загрузка...
загрузка...
На головну

Економіко-статистичний аналіз

Аналіз і узагальнення статистичних даних - заключний етап статистичного дослідження, кінцевою метою якого є отримання теоретичних висновків і практичних висновків про тенденції та закономірності досліджуваних соціально-економічних явищ і процесів.
аналіз - Це метод наукового дослідження об'єкта шляхом розгляду його окремих сторін і складових частин.

Економіко-статистичний аналіз - це розробка методики, заснованої на широкому застосуванні традиційних статистичних і математико-статистичних методів, з метою контролю адекватного відображення досліджуваних явищ і процесів.

 Завданнями статистичного аналізу є: визначення та оцінка специфіки та особливостей досліджуваних явищ і процесів, вивчення їх структури, взаємозв'язків і закономірностей їх розвитку.

 Як етапів статистичного аналізу виділяються:

 1. формулювання мети аналізу;
 2. критична оцінка даних;
 3. порівняльна оцінка і забезпечення порівнянності даних;
 4. формування узагальнюючих показників;
 5. фіксація і обгрунтування істотних властивостей, особливостей, подібностей і відмінностей, зв'язків і закономірностей досліджуваних явищ і процесів;
 6. формулювання висновків, висновків і практичних пропозицій про резервах і перспективи розвитку досліджуваного явища.

Методи аналізу повинні змінюватися в залежності від характеру досліджуваних процесів, їх специфіки, особливостей і форм прояву.
Статистичний аналіз даних проводиться в нерозривному зв'язку теоретичного, якісного аналізу сутності досліджуваних явищ і відповідного кількісного інструментарію вивчення їх структури, зв'язків і динаміки.

 Економіко-статистичний аналіз повинен проводитися при суворому дотриманні наступних принципів, які враховують економічну і статистичну їх градацію.

Економічними принципами є:

 • відповідність економічним законам і положенням теорії розширеного відтворення;
 • адекватне відображення суті економічної політики сучасного етапу суспільно-економічного розвитку;
 • орієнтація на кінцеві економічні результати;
 • врахування специфіки досліджуваного об'єкта, галузі і т. д .;
 • узгодження інтересів суб'єктів різних ієрархічних рівнів як підрозділів єдиного народногосподарського механізму.

До статистичних принципів належать:
- чітко визначена мета економіко-статистичного дослідження;
- Узгодженість систем по горизонталі і вертикалі;
- Порівнянність у часі і просторі;
- Логічний взаємозв'язок між показниками, що характеризують об'єкт або явище;
- Комплексність і повнота відображення об'єкта дослідження в статистичних показниках;
- Максимальний ступінь аналітичності.

Дотримання цих принципів поряд з передумовами застосування методології статистичного аналізу дозволяє здійснити науково обґрунтоване економіко-статистичне дослідження суб'єктів економіки відповідно до прийнятої міжнародної методології обліку і статистики.

Читайте також:

територіальні індекси

Програма статистичного спостереження

Індивідуальні та загальні індекси

Визначення в рядах внутрішньорічної динаміки

Поняття вибіркового спостереження, відбір одиниць у вибіркову сукупність

Повернутися в зміст: Статистика

Всі підручники

© om.net.ua