загрузка...
загрузка...
На головну

Взаємозв'язок обсягів реалізації, виручки від реалізації та прибутку організації. Точка беззбитковості

В основі даної взаємозв'язку лежить аналіз поведінки постійних і змінних витрат при зміні обсягів реалізації. В рамках аналізу робляться чотири допущення:

1) обсяг реалізації дорівнює обсягу виробництва, т. Е. Вся продукція, яка була проведена, реалізована в поточному періоді. Залишки готової продукції на складі не змінилися;

2) у розглянутий період ціна продукції є постійною;

3) сума постійних витрат за період не змінюється;

4) середні змінні витрати (в розрахунку на одиницю продукції) не змінюються.

При виконанні цих умов залежність виручки, витрат і прибутку від зміни обсягів реалізації можна описати двома способами:

1) з використанням аналітичних розрахунків;

2) з використанням точки беззбитковості.

Спочатку розглянемо взаємозв'язок цих показників на основі аналітичних розрахунків. Припустимо, підприємство запланувало в наступному місяці провести і реалізувати 1 000 шт. вироби А за ціною 100 руб. / шт. При цьому сума постійних витрат планується на рівні 200 000 руб. / Міс., А середні змінні витрати 150 руб. / Шт. За фактом підприємство реалізувало 1 500 шт. вироби А. Завдання: зіставити на скільки відсотків змінилися:

- Обсяги реалізації в натуральних показниках;

- Сума витрат за місяць;

- виручка від реалізації;

- Прибуток від реалізації.

Вихідні дані і результати розрахунків наведені в табл. 19.

Таблиця 19 - Вихідні дані і результати розрахунків

 показник  план  факт  Зміна (темп приросту),%
 1. Обсяг реалізації, шт. / Міс.  +50,0%
 2. Виручка від реалізації, руб.  400 000  600 000  +50,0%
 3. Сума витрат, всього руб.: - Перем. витрати, - пост. витрати, - всього  150 000200 000350 000  225 000200 000425 000  +50,0% 0% + 22%
 4. Сума прибутку, руб. / Міс.  50 000  175 000  +250,0%

З розрахунків видно, що при збільшенні обсягів реалізації виручка від реалізації збільшується такими ж темпами, а прибуток від реалізації - більш високими темпами. Тобто обсяги реалізації збільшилися на 50,0%, виручка від реалізації також збільшилася на 50,0%, а прибуток від реалізації на цілих 250,0%. Це відбувається тому, що при збільшенні обсягів реалізації частина витрат, а саме сума постійних витрат, не змінюється, отже, частка постійних витрат в собівартості знижується, що призводить до збільшення частки прибутку в ціні. Але і при зниженні обсягів реалізації прибуток від реалізації буде зменшуватися більш високими темпами, тому ризики господарської діяльності різко збільшуються.

Таким чином, загальний висновок звучить наступним чином: при зміні обсягів реалізації виручка від реалізації змінюється прямо пропорційно даним зміни, а сума прибутку змінюється більш високими темпами.

Взаємозв'язок цих показників можна також привести на прикладі точки беззбитковості. Точка беззбитковості - це такий обсяг виробництва (реалізації), при якому підприємство відшкодовує всі свої витрати, але ще не отримує прибутку, тобто РП = Сповн або ПРП = РП - Сповн. = 0.

Точку беззбитковості можна визначати двома методами:

а) графічним методом;

б) аналітичним методом.

графічний метод визначення точки беззбитковості приведений на рис. 10.

 
 

На графіку видно, що до досягнення точки беззбитковості підприємство отримує збиток, а після її досягнення кожна додатково продана одиниця товару приносить б?льшую прибуток, ніж попередня одиниця.

Використання аналітичного методу передбачає, що точка беззбитковості розраховується за формулами. При цьому можливі два варіанти:

1) точка беззбитковості визначається в натуральних показниках (ТБшт):

, (99)

де Ц - ціна продукції, руб. / шт .; Ц-AVC - Маржинальний дохід, руб. / Шт .;

2) точка беззбитковості може визначатися в вартісних показниках (ТБруб.), Тоді вона показує мінімальний товарообіг (мінімальну виручку від реалізації), при якому покриваються всі витрати:

, (100)

де ДПЗ - частка змінних витрат у виручці від реалізації; (1 - ДПЗ) - питомий маржинальний дохід

Аналіз точки беззбитковості дозволяє визначити запас міцності, що є основою для аналізу стійкості підприємства на ринку. Запас міцності характеризує, наскільки фактичні обсяги реалізації перевищують точку беззбитковості. Запас міцності (ЗП) може розраховуватися:

- В натуральних (або в вартісних) показниках:

ЗПшт = Qфак - ТБшт,  (101)

ЗПруб = РП - ТБруб ,  (102)

- У відносних показниках:

, (103)

, (104)

Чим на більшу величину фактичні обсяги перевищують точку беззбитковості, тим стійкіше положення підприємства на ринку. Природне, що підприємства зацікавлені в підвищенні запасу міцності за рахунок зниження точки беззбитковості. Принципово точка беззбитковості може змінюватися під впливом:

- Зміни витрат;

- Зміни ціни.

