загрузка...
загрузка...
На головну

Lecture 2. Legislative and regulatory framework and life safety

Дивіться також:
  1. Lecture 2. Culture of the Ancient East
  2. Lecture on thermodynamics

Лекція 2. Законодавча та нормативна база безпеки праці та життєдіяльності

висновок

В цілому організація аварійно-рятувальних робіт в разі великомасштабних наслідків терористичних актів аналогічна організації подібних робіт під час ліквідації великих природних та техногенних надзвичайних ситуацій.

У Республіці Казахстан в області НС прийняті наступні Закони:

- «Про надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру» від 5 липня 1996 року.

Закон регулює суспільні відносини на території РК щодо попередження і ліквідації НС природного і техногенного характеру.

- «Про аварійно-рятувальні служби і статусі рятувальників» від 27 березня 1997 року.

Закон регулює суспільні відносини при організації і діяльності аварійно-рятувальних служб і формувань, створених для ліквідації НС природного і техногенного характеру, встановлює статус рятувальників.

- «Про Цивільну оборону» від 7 травня 1997 року.

In the Republic of Kazakhstan in the field of emergency, the following laws:

- "On emergency situations of natural and man-made" of 5 July 1996.

The law regulates the social relations in Kazakhstan for the prevention and elimination of emergency situations of natural and man-made.

- "On the emergency services and the status of the rescue" of 27 March 1997.

The law regulates the social relations in the organization and operation of the emergency services and units designed to eliminate emergency situations of natural and man-made, establishes the status of the rescuers.

- "Civil Defense" (CD) on May 7, 1997..

Закон визначає основні завдання, організаційні принципи побудови і функціонування ГО РК, повноваження центральних, місцевих представницьких і виконавчих органів, організацій, права та обов'язки громадян РК, іноземних громадян та осіб без громадянства в області ГО.

- «Про пожежну безпеку» від 22 листопада 1996 року.

Закон регулює правові відносини державних органів, фізичних і юридичних осіб, незалежно від форм власності в галузі забезпечення пожежної безпеки на території РК.

- «Про радіаційної безпеки» від 23 квітня 1998 року.

The law defines the main objectives; the organizational principles of construction and operation of CD Kazakhstan, central authority, local representative and executive bodies, organizations, the rights and duties of citizens of the Republic of Kazakhstan, foreign citizens and stateless persons in the territory of RK.

- "Fire Safety" from November 22, 1996..

The law regulates the legal relationships of government agencies, individuals and legal entities, irrespective of ownership in the field of fire safety in the Republic of Kazakhstan.

- "On Radiation Safety" on 23 April тисячі дев'ятсот дев'яносто вісім.

Закон регулює суспільні відносини в галузі забезпечення радіаційної безпеки населення в цілях охорони його здоров'я від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання.

- «Про промислову безпеку на небезпечних виробничих об'єктах» від 3 квітня 2002 року.

Закон регулює правові відносини в галузі забезпечення безпечної експлуатації небезпечних виробничих об'єктів і спрямований на попередження аварій на небезпечних виробничих об'єктах, забезпечення готовності організацій до локалізації та ліквідації їх наслідків, гарантованого відшкодування збитків, завданих аваріями фізичним і юридичним особам, навколишньому середовищу та державі.

The law regulates the social relations in the field of radiation safety of the population in order to protect their health from the harmful effects of ionizing radiation.

- "On industrial safety of hazardous production facilities" of 3 April 2002.

The law regulates the legal relations in ensuring the safe operation of hazardous industrial facilities and is aimed at preventing accidents at hazardous production facilities, preparedness organizations in the containment and elimination of their consequences, guaranteed compensation of damages caused by accidents, natural and legal persons, the environment and the state.

Основні нормативні акти:

- Інструкція про формуваннях ГО і приблизні норми оснащення (табелізаціі) їх матеріально-технічними засобами від 23 червня 2000 року;

- Інструкція з організації та ведення ГО Республіки Казахстан від 13 липня 2000 року;

- Інструкція з організації та проведення евакуаційних заходів від 23 серпня 2000 року;

- Інструкція з інженерно-технічним заходам ГО від 11 грудня 2007 року.

В області охорони праці діє наступна нормативно-технічна документація:

The basic regulations:

- Instructions on the formation of defense and exemplary standards of equipment their material means of June 23, 2000;

- Instruction on the organization and management of GO Republic of Kazakhstan dated 13 July 2000;

- Instruction on the organization and conduct evacuation of 23 August 2000;

- Instructions for engineering activities CD dated December 11, 2007.

In the field of labor the following normative-technical documentation:

- Конституція РК.

- Трудовий кодекс РК від 15 травня 2007 року.

