загрузка...
загрузка...
На головну

Нарахування амортизації в російській практиці

Як уже зазначалося, в російській практиці нарахування амортизації регламентується:

- В бухгалтерському обліку - Положення про бухгалтерський облік 6/01 (ПБО 6/01);

- В податковому обліку - главою 25 «Податок на прибуток організації» Податкового кодексу Російської Федерації.

З введенням в дію другої частини Податкового кодексу в російській практиці з'явилися поняття бухгалтерського і податкового обліку. Положення про бухгалтерський облік можуть на розсуд самого підприємства використовуватися в області організації бухгалтерського обліку. Але для цілей оподаткування підприємства можуть використовувати тільки положення 25 глави НК РФ, тому в даний час більшість підприємств прагне наблизити бухгалтерський облік до податкового.

Нарахування амортизації в бухгалтерському обліку. Згідно ПБУ 6/01, підприємства можуть використовувати один з наступних способів:

1) лінійний спосіб. Даний спосіб передбачає рівномірний списання вартості об'єкта основних засобів протягом всього корисного терміну експлуатації об'єкта:

Аг = БС·На : 100% , (20)

де Аг - Річна сума амортизаційних відрахувань, руб .; БС - балансова вартість об'єкта основних засобів, руб .; На - Річна (місячна) норма амортизаційних відрахувань,%. Річна норма амортизаційних відрахувань показує, яка частина балансової вартості об'єкта основних засобів буде відшкодована в поточному періоді:

, (21)

де Тн - Нормативний (або корисний) термін експлуатації об'єкта основних засобів, років (місяців);

2) спосіб зменшуваного залишку. Даний спосіб передбачає нарахування амортизації виходячи з залишкової вартості за нормами, скоригованими з урахуванням коефіцієнта прискорення:

Аг = ОС · На ? 100%, (22)

,  (23)

де ЗВ - залишкова вартість, руб .; КуСК. - Коефіцієнт прискорення. Коефіцієнти прискорення встановлюються урядом РФ і не перевищують 2;

3) за сумою чисел років терміну корисного використання. У цьому випадку амортизація нараховується від балансової вартості і співвідношення, в чисельнику якого число років, що залишаються до закінчення нормативного терміну експлуатації, а в знаменнику - сума чисел років нормативного терміну експлуатації:

Аг = БС·На : 100%, (24)

. (25)

Спосіб зменшуваного залишку і спосіб за сумою чисел років є аналогами прогресивного методу;

4) спосіб списання пропорційно обсягу продукції (послуг). При цьому методі визначається сума амортизаційних відрахувань не за період, а на одиницю продукції (одну послугу). Наприклад, при видобутку нафти на одну свердловину існує нормативний обсяг видобутку; для транспортних засобів існує нормативний пробіг. В цьому випадку і визначається амортизація на одиницю продукції:

, (26)

де А1 шт - Амортизаційні відрахування в розрахунку на одиницю продукції, руб .; НОВ - нормативний обсяг випуску, в натуральних одиницях.

Підприємство має право вибирати будь-який спосіб нарахування амортизації, що має бути відображено в Облікової політиці підприємства. За різними групами об'єктів основних засобів можуть використовуватися різні способи нарахування амортизації, але спосіб нарахування, який застосовується до об'єкта в момент його постановки на баланс, не може змінюватися протягом усього нормативного терміну експлуатації.

Нарахування амортизації в податковому обліку. Нарахування амортизації в податковому обліку здійснюється відповідно до глави 25 «Податок на прибуток організації» Податкового кодексу. З метою податкового обліку допускається використання двох методів нарахування амортизації:

1) лінійного методу. Даний метод передбачає списання вартості об'єкта основних засобів протягом усього нормативного терміну експлуатації рівними частками:

Аг = БС·На : 100%, (27)

. (28)

2) нелінійний метод. Даний метод можна застосовувати по об'єктах основних засобів, нормативний термін експлуатації яких не перевищує 20 років:

Аг = ОС·На : 100%. (29)

При цьому норма амортизаційних відрахувань встановлена законодавчо 25 главою Податкового Кодексу.

