загрузка...
загрузка...
На головну

параметричний синтез

Дивіться також:
 1. II. ХХ СТОЛІТТЯ - СИНТЕЗ МОНОПОЛІЇ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
 2. V етап. Синтез комп'ютерної моделі об'єкта.
 3. Аналіз і синтез
 4. Аналіз і синтез
 5. Анемії, зумовлені порушенням синтезу ДНК і РНК - мегалобластні анемії
 6. Анемії, зумовлені порушенням синтезу та утилізації порфіринів
 7. Аеробний механізм ресинтезу АТФ
 8. біосинтез білка
 9. Біосинтез білка.
 10. Біосинтез білків, код ДНК, транскрипція
 11. Біосинтез вищих ЖК.
 12. Біосинтез дезоксирибонуклеотидов.

синтез

 Вибір вихідних значень параметрів
 зміна структури
 АНАЛІЗ
 модифікація параметрів


 Рівень до + 1

Отримано Ні Вибір

необхідну проектну способу поліпшення

 Формулювання ТЗ на елементи
 Оформлення документації
 рішення проекту

Так

Рівень до + 1

Рис.1.3 Схема процесу проектування

Типова послідовність проектних процедур [2].

На ріс1.3 представлена типова послідовність проектних процедур на одному з етапів спадного проектування.

На попередньому етапі вирішувалися завдання k-го ієрархічного рівня, одним з результатів вирішення цих завдань при низхідному проектуванні є формулювання ТЗ на проектування систем (k+1) -го Розглянутого рівня.

Проектування системи починається з синтезу початкового варіанту її структури. Для оцінки цього варіанту створюється модель: математична - при автоматизованому проектуванні, експериментальна або стенд - при неавтоматизованому проектуванні. Після вибору вихідних значень параметрів елементів виконується аналіз варіанту, за результатами якого стає можливою його оцінка. Зазвичай оцінка полягає в перевірці виконання умов працездатності, сформульованих в ТЗ. Якщо умови працездатності виконуються належним чином, то отримане проектне рішення приймається, система (k + l) -гo рівня описується в прийнятій формі і формулюються ТЗ на проектування елементів даного рівня

(Т. Е. Систем наступного рівня). Якщо ж отримане проектне рішення незадовільно, вибирається один з можливих шляхів поліпшення проекту.

Зазвичай найпростіше здійснити зміни числових значень параметрів елементів, що становлять вектор X.

Сукупність процедур модифікації X, Аналізу та оцінки результатів аналізу являє собою процедуру параметричного синтезу. якщо модифікації X цілеспрямовані і підпорядковані стратегії пошуку найкращого значення деякого показника якості, то процедура параметричного синтезу є процедурою оптимізації. Можливо, що шляхом параметричного синтезу не вдасться домогтися прийнятної ступеня виконання умов працездатності. Тоді використовують інший шлях, пов'язаний з модифікаціями структури.

Новий варіант структури синтезується, і для нього повторюються процедури формування моделі і параметричного синтезу. Якщо не вдасться отримати прийнятне проектне рішення і на цьому шляху, то ставиться питання про коригування ТЗ, сформульованого на попередньому етапі проектування. Таке коригування може вимагати повторного виконання ряду процедур k-гo ієрархічного рівня, що й обумовлює ітераційний характер проектування.

Мал. 1.3 дозволяє встановити характерну особливість взаємозв'язку проектних процедур аналізу та синтезу. Цей взаємозв'язок має характер вкладеності процедури аналізу в процедуру оптимізації (параметричного синтезу) і процедури оптимізації в процедуру синтезу, що об'єднує синтез структурний і параметричний. Вкладеність процедур показана на рис. 1.4.

