загрузка...
загрузка...
На головну

Структура технічно обґрунтованої норми часу. Норма вироблення і її взаємозв'язок з нормою часу

Під технічно обґрунтованою нормою часу розуміється встановлене для певних організаційно-технічних умов максимально-допустимий час на виконання даної роботи (операції) виходячи з умов раціонального використання виробничих можливостей устаткування і робочого місця, а також з урахуванням передового виробничого досвіду.

Норма часу (Н вр) складається з двох частин:

- Норми штучного часу (t шт);

- Норми підготовчо-заключного часу (tп. З.).

Н вр = t пз + t оп + t про + t отл + t пт,

де Н вр - норма часу на одиницю продукції;

t пз - підготовчо-заключний час;

t оп - оперативний час;

t об - час на обслуговування робочого часу;

t отл - час на відпочинок і особисті потреби;

t пт - час перерв, обумовлених технологією і організацією виробничого процесу.

норма вироблення - Це величина зворотна нормі часу. Норма виробітку - це обсяг роботи в штуках, метрах, тоннах (інших натуральних одиницях), який повинен бути виконаний в одиницю часу (годину, зміну, місяць). Норма виробітку визначається виходячи з норми часу. Вона встановлюється в тих випадках, коли протягом зміни виконується одна і та ж регулярно повторюється робота (операція). Норма вироблення розраховується як результат ділення фонду часу на норму часу. Як фонду часу доцільно брати тривалість зміни. Виходячи з її величини обчислюється середній виробіток на годину і місяць. Вона розраховується за такими формулами:

де Нв - норма виробітку; Тр - тривалість періоду, на який встановлюється норма виробітку (в годинах, хвилинах); ч - кількість робітників, які беруть участь у виконанні роботи; Тн - норма часу на дану роботу або один виріб (в людино-годинах, людино-хвилинах).

При розрахунку норми виробітку, що виражає необхідний результат діяльності працівників, використовуються натуральні показники: штуки, метри, кілограми. Норма виробітку (Нвир) - це частка від ділення тривалості однієї робочої зміни (ВСМ) на час, що витрачається на виготовлення одиниці продукції (Вшт). Для масового виробництва норма вироблення дорівнюватиме:

Нвир = ВСМ / Вшт.

Якщо виробництво серійне або одиничне, То в якості подільника в вищенаведеної формулі використовується величина Вштк - норма часу, певна методом калькулювання при обчисленні собівартості одиниці продукції. У цьому випадку норма вироблення розраховується за формулою:

Нвир = ВСМ / Вштк.

У тих виробництвах, де підготовчий етап калькулюється і нормується окремо для кожної робочої зміни, Норму виробітку слід розраховувати за формулою:

Нвир = (ВСМ - ВПЗ) / ПВМ, де ВПЗ - час, що витрачається на підготовчо-заключні роботи.

Читайте також:

Норма запасу в днях встановлюється на основі наступних даних.

Колективні форми ВІД

Структура і функції матеріально-технічного забезпечення на підприємстві. Організація поставок матеріальних ресурсів на підприємство.

Організація і планування складського господарства.

Види руху предметів праці і розрахунок тривалості виробничого циклу.

Повернутися в зміст: Управління сучасним виробництвом

Всі підручники

© om.net.ua