загрузка...
загрузка...
На головну

Вартісні показники виробничої програми

До вартісних показників виробничої програми відносяться такі показники, як:

- Товарна продукція;

- Валова продукція;

- Реалізована продукція;

- Чиста продукція.

товарна продукція (Поряд з цим поняттям також використовується поняття «обсяг товарної продукції») - це готова продукція, що пройшла всі стадії обробки, прийнята ВТК, здана на склад готової продукції і призначена для реалізації споживачам.Тобто по суті - це вартість продукції, робіт, послуг, призначених для реалізації на сторону:

, (2)

де Цi - Ціна за одиницю, руб. / Шт .; Qi - Обсяг виробництва в натуральних показниках; i - вид продукції, робіт, послуг.

До складу товарної продукції входять:

- Готові вироби, призначені для продажу;

- Напівфабрикати власного виробництва, відпущені на сторону (наприклад, вироблені напівфабрикати були запущені не в подальше виробництво, а відвантажені покупцям);

- Продукція допоміжних цехів, відпущена на сторону (наприклад, пар, вода, стиснене повітря, електроенергія, вироблені допоміжними цехами, але поставлені покупцям);

- Інструмент або оснащення, виготовлені підприємством і відпущені на сторону або «зараховані» в основні засоби підприємства;

- Роботи промислового характеру: ремонт обладнання, транспортних засобів і т. П. На замовлення з боку; капітальний ремонт власного обладнання та ін. При цьому вартість робіт промислового характеру включається в вартість товарної продукції тільки за вартістю додаткової обробки без вартості ремонтованих виробів, поставленого сировини і матеріалів.

Також у вартість товарної продукції включається (включається за фактом, але заздалегідь не планується):

- Некомплектна і нестандартна продукція, якщо вона реалізована на сторону споживачам, навіть за зниженими цінами;

- Шлюб всіх видів, якщо він реалізований на сторону споживачам, навіть за зниженими цінами;

- Вартість відходів виробництва, реалізованих покупцям або зданих на підприємства з переробки відходів, і ін.

Товарна продукція планується в оптових цінах, що діють на момент розробки плану, в звіті товарна продукція вже відбивається в двох цінах:

а) в цінах, прийнятих у плані;

б) в цінах, що діють на момент реалізації продукції.

Товарна продукція є основою для розрахунку валової продукції і враховується при розрахунку собівартості продукції.

Валова продукція (Поряд з цим поняттям використовується поняття «обсяг валової продукції») - це показник, що характеризує повний обсяг усіх запланованих в плановому періоді робіт. Валова продукція (ВП) розраховується за формулою:

ВП = ТПн. ц. ± ?НП ± ?ПФ ± ?І, (3)

де ТПн. ц. - Товарна продукція в незмінних цінах, руб .; ± ?НП - зміна залишків незавершеного виробництва на початок і кінець періоду, руб .; ± ?ПФ - зміна вартості напівфабрикатів власного виробництва для внутрішнього споживання на початок і кінець періоду, руб .; ± ?І - зміна вартості інструмента власного виготовлення для внутрішнього споживання на початок і кінець періоду, руб.

Тобто показник валової продукції враховує весь обсяг виробленої продукції, робіт, послуг не залежно від їх призначення і ступеня готовності.

Так як більшість підприємств не займаються виготовленням напівфабрикатів та інструментів для власного споживання, то можна сказати, що валова продукція включає тільки товарну продукцію і незавершене виробництво. Але слід зазначити, що незавершене виробництво враховується при розрахунку валової продукції в наступних випадках:

- Якщо тривалість виробничого циклу перевищує 2 місяці;

- Якщо має місце швидке нарощування незавершеного виробництва або, навпаки, його спад.

Таким чином, для більшості підприємств можна прийняти, що валова продукція дорівнює товарної продукції:

ВП = ТПн. ц. (4)

Але головне для організації не виробити продукцію, а продати її, для цього розраховується показник реалізованої продукції. реалізованої продукції (Поряд з цим поняттям також використовуються такі поняття як «виручка», «обсяг реалізації», «обсяг реалізованої продукції», «товарообіг», «обсяг продажів», «доходи від продажу» і ін.), Яка розраховується як добуток ціни ( Ц) продукції і планованого обсягу продажів в натуральних показниках (Q):

, (5)

де РП - реалізована продукція, руб .; Qi - Обсяг реалізації в натуральних показниках.

Слід зазначити, що при розрахунку фактичних обсягів реалізації поняття «реалізованої продукції» може мати різні значення. З юридичної точки зору факт реалізації продукції пов'язаний з моментом зміни її власника, тобто коли продукція перестала бути власністю продавця і стала власністю покупця. З точки зору Податкового Кодексу реалізована продукція може розраховуватися двома методами:

1) для більшості підприємств під реалізованою продукцією фактично розуміється продукція, відвантажена покупцям (ОП), незалежно від факту надходження грошових коштів в касу або на розрахунковий рахунок. Тобто відвантажена продукція вважається реалізованою (саме в цьому випадку найчастіше використовуються поняття «обсяг продажів» і «відвантажена продукція»). В цьому випадку реалізована продукція (РП) може бути розрахована по зміні залишків готової продукції на складі:

РП = ОП = ТП + ОРПн. п. - ОРПк. п., (6)

де ТП - обсяг товарної продукції за період, руб .; ОРПн. п. - Залишки нереалізованої продукції на складі на початок періоду, руб .; ОРПк. п. - Залишки нереалізованої продукції на складі на кінець періоду, руб ..

Даний метод розрахунку реалізованої продукції називається «методом по відвантаженню», «метод нарахувань»;

2) в окремих випадках обсяг реалізованої продукції може розраховуватися за фактом надходження коштів в касу або на розрахунковий рахунок організації (тобто реалізованої вважається оплачена продукція, незалежно від факту відвантаження продукції). Даний метод називається «предметом по оплаті» або «касовим методом». Згідно ст. 273 Податкового Кодексу Російської Федерації даний метод мають можливість використовувати підприємства, обсяг реалізації яких не перевищує в середньому 1 млн. Руб. за квартал без ПДВ.

чиста продукція (Також використовуються поняття «умовно-чиста продукція», «обсяг чистої продукції», «додана вартість»). Показники товарної і валової продукції включають вартість спожитих сировини і матеріалів (так звані витрати минулого праці), тому їх не можна використовувати для оцінки фактичного виконаного підприємством обсягу робіт. Для цих цілей використовується показник нормативно-чистої продукції, який відображає «додану на підприємстві вартість». чисту продукцію (ПП) можна розрахувати двома способами:

ПП = ФЗПз отч. + П, (7)

або

НЧП = ТП - (А + МЗ), (8)

де ФЗПз отч .. - Фонд заробітної плати підприємства зі страховими внесками, руб .; П - прибуток організації, руб .; А - сума амортизаційних відрахувань за період, руб .; МОЗ - сума матеріальних витрат, руб.

Слід зазначити, що показник чистої продукції в практиці підприємств фактично не використовується, проте саме він враховується при розрахунку валового внутрішнього продукту за галузями, регіонами і країні в цілому.

Читайте також:

Поняття і склад оборотних коштів

Показники стану і використання основних засобів

Поняття собівартості, роль собівартості в забезпеченні конкурентоспроможності продукції

Внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства

Організаційна структура

Повернутися в зміст: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Всі підручники

© om.net.ua