синтез


оптимізація

 аналіз одноваріантного
 аналіз багатоваріантний


вкладеність означає, по-перше, що аналіз входить як складова частина в оптимізацію, а оптимізація - в синтез, по-друге, що одноразове виконання процедури оптимізації вимагає багаторазового виконання процедури аналізу, а одноразове _решеніе завдання синтезу багаторазове рішення задачі оптимізації. Очевидно, що такий же характер взаємодії мають процедури аналізу - одноразовий багатоваріантний аналіз заснований на багаторазовому одноваріантного аналізі. Неважко підрахувати, що синтез проектного рішення на черговому етапі проектування може зажадати виконання надмірно великої кількості варіантів аналізу. Якщо ввести коефіцієнт дорівнює кількості виконань процедури i, вкладеної в процедуру j, при одноразовому виконанні процедури j, а процедурам синтезу, оптимізації, багатоваріантного і одноваріантного аналізу привласнити номери відповідно 1, 2, 3, 4, то

f41 = f21 f 32 f 43

Приклад синтезу об'єктів. При синтезі об'єкта проглядається f21 варіантів його структури, кожен варіант структури оптимізується з виконанням f 32 кроків оптимізації, а кожен крок оптимізації полягає в оцінці об'єкта, що вимагає f 43варіантів аналізу; нехай f21=

f 32 = f 43= 40. Тоді буде потрібно f41= 6,4 • 104 варіантів аналізу - рішень рівнянь математичної моделі об'єкта. Подібна задача може виявитися непосильним для сучасних ЕОМ, якщо порядок системи рівнянь досить високий.

Наведений вище приклад свідчить про велику трудомісткість проектування і про необхідність пошуку шляхів скорочення цієї трудомісткості. Розробка способів скорочення витрат обчислювальних ресурсів на виконання проектних процедур - актуальна проблема автоматизованого проектування.

Один із шляхів вирішення цієї проблеми - застосування досить точних і складних математичних моделей і алгоритмів аналізу тільки на завершальних ітераціях синтезу. Для більшості переглядаються варіантів структури при цьому виконується лише орієнтовна оцінка на основі непрямих критеріїв, спрощених моделей і алгоритмів. Така оцінка дозволить без істотних витрат обчислювальних ресурсів відсіяти більшість неперспективних варіантів і залишити для ретельного аналізу мале число варіантів.

Приклади маршрутів проектування технічних об'єктів.

Маршрут проектування об'єкта - Послідовність етапів і (або) проектних процедур, що використовується для проектування цього об'єкта. Маршрут називають типовим, якщо він застосовується при проектуванні багатьох об'єктів певного класу.

Приклади типових маршрутів проектування. На рис. 1.5 представлена схема маршруту проектування надвеликих інтегральних схем (НВІС) [3]. Якщо НВІС призначена для багатьох застосувань, то формулювання ТЗ відноситься до зовнішнього проектування. Якщо НВІС спеціалізована, т. Е. Використовується для побудови конкретної радіоелектронної системи, то ТЗ на НВІС виходить в результаті спадного проектування цієї системи. На етапі Е1 (Рис. 1.5) виконуються процедури верхнього ієрархічного рівня функціонального проектування НВІС - процедури синтезу логічної схеми, її аналізу з урахуванням передбачуваних затримок поширення сигналів в елементах. На етапі Е2 виробляється синтез принципових електричних схем фрагментів НВІС, які вважалися на етапі Е1 елементами. Синтез проводиться на основі перегляду декількох варіантів структури і орієнтовної оцінки цих варіантів. Паралельно з виконанням цих етапів виконують етап Е7 - Проектування компонентів (елементів електронних схем). тут


формулювання ТЗ

   Е1  логічне проектування
     
   Е2  Вибір електричної схеми
   
   Е3  Параметрична оптимізація електронної схеми
     
   Е4  Проектування топології i
     J-
   Е5:  контроль топології
    ±
 -J  Е6:  11роектірованіе фотошаблонів \,
Приклади параметрів проектованих об'єктів. «-- попередня | наступна --» Е7 Проектування елементів
загрузка...
© om.net.ua