загрузка...
загрузка...
На головну

Відіоролік

Дивіться також:
  1. D-система дає можливість проводити інженерні розрахунки і аналіз вироби (Відіоролік)

Відіоролік

D-система дозволяє розробляти керуючі програми для обладнання з ЧПУ

Відіоролік

3D CAD-системи продовжують розвиватися ...

Сучасні 3D-системи дозволяють моделювати не тільки будь-які деталі, але і підсистеми: трубопроводів, електроджгутів і ін.

Склад CAD / CAM / CAE систем

У ГОСТ [6] наведено таке визначення автоматизованого проектування: "Автоматизоване проектування - проектування, при якому окремі перетворення описів об'єктів і (або) алгоритму його функціонування або алгоритму процесу, а також подання описів на різних мовах, здійснюється взаємодією людини і ЕОМ". Автоматизоване проектування означає проектування за допомогою спеціальних систем, заснованих на ЕОМ, в процесі якого відбувається взаємодія проектувальника або колективу проектувальників з системою і реалізується в рамках складної системи, яка відноситься до класу ОТС. Комплекс засобів автоматизованого проектування включає в себе [6, 12]:

1. Технічне забезпечення (ТО) - сукупність взаємодіючих і взаємопов'язаних пристроїв обчислювальної і організаційної техніки, засобів передачі даних, вимірювальні та інші пристрої або їх поєднання.

2. Математичне забезпечення (МО) - сукупність математичних методів, математичних моделей і алгоритмів проектування.

3. Лінгвістичний забезпечення (ЛО) - мови проектування, термінологія, правила формалізації природної мови, методи стиснення (архівування) і розгортання текстів, необхідних для виконання автоматизованого проектування.

4. Програмне забезпечення (ПЗ) - документи з текстами програм автоматизації проектних процедур, програми на машинних носіях і експлуатаційні документи.

5. Інформаційне забезпечення (ІС) - документи, що містять описи стандартних проектних процедур, типових проектних рішень, типових елементів об'єкта проектування, а також електронні копії зазначених документів.

6. Методичне забезпечення (мето) - сукупність документів, в яких відображені склад, правила відбору і експлуатації засобів автоматизації проектування.

7. Організаційне забезпечення (ГО) - положення, інструкції, накази, штатні розписи, кваліфікаційні вимоги та інші документи, що регламентують організаційну структуру підрозділів та їх взаємодія до комплексам засобів автоматизованого проектування.

ОТС характеризується наявністю в ній в якості активних елементів персонал фахівців різного профілю. У складі САПР можна виділити дві категорії персоналу: проектувальники (користувачі САПР) і персонал САПР (розробники САПР і експлуатаційний персонал).

Таким чином, САПР можна представити у вигляді схеми на Рис.4. Всі ці частини САПР взаємодіють між собою в складі підсистем САПР. Підсистема САПР - складова структурна частина САПР, що володіє всіма властивостями системи і створювана як самостійна система [12].

За призначенням і функцій підсистеми поділяються на проектують і обслуговують [12]. До проектують підсистем відносяться підсистеми, виконують проектні процедури і операції. До обслуговуючим підсистем - підсистеми, що підтримують (забезпечують) працездатність проектують підсистем.

Наведемо кілька прикладів.

1) В САПР ЛА проектують підсистеми - "Аеродинаміка", "Міцність" [15].

2) В САПР ЕОМ проектують підсистеми "структурне проектування", "функціонально-логічне проектування".

3) обслуговуючі підсистеми: відображення графічної інформації; інформаційного пошуку; виготовлення конструкторської документації [8].

Залежно від ставлення до об'єкта проектування розрізняють два види проектують підсистем [12]:

1) Об'єктно-орієнтовані (об'єктні), що виконують одну або кілька проектних процедур або операцій, безпосередньо залежних від конкретного об'єкта проектування.

2) Об'єктно-незалежні (інваріантні), що виконують уніфіковані проектні процедури і операції.

Прикладами інваріантних підсистем є: підсистема розрахунку пластин і оболонок (ЛА, автомобілі, суду); підсистема розрахунку надійності; підсистема оптимального розкрою матеріалів і т. д.


Під компонентами САПР розуміються елементи комплексу засобів автоматизованого проектування, т. Е. Елементи розглянутих вище видів забезпечень, що виконують певну функцію в підсистемі (Рис.5).

Цілісність підсистеми забезпечується зв'язками між компонентами різних забезпечень САПР, що утворюють підсистему. Об'єднання підсистем в систему забезпечується зв'язками між компонентами, що входять до підсистеми. Загальним системоутворюючим фактором, що об'єднує персонал і засоби САПР в єдину цілеспрямовану систему, є процес розробки об'єкта проектування.

Загальна структура САПР приведена в роботах [14, 17, 18].

Основні завдання по розробці вузлів для ГТД VI покоління

 методи реалізації  компресор  Камера згоряння  турбіна  форсажна камера  сопло  опори
 Методи розрахунків і проектування  Просторовий CAE-аналіз з урахуванням в'язкості і нестаціонарності: газодинаміка, теплота, фіз-хімічні перетворення, ПДВ, коливання і довговічність. Інтеграція з моделлю двигуна, СУ і літака
 схемні рішення  У ТВлД і ТВД ц. б. ступені з > 10 uК> 400м / с (замінять 3 ... 5 осьових)  Аеродинамікою. форсунки, випарує. ох., три крапки. подача палив., ре-регулюють. по зонам, без головок, ...  Зменшення ох-лажденія і витоків  несиметричні  Несиметричні, ОВТ (бічний вдув), МВУ  Магнітні, мініатюр. сервоуправленіє
 оптимізація параметрів  При m »100 і = 1,3 ... 1,45 ? 0,92; GF»190кг / с / м2 при m »1 »5,5; > 2,5 lК»0,3 > 2000К a »1 > 2000К  стабілізація процесу  Зменшення ІЧ і ЕПР-помітності, габаритів, маси.  
 конструкторські рішення  Шаблевидні ступені, РК blisk, щіткові ущільнення  Двосторонні жар. труби  Щіткові уп-лотненія      
 Матеріали і технологія  Титан, ПКМ, МКМ (весь компресор)  Ламіллоід, МКМ, кераміка  Кераміка, МКМ, Интермет.  ПКМ, МКМ  ПКМ, МКМ із захистом від оксиди.  Редкозем. і феро-маг. вис. пліт. нас.

Розвиток методів розробки двигунів, необхідне для створення ВМД VI покоління

 Двигуни IV і V поколінь    Двигуни VI покоління
 Отримання компромісного рішення (достатній надлишок тяги DR на всіх режимах для еволюцій та прийнятний рівень CRКрейс)  Максимальна інтеграція двигуна з СУ і літаком на всіх стадіях розробки, що визначає вигляд і параметри двигуна і його елементів. Збільшення частки НДР в СЖЦ до 65% і обсягу розрахункових робіт в 50 разів.

Роль універсальних CAD / CAM / CAE, PDM, MRP систем за інформаційної підтримки життєвого циклу ГТДD-система дає можливість проводити інженерні розрахунки і аналіз вироби «-- попередня | наступна --» Лекція № 3-4
загрузка...
© om.net.ua