загрузка...
загрузка...
На головну

Compulsory employer's liability insurance

Обов'язкове страхування відповідальності роботодавця. У Казахстані всі роботодавці - юридичні або фізичні особи зобов'язані страхувати свою відповідальність за нанесення шкоди здоров'ю та життю працівника при виконанні останнім трудових обов'язків.

In Kazakhstan, all employers - legal or natural persons must maintain liability insurance for damage to the health and life of the worker in the last employment duties.

Цей вид страхування в першу чергу спрямований на захист інтересів працівників, життю та здоров'ю яких було завдано шкоди, в результаті нещасного випадку на виробництві та включає в себе матеріальне вираження шкоди, пов'язане з його смертю або встановленням йому ступеня втрати професійної працездатності. Страхова сума встановлюється в розмірі не менше річного фонду оплати праці всіх працівників. Страхова виплата здійснюється в розмірі реальної шкоди, страхова сума, якої встановлена договором обов'язкового страхування відповідальності роботодавця.

This type of insurance is primarily designed to protect the interests of employees, life and health which has been harmed as a result of an accident at work and includes a material expression of the harm associated with his death or where he degree of loss of earning capacity . The sum insured is set at not less than the annual payroll of all employees. Insurance payments in the amount of actual damage, the insured amount, which is set out compulsory insurance contract liability of the employer.

Порядок і умови обов'язкового страхування визначаються Законом Республіки Казахстан «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності роботодавця за заподіяння шкоди життю і здоров'ю працівника при виконанні ним трудових (службових) обов'язків» від 7 лютого 2005 року № 30-III ЗРК.

The procedure and conditions of compulsory insurance are determined by the Law of the Republic of Kazakhstan "On mandatory insurance of civil liability of the employer for injury to life and health of the employee in the performance of labor (service) duties" on February 7, 2005 року № 30-III Law of RK.

5. Матеріальна відповідальність:

Роботодавець несе матеріальну відповідальність перед працівником:

1) за шкоду, заподіяну незаконним позбавленням працівника можливості трудитися на своєму робочому місці;

2) за шкоду, заподіяну майну працівника;

3) за шкоду, заподіяну життю та (або) здоров'ю працівника.

Працівник несе матеріальну відповідальність перед роботодавцем:

1) за шкоду, заподіяну втратою або пошкодженням майна роботодавця;

2) за збитки, які виникли в результаті дії (бездіяльності) працівника.

5. Liability:

The employer shall be liable to the employee:

1) for damage caused by the unlawful deprivation of the employee the opportunity to work on the job;

2) for damage to property of the employee;

3) for damage to life and (or) health worker.

The employee shall be liable to the employer:

1) for damage caused by the loss or damage to the property of the employer;

2) for damages caused as a result of the action (or inaction) of the employee.

Основна література:5 [2-10]

Додаткова література: 1 [22-25]

Контрольні питання:

1. Законодавчі документи з безпеки праці та жізнедеятель-ності.

2. Нормативні документи з безпеки праці.

3. Нагляд і контроль за безпекою праці.

4. Види відповідальності працівника і роботодавця.

Main References: 5 [2-10]

Additional References: 1 [22-25]

Test questions:

1. Legislative documents on safety and vital activity completely.

2. Safety Standards work.

3. Supervision and control of occupational health and safety.

4. Types of responsibility of the employee and the employer.

Lecture 2. Legislative and regulatory framework and life safety «-- попередня | наступна --» Надзвичайні ситуації техногенного характеру (виробничі аварії і катастрофи).
загрузка...
© om.net.ua