загрузка...
загрузка...
На головну

Основи креслення

Дивіться також:
  1. Лекція 1. Методично-правові основи, мета та задачі реконструкції історичних міст
  2. Лекція № 2. Тема: Основи біржової справи та її ринкове призначення
  3. Методологічні основи безпеки життєдіяльності в системі освіти
  4. ОСНОВИ ОКЕАНОЛОГІЇ
  5. ОСНОВИ ОКЕАНОЛОГІЇ
  6. Процесуальні та матеріально-правові основи адміністративного процесу

Режими

Методи введення координат

Положення будь-якої точки креслення може бути задано у просторі моделі декартовими прямокутними координатами або полярними координатами. Значення координат точки зв'язуються із системою координат. У системі AutoCad вводиться поняття світової системи координат WCS - World Coordinate System. Для даної системи координат вісь Х розташована горизонтально, її позитивний напрям - зліва направо, вісь Y розташована вертикально, її позитивний напрям від низу до верху, а вісь Z направлена перпендикулярно площині екрана у бік користувача.

Піктограма WCS розміщена у лівому нижньому куті і має вигляд, представлений на рис. 6.

Якщо при виконанні креслення систему координат необхідно перемістити або повернути на певний кут, здійснюється перехід до системи координат користувача. Піктограма такої системи має вигляд, представлений на рис. 7.

У декартовій системі координат положення точки на площині ХY визначається значенням двох координат Х і Y, що позначають відстань, на якій знаходиться точка від початку координат уздовж відповідних осей. При записі координати відділяються комою - Х,Y.

У полярній системі координат положення точки на площині визначається двома величинами - полярним радіусом - R, який визначається як відстань від точки до початку координат, і значенням кута - U, який вимірюється у градусах проти годинникової стрілки (R<U). Розрізняють абсолютні координати точки і відносні.

Абсолютні координатиточки указують її положення відносно початку координат. Але система пам'ятає координати останньої введеної точки, тому координати наступної точки можна задавати відносно попередньої, а не відносно початку координат. Так задані координати називаються відносними.

Ввести координати точки можна декількома способами:

 Інтерактивний метод полягає у введенні значень координат за допомогою пристрою вказівки. При переміщенні перехрестя змінюються координати його прицілу. Ці координати можна використовувати при виконанні команд побудови об'єктів. Вони вводяться у момент натиснення лівої кнопкимишки.

 Введення значень координат з клавіатури в командному рядку.

 Введення значень координат з використанням об'єктної прив'язки.

Найбільш швидкий спосіб указування координат точки - прив'язка до характерних точок раніше створених об'єктів. У цьому випадку значення координат не потребують обчислення.

Додатковими засобами креслення є режими. Включити або відключити режим можна, натиснувши кнопку з іменем режиму у рядку стану.

ПРИВ- - при включеному режимі значення координат при переміщенні перехрестя змінюються дискретно з деяким вибраним кроком.

СЕТКА- при включеному режимі в зоні лімітів креслення відображаються точки сітки, крок якої можна налаштовувати і який не обов'язково збігається з кроком режиму ПРИВ.

ОРТО- включення режиму сприяє тому, що будуть будуватись прямолінійні сегменти, спрямовані строго вертикально або горизонтально.

ПОЛЯР- режим розширення режиму ОРТО, що дозволяє налаштовувати значення кута.

О. ПРИВ- режим включає і відключає вибрані функції об'єктної прив'язки.

О. СЛЕД- режим включає функцію об'єктного відстеження.

ШТР- режим відображення ваги елементів креслення, тобто ширини ліній, з якою креслення виводиться на пристрій друкування.

МОДЕЛЬ- переключення між простором моделі і простором аркуша.

Об'єктна прив'язка

При роботі над кресленнями можна включати і виключати режими, щополегшують виконання побудов. Одним з таких режимів є режим об'єктної прив'язки, який дозволяє зв'язувати точки новостворюваного об'єкта з точками раніше створеного. Точками прив'язки можуть бути кінцеві або центральні точки об'єктів, точки явного або передбачуваного перетину і т. д. Вказівка необхідних точок виконується без обчислення їх абсолютних координат. Привключеному режимі об'єктної прив'язки необхідно вибрати спосіб прив'язки і помістити покажчик "мишки" поблизу об'єкта. Координати потрібної точки будуть визначені автоматично.

Об'єктна прив'язка використовується при виконанні операцій малювання і редагування у відповідь на запрошення програми задати наступну точку. Об'єктна прив'язка може бути разовою (Single Point Selection) або поточною (Running Object Snap). У кожному з цих випадків способи об'єктної прив'язки працюють однаково. Поточний режим об'єктної прив'язки включається, якщо в статусному рядку натиснути кнопку О. ПРИВ (OSNAP).

Можна також використовувати клавішу F3. Контролювати правильність вибору режиму прив'язки дозволяє вигляд маркера, що змінюється, і невелике віконце, в якому вказано спосіб прив'язки.

