загрузка...
загрузка...
На головну

Основні етапи статистичного дослідження

Будь-яке статистичне дослідження масових суспільних явищ включає в себе 3 основні етапи:

  • статистичне спостереження - Формуються первинні статистичні дані, або вихідна статистична інформація, яка є основою статистичного дослідження. Якщо при зборі первинних статистичних даних допущена помилка або матеріал виявився неякісним, це вплине на правильність і достовірність як теоретичних, так і практичних висновків;
  • Зведення і групування даних - На цій стадії сукупність ділиться за ознаками відмінності і об'єднується за ознаками подібності, підраховуються сумарні показники по групах і в цілому. За допомогою методу угруповань досліджувані явища в залежності від істотних ознак поділяються на типи, групи і підгрупи. Метод угруповань дозволяє обмежувати якісно однорідні в істотному відношенні сукупності, що служить передумовою для визначення та застосування узагальнюючих показників;
  • Обробка та аналіз отриманих даних, виявлення закономірностей. На цьому етапі за допомогою узагальнюючих показників розраховуються відносні і середні величини, дається зведена оцінка варіації ознак, характеризується динаміка явищ, застосовуються індекси, балансові побудови, розраховуються показники, що характеризують тісноту зв'язків в зміні ознак. З метою найбільш раціонального і наочного викладу цифрового матеріалу він представляється у вигляді таблиць і графіків.

Читайте також:

Визначення помилки вибіркової середньої і необхідної чисельності вибірки

Читання і аналіз таблиці

Поняття і види середніх величин, застосовуваних в статистиці

показники варіації

Поняття вибіркового спостереження

Повернутися в зміст: Статистика

Всі підручники

© om.net.ua