загрузка...
загрузка...
На головну

Поняття про статистику

Термін «статистика» має латинське походження (від status - стан). В середні віки термін означало політичний стан держави. У науку цей термін використовується в XVIII в. німецьким вченим Готфрідом Ахенвалем. Власне як наука статистика виникла в кінці XVII ст., Хоча статистичний облік існував вже в глибоку давнину. Ще за 5 тис. Років до н. е. проводилися перепису населення в Китаї, здійснювалося порівняння військового потенціалу різних країн, вівся облік майна громадян в Стародавньому Римі, населення, домашнього майна, земель - в середні століття.

 Біля витоків статистичної науки стояли дві школи:

1) німецька описова, Представники якої прагнули систематизувати існуючі способи описів держав, створити теорію такого роду описів, розробити їх детальну схему, вести опис тільки в словесній формі, без цифр і поза динаміки.

2) англійська школа політичних арифметиков, Представники якої мали на меті вивчати суспільні явища за допомогою числових характеристик (міра ваги й числа). Політичні арифметики бачили основне призначення статистики у вивченні масових суспільних явищ, усвідомлювали необхідність обліку в статистичному дослідженні вимог закону великих чисел, оскільки закономірність може проявитися лише при досить великому обсязі аналізованої сукупності.

Початок формування статистики як методу наукового пізнання було покладено працями бельгійського статистика Адольфа Кетле (1796-1874), який поставив своїм завданням дослідити закони, що керують суспільством.

 З розвитком статистичної науки, розширенням сфери практичної статистичної роботи змінювалося і зміст поняття «статистика». В даний час цей термін вживається в трьох значеннях:

 1) під статистикою розуміють галузь практичної діяльності, спрямованої на отримання, обробку та аналіз масових даних про самих різних явища суспільного життя (в цьому сенсі «статистика» виступає як синонім словосполучення «статистичний облік»);
2) статистикою називають цифровий матеріал, службовець для характеристики будь-якої галузі суспільних явищ або територіального розподілу якогось показника;
3) статистика - це галузь знання, особлива наукова дисципліна і відповідно навчальна дисципліна у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.

У загальному сенсі, статистика - Це збір, уявлення, аналіз і інтерпретація числових даних.

Пізнавальне значення статистики полягає в наступному:

  • дає цифрове і змістовне висвітлення досліджуваних явищ і процесів, служить найнадійнішим способом оцінки дійсності;
  • надає доказову силу економічним висновків, дозволяє перевірити різні «ходячі» твердження, окремі теоретичні положення;
  • має здатність розкривати взаємозв'язки між явищами, показувати їх конкретну форму і силу;
  • перша виявляє нові явища, процеси і закономірності, дає їх кількісну і якісну характеристику.

Статистика як наука підрозділяється на 3 частини:

  • Загальна теорія статистики.
  • Соціально-економічна статистика (макроекономічна) - вивчає соціально-економічні явища в масштабах держави і окремих регіонів.
  • Галузеві статистики, які вивчають процеси і явища в окремих галузях і сферах діяльності.

Читайте також:

Економіко-статистичний аналіз

показники варіації

Основні етапи статистичного дослідження

Способи формування вибіркової сукупності

Показники відносного розсіювання

Повернутися в зміст: Статистика

Всі підручники

© om.net.ua