Вибір режиму прив'язки здійснюється таким способом:

1. Вибрати режим, натиснувши на панелі Object Snap відповідну кнопку. Для виклику панелі використовуйте контекстне меню будь-якої панелі інструментів розташованої на екрані. 2. Ввести в командному рядку перші три букви назви режиму у відповідь на запрошення системи вказати точку. 3. Вибрати режим прив'язки на вкладці Object Snap діалогового вікна Drafting Settings. Для виклику вікна натисніть праву кнопку мишки, утримуючи натиснутою клавішу Shift. Покажчик при цьому може знаходитись в будь-якому місці екрану. У цьому вікні ви також можете переглянути назви всіх режимів об'єктної прив'язки і відповідний кожному режиму вид маркера прив'язки.

Щоб включити (відключити) конкретні режими прив'язки, поставте (зніміть) прапорці, що стоять біля відповідних назв режимів прив'язки. Щоб поставити всі прапорці, натисніть кнопку Select All (Вибрати все). Щоб зняти всі прапорці, натисніть кнопку Clear All (Очистити).

Значення параметрів об'єктної прив'язки:

Endpoint- визначення координат кінцевих точок об'єктів.

Midpoint- визначення координат середніх точок об'єктів (ними можуть

бути відрізок, полілінія, дуга).

Center- визначення координат точок центру кола, еліпса або дуги.

Node- визначення координат точкових об'єктів.

Quadrant- визначення координат квадрантних точок - точок перетину координатних осей з колом, дугою або еліпсом.

Intersection -визначення координат точок перетину об'єктів.

Extension -визначення координати точки на передбачуваному продовженні ліній і дуг.

Insertion -визначення координат точок вставки тексту, форми.

Perpendicular -визначення координат точки об'єкта, яка знаходиться на нормалі до вибраного об'єкта.

Tangent -визначення координат точки на колі або дузі, яка при з'єднанні з заданою точкою утворює дотичну до вибраного об'єкта.

Nearest -визначення координат найближчої точки на об'єкті, до позиції перехрестя графічного курсора.

Apparentintersection -визначення координат точки уявного перетинуліній.

Parallel -визначення координат точки, яка при з'єднанні з вибраною точкою утворює лінію, паралельну вибраному відрізку.

Об'єктне відстеження

Режим Object Snap Tracking (Об'єктне відстеження) використовується спільно з режимом об'єктної прив'язки. Включається натисненням кнопки О. СЛЕД у рядку стану. При включеному режимі об'єктного відстеження - точному позиціонуванню чергової точки допомагають тонкі пунктирні лінії, що перетинають об'єкт в точках прив'язки - лінії трасування. Цей режим розширює і доповнює можливості об'єктної прив'язки, дозволяє задати точне положенняоб'єктів відносно один одного - перпендикулярно, паралельно, поряд тощо.

Забезпечується виконання точних геометричних побудов без попереднього будування допоміжних ліній. Режим генерує будь-яку кількість ліній трасування на основі якого-завгодно числа точок і параметрів об'єктної прив'язки. Для режиму об'єктного відстеження можна задавати генерування лише ортогональних ліній - кнопка ОРТО у стрічці стану або генерування ліній під кутами, кратними стандартним значенням: 90°, 45°, 30°, 22.5°, 18°, 15°, 10° або

5°. В даному випадку діє режим полярного відстеження (включається кнопкою ПОЛЯР (POLAR) у стрічці стану або натиснення функціональної клавіші F10). В разі необхідності можна визначити також інші значення кутів. Відповідні настройки задаються у вікні Drafting Settings на вкладці Polar Tracking (викликається командою Настройки з контекстного меню кнопки ПОЛЯР). Режими ортогонального і полярного відстеження не можуть бути активними одночасно.

Режим відстеження дозволяє також будувати відрізки визначеної довжини або задати точно відстань точки, від точки об'єктної прив'язки уздовж лінії відстеження. Для цього після появи лінії трасування слід показати напрямок, перемістивши покажчик «мишки» вздовж генерованої лінії, і ввести в командному рядку значення необхідної відстані або довжини відрізка.

Сітка

Створюючи креслення в області XY, для виконання позиціонування об'єктів і зручності їх побудови можна включити відображення сітки, натиснувши клавішу Сетка (GRID) в стрічці стану. В області лімітів креслення по вертикалі і по горизонталі відобразяться точки, розташовані через задані інтервали. Відстань між точками дорівнює 10 одиницям вимірювання. Лівий нижній кут сітки розташований в точці з координатами 0.00,0.00, правий верхній кут - в точці з координатами 420.00,290.00. Ліміти креслення можна змінити. Для цього виберіть команду меню

Формат►Пределы чертежа (Format►Drawing Limits) або у відповідь на запрошення системи (Command:) введіть команду Limits. Далі в режимі діалогу з системою можна задати нове значення координат лівого нижнього і правого верхнього кута сітки у відповідь на запити:

Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>:

Specify upper right corner <420.0000,290.0000>:

Як правило, немає необхідності змінювати координати лівого нижнього кута.

Об'єкти AutoCAD

Будь-яке, навіть дуже складне, креслення складається із сукупності найпростіших об'єктів, які можна намалювати за допомогою однієї команди. До них належать відрізки, кола, дуги та інші графічні об'єкти. В системі AutoCADтакі об'єкти називаються графічними примітивами. Для розміщення об'єкта у вікні креслення викликається відповідна команда, задаються координати точок та необхідні параметри. Розглянемо команди, призначені для малювання графічних примітивів.

Введення команд з меню «-- попередня | наступна --» Засоби роботи з текстом
загрузка...
© om.net.ua