загрузка...
загрузка...
На головну

Методи розрахунку потреби в оборотних коштах

Розрізняють такі методи розрахунку потреби в оборотних коштах:

1) аналітичний метод передбачає, що в планованому періоді часу потреба в оборотних коштах зміниться в стільки ж разів, у скільки планується змінити обсяг реалізації:

ОБСпл.= ОБСбаз. · Кр, (39)

, (40)

де ОБСпл - Планова величина оборотних коштів, руб .; ОБСбаз - Величина оборотних коштів в даний момент часу (середньорічний залишок оборотних коштів), руб .; Кр - Коефіцієнт зростання обсягів реалізації; РПпл - Обсяг реалізованої продукції в плановому періоді, руб .; РПбаз - Обсяг реалізованої продукції в поточному періоді, руб .;

2) коефіцієнтний метод передбачає, що всі оборотні кошти поділяються на дві групи:

- Оборотні кошти, розмір яких залежить від обсягів реалізації (запаси основних сировини і матеріалів, грошові кошти, дебіторська заборгованість та ін.). На цю групу оборотних коштів потреба на наступний період визначається як при аналітичному методі;

- Оборотні кошти, величина яких не залежить від обсягів реалізації (виробничий і господарський інвентар, витрати майбутніх періодів, напівфабрикати для власного споживання та ін.). За ним потреба на наступний період визначається на рівні попереднього періоду:

, (41)

де - Величина оборотних коштів, які залежать від обсягів реалізації, руб .; - Величина оборотних коштів, що не залежать від обсягів реалізації, руб.

ОБСз ОБСн / з

В якості переваг даних методів можна відзначити:

- Їх простоту;

- Зручність розрахунків при мінімальному використанні обчислювальних засобів;

- Проведення мінімального аналізу при використанні коефіцієнтного методу та ін.

Як недоліки можна відзначити:

- Ці методи не враховують можливості прискорення оборотності оборотних коштів. Можлива ситуація, що якщо частина оборотних коштів спочатку була иммобилизована з обороту, то в наступному періоді іммобілізація збільшиться ще більше;

- Відсутність можливості глибокого аналізу за елементами оборотних коштів;

- Ці методи можуть використовувати тільки діючі підприємства, для нових підприємств ці методи не підходять;

3) метод прямого рахунку (Також використовуються назви науково-обґрунтований метод і нормативний метод). Даний метод заснований на розрахунку потреби в оборотних коштах по кожному елементу оборотних коштів. При цьому всі оборотні кошти поділяються:

- На нормовані (до них відносяться всі оборотні виробничі фонди, готова продукція на складі і дебіторська заборгованість);

- Ненормовані (до них належать грошові кошти).

Таким чином, загальний норматив оборотних коштів обчислюється таким чином:

, (42)

або

ОБСн = ОБСпз + ОБСнп + ОБСРБП + ОБСгп + ОБСдз, (43)

де ОБСн - Загальний норматив оборотних коштів, руб .; ОБСпз - Норматив оборотних коштів під виробничі запаси, руб .; ОБСнп - Норматив оборотних коштів під незавершене виробництво, руб .; ОБСРБП - Норматив оборотних коштів під витрати майбутніх періодів, руб .; ОБСгп - Норматив оборотних коштів під готову продукцію на складі, руб .; ОБСдз - Норматив (ліміт) оборотних коштів під дебіторську заборгованість, руб.

У свою чергу, норматив по кожному елементу (за винятком нормативу під витрати майбутніх періодів) умовно розраховується за формулою

ОБСi = Дi · Тi , (44)

де Дi - Денна (або середньодобова) норма, руб. / Сут .; Тi - Період (або норма запасу), в днях.

Залежно від особливостей елемента оборотних коштів дана формула модифікується (див. § 6.4). Як переваги науково-обгрунтованого методу можна відзначити наступні моменти:

- Точність розрахунків;

- Забезпечується необхідна оборотність оборотних коштів.

Як недоліки можна виділити:

- Високу трудомісткість розрахунків, яка істотно знижується при зниженні сучасних інформаційних технологій;

- Необхідність розробки нормативної бази.

Читайте також:

Безтарифні системи оплати праці

Показники стану і використання основних засобів

Поняття виробничої програми

Список використаних літературних джерел

Виробнича потужність підприємства

Повернутися в зміст: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Всі підручники

© om.net.ua