Якщо ціна підвищується, то точка беззбитковості зменшується, а запас міцності збільшується. Якщо витрати підвищуються, то точка беззбитковості збільшується, а запас міцності зменшується. Обсяги реалізації на точку беззбитковості впливу не роблять, але вони впливають на запас міцності.

11.3. Рентабельність: поняття та види

рентабельність є показником ефективності і характеризує відносний результат діяльності підприємства (відносний порівняно з будь-якою базою). Так як існує кілька видів прибутку (прибуток від реалізації, чистий прибуток і ін.), То і показники рентабельності можуть розраховуватися з різних видів прибутку. Залежно від цілей організації можуть розраховуватися кілька показників рентабельності:

1) рентабельність продукції () Характеризує ефективність виробництва продукції і показує який прибуток приносить 1 руб. витрат, вкладених у виробництво даного виду продукції:

, (105)

де - Прибуток від реалізації i-того виду продукції, руб .; - Повна собівартість i-того виду продукції, руб.

Даний показник використовується при встановленні ціни продукції (Цi) Витратним методом:

; (106)

2) рентабельність поточних витрат (Ртз) Характеризує ефективність усіх витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції, і показує скільки прибутку припадає на 1 карбованець поточних витрат:

, (107)

де УР - управлінські витрати, руб .; КР - комерційні витрати, руб .;

3) рентабельність продажів (Рпродажів) Характеризує ефективність реалізація продукції і показує скільки прибутку припадає на 1 рубль реалізації (або можна сказати, що рентабельність продажів показує частку прибутку у виручці від реалізації):

; (108)

4) рентабельність майна (або рентабельність загального капіталу) (Рїм або Ро. к.) Характеризує ефективність використання всіх засобів підприємства, всіх видів майна і показує скільки прибутку припадає на 1 рубль майна:

, (109)

де впор. г - Середньорічна вартість майна по балансу (або середньорічний підсумок балансу), руб .;

6) рентабельність власного капіталу (Рс. до) Характеризує ефективність використання власних коштів підприємства і показує скільки прибутку припадає на 1 власних коштів:

, (110)

де СКпор. г - Середньорічна вартість власного капіталу, руб.

7) інші показники рентабельності.

Історично склалося так, що для російських підприємств основним показником ефективності діяльності є показник рентабельності продукції. Це пов'язано з тим, що в умовах планово-командної моделі - головне було виробляти рентабельну продукцію, але виробництво рентабельної продукції не завжди гарантує отримання чистого прибутку. Це пов'язано з двома моментами:

1) з розподілом непрямих витрат, т. Е. В рамках використання нормативного методу калькулювання непрямі витрати списуються на готову продукцію, а відшкодовуються за рахунок реалізації. Тому цілком можлива ситуація, що за даними бухгалтерського обліку організація отримала прибуток, а за фактом, так як значна частина непрямих витрат залишилася невідшкодованої (залишилася в готової продукції на складі), отримало збиток (приклад спотворення фінансового результату при використанні нормативного методу наведено в п. 10.4);

2) з тим, що підприємство може займатися різними видами діяльності і отримувати доходи і мати витрати, не пов'язані з реалізацією продукції. Внаслідок цього можлива ситуація, що весь прибуток від реалізації виявиться менше інших витрат, в результаті чого підприємство отримає негативну прибуток.

У західній практиці основними є показники рентабельності майна (або рентабельності загального капіталу). Рентабельність майна характеризує ефективність діяльності підприємства в цілому з урахуванням і основних, і неосновних видів діяльності, з урахуванням всіх прибутків і всіх витрат. Але показники рентабельності продажів і рентабельності загального капіталу пов'язані між собою. Припустимо, що підприємство має тільки один вид діяльності. тоді ПРП ? Пвал.

Так як , То прибуток можна виразити як ПРП = Пвал.= Рпродажів РП. Підставами отримане рівняння прибутку в формулу розрахунку рентабельності загального капіталу і отримаємо .

До складу майна входять необоротні та оборотні капітал, якщо врахувати що основний дохід і прибуток приносить лише оборотний капітал, то введемо в формулу величину оборотних коштів і отримаємо . При цьому дріб фактично відповідає показнику коефіцієнт оборотності оборотних коштів, а дріб показує частку оборотних коштів у загальній вартості капіталу. Таким чином буде отримана формула

або

, (111)

де Кпро - Коефіцієнт оборотності оборотних коштів; КСтор - Коефіцієнт, що характеризує частку оборотних коштів у загальній вартості майна.

Таким чином, чим більше рентабельність продажів і оборотність оборотних коштів, тим більше рентабельність загального капіталу, але між рентабельністю продажів і оборотністю оборотних коштів існує зворотна залежність. Аналіз впливу кожного фактора дозволяє сформулювати основні положення цінової політики організації:

- Якщо підвищувати ціну (що призведе до збільшення рентабельності), то оборотність оборотних засобу сповільниться. Така ситуація можлива для товарів нееластичного попиту;

- З метою збільшення оборотності можна знижувати ціну, але це буде ефективно тільки на товари еластичного попиту.

Читайте також:

Вартісна оцінка обліку та списання матеріальних запасів у виробництво

Внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства

Місія та мета

Організаційна структура

Доходи, ПРИБУТОК І РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ

Повернутися в зміст: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Всі підручники

© om.net.ua