Регулює правові відносини в галузі праці, соціального партнерства та з безпеки і охорони праці.

- Технічний регламент за фахом.

- Укази Президента РК, постанови і розпорядження Уряду і Парламенту РК з питань охорони праці.

- Система стандартів безпеки праці.

ССБТ - комплекс взаємопов'язаних стандартів, що містять вимоги, норми і правила, спрямовані на забезпечення безпеки, збереження здоров'я та працездатності людини в процесі праці.

- Розділи «Вимоги безпеки» в стандартах і технічних умовах на продукцію.

- Constitution of the Republic of Kazakhstan.

- Labour Code of 15 May 2007.

Regulates legal relations in the field of labor and social partnership and health and safety.

- Technical Regulations of the specialty.

- Presidential Decree (resolution) and orders of the Government and Parliament of the Republic of Kazakhstan on labor protection.

- A system of safety standards.

SRR - a set of interrelated standards containing demands, rules and regulations to ensure the safety, health and human performance at work.

- Sections "Safety" in the standards and specifications for products.

- Норми, правила, положення, вказівки, інструкції з питань охорони праці, затверджені в установленому порядку органами державного нагляду, міністерствами, відомствами.

- Будівельні норми і правила (СНиП) в частині забезпечення вимог охорони праці та пожежної безпеки.

- Санітарно-епідеміологічні вимоги з питань охорони праці.

Згідно з Трудовим кодексом РК на виробничих підприємствах незалежно від форм власності повинні бути наступні види контролю:

- The norms, rules, regulations, guidelines and instructions on safety, duly approved by the state supervisory ministries, departments.

- Building regulations (SNIP) in terms of ensuring safety requirements and fire safety.

- Sanitary and epidemiological requirements for safety.

According to the Labour Code of the Republic of Kazakhstan at the production, regardless of ownership should be the following types of controls:

1. Державний контроль за дотриманням в організаціях трудового законодавства Республіки Казахстан здійснюють державні інспектори праці.

1. State control over the observance of labor legislation in the organizations of the Republic of Kazakhstan carried out by state labor inspectors.

2. Внутрішній контроль включає в себе організацію спостереження за станом умов праці, проведення оперативного аналізу даних виробничого контролю, оцінку ризиків та вжиття заходів щодо ліквідації виявлених невідповідностей з вимогами щодо безпеки та охорони праці.

2. Internal control includes the organization of monitoring the state of working conditions, an operational analysis of the data-monitoring, risk assessment and take action to eliminate the detected inconsistencies with the requirements for safety and health.

Внутрішній контроль на виробничому підприємстві веде служба безпеки і охорони праці. Постановою Міністерства праці Республіки Казахстан від 11.03.1994г. №49 затверджено «Типове положення про службу охорони праці підприємства». Згідно з цим документом служба охорони праці є самостійним структурним підрозділом підприємства і створюється на кожному підприємстві незалежно від їх організаційно-правових форм і видів власності. За статусом вона прирівнюється до основних виробничих служб, а з питань охорони праці вирішення цієї служби є обов'язковими для виконання керівниками та працівниками всіх підрозділів. Структура і чисельність служби охорони праці визначаються відповідно до завдань та функцій, затвердженими цим Положенням. Завданням і функцією служби регламентовані в вищевказаному документі.

Internal control in a manufacturing enterprise is security and safety. Decree of the Ministry of Labour of the Republic of Kazakhstan from 11.03.1994g. № 49 approved "Model provision of occupational health services company." According to the document service safety is an independent department of the enterprise and is created on each company, regardless of their organizational and legal forms and types of property. On the status of it is equal to the basic production services, and on safety solutions of this service are required to perform the management and employees of all departments. The structure and size of occupational health services are determined in accordance with the objectives and functions of approval of these Regulations. Task and function of the services are regulated in the above document.

3. Громадський контроль в області безпеки і охорони праці в організації здійснює громадський інспектор з охорони праці, який обирається профспілковим комітетом організації, а при відсутності професійної спілки - загальними зборами (конференцією) працівників

Особи, винні в порушенні законодавства Республіки Казахстан про працю, несуть відповідальність, встановлену законами Республіки Казахстан і залучаються до:

- Дисциплінарної відповідальності

- Цивільно-правовий;

- Адміністративної;

- Кримінальної відповідальності.

3. Social control of health and safety in the organization carries out public health and safety inspector, elected trade union committee of organization, and in the absence of a trade union - the general meeting (conference) of employees

Persons found guilty of violating the laws of the Republic of Kazakhstan on labor, bear responsibility established by the laws of the Republic of Kazakhstan and bear:

- Disciplinary

- Civil Law;

- Management;

- The criminal responsibility.

   
загрузка...
© om.net.ua