Таблиця 12 - Норми амортизаційних відрахувань при використанні нелінійного методу нарахування амортизації

 амортизаційна група  Строк корисного використання  Норма амортизаційних відрахувань на місяць,%
 перша  від 1 року до 2 років включно  14,3
 друга  понад 2 років до 3 років включно  8,8
 третя  понад 3 років до 5 років включно  5,6
 четверта  понад 5 років до 7 років включно  3,8
 п'ята  понад 7 років до 10 років включно  2,7
 шоста  понад 10 років до 15 років включно  1,8
 Сьома  понад 15 років до 20 років включно  1,3
 восьма  понад 20 років до 25 років включно  1,0
 дев'ята  понад 25 років до 30 років включно  0,8
 десята  понад 30 років  0,7

При цьому нелінійний метод по об'єкту / групі об'єктів використовується до тих пір, поки залишкова вартість не досягне рівня 40000 руб. Даний залишок списується на позареалізаційні витрати поточного періоду.

Порядок і деякі правила нарахування амортизації:

1) з метою нарахування амортизації все майно ділиться на амортизується і неамортізіруемого. До амортизуються основних засобів відносяться об'єкти основних засобів, вартість яких не перевищує 40 тис. Руб. Вартість таких об'єктів списується на вартість готової продукції за статтею матеріальні витрати відразу в момент вступу в виробництво (постановки на баланс). До амортизируемим основних засобів відносяться об'єкти вартістю понад 40 тис. Руб. За цим об'єктам може використовуватися або лінійний, або нелінійний метод;

2) амортизуються основні засоби розподіляються по амортизаційних групах відповідно до нормативним терміном експлуатації. Виділяють наступні амортизаційні групи:

від 1 року до 2 років включно;

від 2 до 3 років включно;

. . . . .

понад 30 років.

По кожній групі може використовуватися будь-який з методів нарахування амортизації, однак, щодо будівель, споруд, передавальних пристроїв, нематеріальних активів, що входять у восьму - десяту амортизаційні групи (з терміном експлуатації понад 20 років) можливе використання тільки лінійного методу;

3) метод нарахування амортизації повинен бути відображений в Облікової політиці підприємства і по конкретному об'єкту цей метод не може бути змінений протягом усього корисного терміну експлуатації;

4) амортизація нараховується щомісяця в розмірі встановленої норми амортизаційних відрахувань, починаючи з першого повного місяця введення об'єкта основних засобів в експлуатацію і закінчуючи першим повним місяцем з моменту вибуття об'єкта основних засобів з виробництва;

5) не підлягають амортизації наступні види майна, що амортизується:

а) майно бюджетних організацій, придбане за рахунок бюджетних коштів різного рівня. Але якщо будь-яке майно, придбане в зв'язку зі здійсненням підприємницької діяльності і використовується для здійснення такої діяльності, то по таких об'єктах амортизація нараховується;

б) майно некомерційних організацій, отримане в якості цільових надходжень або придбане за рахунок коштів цільових надходжень і використовується для здійснення некомерційної діяльності;

в) майно, придбане (створене) з використанням бюджетних коштів цільового фінансування. Зазначена норма не застосовується щодо майна, отриманого платником податку при приватизації;

г) об'єкти зовнішнього благоустрою (об'єкти лісового господарства, об'єкти дорожнього господарства, спорудження яких здійснювалось із залученням джерел бюджетного або іншого аналогічного цільового фінансування, спеціалізовані споруди судноплавної обстановки)

д) придбані видання (книги, брошури та інші подібні об'єкти), твори мистецтва. При цьому вартість придбаних видань та інших подібних об'єктів, за винятком творів мистецтва, включається до складу інших витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією, в повній сумі в момент придбання зазначених об'єктів;

6) зі складу майна, що амортизується виключаються основні засоби:

- Передані (отримані) за договорами в безоплатне користування;

- Переведені за рішенням керівництва організації на консервацію тривалістю понад три місяці;

- Знаходяться за рішенням керівництва організації на реконструкції і модернізації тривалістю понад 12 місяців.

- Об'єкти основних засобів, споживчі властивості яких з часом не змінюються (земельні ділянки, об'єкти природокористування; об'єкти, віднесені до музейних предметів і музейних колекцій, і ін.).

Читайте також:

Організаційно-правові форми комерційних організацій

Нормативний метод калькулювання собівартості продукції

Загальна характеристика виробничих результатів

Поняття і види підприємств

Показники стану і використання основних засобів

Повернутися в зміст: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Всі підручники

© om.net.ua