загрузка...
загрузка...
На головну

Читання і аналіз таблиці

Читання і аналіз таблиць повинні здійснюватися не хаотично, а в певній послідовності.

 Читання передбачає, що дослідник, прочитавши слова і числа таблиці, засвоїв її зміст, сформулював перші судження про об'єкт, усвідомив призначення таблиці, зрозумів її зміст в цілому, дав оцінку явищу або процесу, описаного в таблиці.

 Аналіз таблиці як метод наукового дослідження шляхом розбиття предмета вивчення на частини ділиться на структурний і змістовний.
структурний аналіз передбачає аналіз будови таблиці, характеристику представлених в таблиці:

  1. сукупності і одиниць спостереження, які формують її;
  2. ознак і їх комбінацій, які формують підмет і присудок таблиці;
  3. ознак: кількісних або атрибутивних;
  4. співвідношення ознак підлягає з показниками присудка;
  5. виду таблиці: проста або складна, а остання - групова або комбінаційна;
  6. вирішуваних завдань - аналіз структури, типів явищ або їх взаємозв'язків.

змістовний аналіз передбачає вивчення внутрішнього змісту таблиці: аналіз окремих груп підлягає за відповідними ознаками присудка; виявлення співвідношення і пропорцій між групами явищ по одному і різними ознаками; порівняльний аналіз та формулювання висновків за окремими групами і по всій сукупності в цілому; встановлення закономірностей і визначення резервів розвитку досліджуваного об'єкта.

 Перш ніж приступати до аналізу числової інформації, необхідно перевірити її достовірність і наукову обґрунтованість. Дослідник повинен переконатися в достовірності і надійності джерела інформації даних і критично оцінити їх цифрові значення. Слід зробити логічний і рахункову перевірки даних.

логічна перевірка складається в можливості визначення конкретних ознак тими чи іншими числовими значеннями (наприклад, абсурдно, якщо чисельність працюючих на фірмі склала 106,7 людини).

Рахункова перевірка передбачає вибірковий розрахунок окремих значень ознак по групі або підсумкових значень рядків або граф і т. д.
Аналіз даних таблиць проводиться за кожною ознакою окремо, потім в логіко-економічному поєднанні всієї сукупності ознак в цілому. Аналіз окремих ознак і груп необхідно починати з вивчення абсолютних, потім - пов'язаних з ними відносних величин. При аналізі даних слід розглядати динаміку кожної ознаки за весь період, переходячи при цьому від одного до іншого. Аналіз таблиць може бути доповнений розрахунковими відносними і середніми величинами, якщо цього вимагають завдання дослідження.

 Для отримання більш повної і наочного уявлення про досліджуваних явищах і процесах за даними статистичних таблиць будуються графіки, діаграми і т. Д. Дотримання правил і послідовності роботи зі статистичними таблицями допомагає досліднику здійснити науково обгрунтований економіко-статистичний аналіз об'єктів і процесів.

Читайте також:

Форми, види та способи спостереження

Абсолютні і відносні величини

Поняття і основні елементи статистичної таблиці

територіальні індекси

Мала вибірка

Повернутися в зміст: Статистика

Всі підручники

© om.net.ua