Зводити) повітряні замки - (будувати) на піску або бити байдики - собак ганяти, ледаря корчити (стильові, де перші - книжкові, другий ряд синонімів складається з розмовно-просторічних фразеологізмів); ні за що на світі - ні за які блага в світі, ні за які пряники (стильові та власне стилістичні, так як перший - межстилевой, стилістично нейтральний, другий - книжковий, з підвищеною експресивно-емоційною оцінкою, третій - розмовний, з дещо зниженою оцінкою). При виділенні синонімів необхідно відрізняти синоніми від фразеологічних варіантів. До фразеологічним варіантів відносять обертів семантично повністю збігаються, але відрізняються або граматичним оформленням, або відсутністю / наявністю окремих компонентів фразеологізму.

Суть фразеологічної антонімії, як і лексичної, полягає в протиставленні семантики одиниць. Антонімія фразеологізмів і виникає частіше на основі антонімічних зв'язків окремих компонентів. Антонимическую пару можуть утворити фразеологізми, які протиставлені опорним компонентом (лексичними антонімами): здобути перемогу - зазнати поразки, повернутися спиною - повернутися особам, без царя в голові - з царем в голові, легкий на підйом - важкий на підйом, жити своїм розумом - жити чужим розумом. Протиставлення може виникнути і за рахунок антонімії службових слів: йти в гору - йти під гору. Антонімія фразеологізмів може виникнути і на основі протилежності семантики НЕ компонентів, а цілого обороту: за тридев'ять земель - рукою подати, душа в душу - як кішка з собакою. За структурою розрізняють фразеологічні антоніми разноструктурних (надіти маску - скинути маску, мова добре підвішений - мова погано підвішений) і сходноструктурние (душа на оранку - собі на умі, семи п'ядей у лобі - йолоп царя небесного). При цьому вони повинні бути співставні з однієї і тієї ж частиною мови. Серед фразеологізмів іноді зустрічаються і фразеологічні пароніми (стати на шлях «почати діяти» і стояти на шляху «заважати, перешкоджати».

Прості та складні фразеологізми «-- попередня | наступна --» Функціонально-стильова характеристика російської фразеології
загрузка...
© om.net.ua