загрузка...
загрузка...
На головну

Види планів підприємства. показники плану

Розрізняють такі плани: стратегічний, довгостроковий, бізнес-план, поточний, оперативний, інвестиційний проект.

стратегічний план розробляється на 10 - 15 років. У ньому сформульовані завдання, що обумовлені часом і ресурсами, а також загальна стратегія досягнення поставленої мети.

довготривалий план розробляється на кілька років (3 - 5) і спрямований на вирішення окремих самостійних проблем підприємства (модернізація обладнання, вдосконалення організації роботи транспорту, підвищення якості виробів, що випускаються, поліпшення умов роботи). Такі плани часто розробляються як складова частина стратегічних.

Бізнес план розробляється, як правило, на один або три роки. У ньому викладається програма діяльності підприємства, план конкретних заходів по досягненню конкретних цілей підприємства, що включає оцінку очікуваних витрат і доходів.

оперативні плани присвячені вирішенню конкретних питань діяльності підприємства в короткостроковому періоді, мають вузьку спрямованість, високий ступінь деталізації, характеризуються великою різноманітністю використовуваних прийомів і методів.

Інвестиційні проекти - Плани капітальних вкладень з використанням зовнішніх і внутрішніх інвестицій, спрямовані на створення нових або реконструйованих виробничих потужностей.

Короткострокові плани розробляються на місяць, квартал, півроку, рік і служать орієнтиром в поточній діяльності підприємства, пошуку шляхів раціонального використання ресурсів, вони можу доповнюватися добовими виробничими графіками.

Плани можуть бути об'єднані в три основні типи планів: плани-цілі; плани для повторюваних дій; плани для неповторюваних дій.

Прогнозування і планування діяльності підприємства являє собою складний багатоступінчастий і інтуїтивний процес, в ході якого має вирішуватися велике коло різних соціально-економічних і науково-технічних проблем. Для їх вирішення необхідно використовувати найрізноманітніші методи (існує понад 150 методів). В якості основних використовуються наступні методи: експертних оцінок, історичних аналогій і прогнозування за зразком прогнозної екстраполяції, моделювання, економічного аналізу (балансовий, нормативний, програмно-цільовий), економіко-математичні.

Сутність планування становить розробку відповідних показників, відображають зміст соціально-економічних процесів.

Показники плану поділяються на:

-Стверджував і розрахункові;

-кількісні і якісні;

-абсолютної і відносні;

- Натуральні і вартісні.

Затверджувані показники виступають у вигляді нормативів, лімітів та обсягів фінансування. Вартісні показники характеризують темпи зростання, пропорції, структуру суспільного виробництва, валовий внутрішній продукт, інвестиції, роздрібний товарооборот, прибуток, експорт, імпорт та ін. Ефективність використання ресурсів планується за допомогою відносних показників продуктивності праці, фондовіддачі, матеріаломісткості, освоєння виробничих потужностей, прибутковості, собівартості, рентабельності.

На підприємствах в планах розробляються наступні показники: темпи зростання товарної продукції; виробництво продукції в натуральному вираженні; обсяг реалізації продукції; основні завдання науково-технічних програм з розробки, освоєння і впровадження нової техніки; питома вага продукції вищої категорії якості в загальному обсязі виробництва; продуктивність праці, витрати на 1 тис. руб. продукції; прибуток; введення в дію основних фондів.

Читайте також:

Організація складських операцій

Організація і планування складського господарства.

Тарно-складське господарство підприємства: значення, завдання, основні показники роботи і шляхи підвищення ефективності організації.

Ефективність застосування логістичного підходу до управління матеріальними потоками.

Функції нормування праці.

Повернутися в зміст: Управління сучасним виробництвом

Всі підручники

© om.net.ua