загрузка...
загрузка...
На головну

Завдання, основні напрямки та інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства

Фінансовий стан - Це здатність підприємства фінансувати свою діяльність.

 Воно характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства; доцільним розміщенням і ефективним використанням ресурсів; фінансовими взаємовідносинами з фізичними та юридичними особами, в тому числі ступенем залежності фірми від зовнішніх джерел фінансування, а так само платоспроможністю підприємства та його фінансовою стійкістю.

 Фінансовий стан підприємства може бути стійким, нестійким і кризовим.

Стійким станом підприємства називається стан, яке дозволяє йому своєчасно проводити платежі і фінансувати свою діяльність на розширеній основі. Для ефективного розвитку підприємства в умовах ринку і недопущення банкрутства необхідно оцінити на скільки ефективно здійснюється управління фінансами, яка структура капіталу по складу і джерелам утворення; яку частку повинні займати власні кошти, а яку позикові.

Головна мета аналізу фінансового стану підприємства (ФСП) полягає в своєчасному виявленні та усуненні недоліків фінансової діяльності та визначення результатів поліпшення ФСП.

 Для досягнення даної мети необхідно вирішити такі завдання:

 • Дати оцінку виконання плану по надходженню фінансових ресурсів і їх використанню з позицій поліпшення ФСП;
 • Прогнозувати можливі фінансові результати і їх економічну рентабельність виходячи з наявності власних і позикових ресурсів і розробленої моделі фінансового стану при різних варіантах використання фінансових ресурсів;
 • Розробляти конкретні заходи, спрямовані на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення ФСП.

Для оцінки стійкості ФСП використовується система показників, які характеризують зміни:

 • Структури капіталу підприємства по його розміщенню і джерелам утворення;
 • Ефективності і інтенсивності використання капіталу;
 • Платоспроможності і кредитоспроможності підприємства;
 • Запасу фінансової міцності підприємства.

Показники, що використовуються при аналізі ФСП зазвичай являють собою відносні величини. Використання абсолютних показників (у вартісному обчисленні) в умовах інфляції для цілей аналізу використовувати можна тільки в тому випадку, якщо вони будуть приведені до порівнянної увазі.
Відносні показники фінансового стану аналізованого підприємства можна порівняти з:

 • Встановлених нормативів для оцінки ступеня ризику і прогнозувати банкрутство;
 • Аналогічними показниками інших підприємств, що дозволить виявити сильні і слабкі сторони підприємства і його можливості;
 • Аналогічними даними за попередній період для того, щоб визначити - покращився або погіршився фінансовий стан.

Аналіз ФСП становить інтерес для:

 • керівників підприємства з метою вироблення ефективної стратегії поліпшення фінансового стану підприємства;
 • засновників та інвесторів з метою вивчити ефективність використання вкладень;
 • кредитних установ (банків) для оцінки умов кредитів і визначення ступеня ризику;
 • постачальників з метою отримати інформацію про можливості підприємства своєчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями;
 • податкових інспекцій з метою виконання плану надходження коштів до бюджету.

У зв'язку з цим аналіз ділиться на внутрішній і зовнішній.

внутрішній аналіз проводиться службами підприємства і його результати використовуються для планування, контролю та прогнозування ФСП. метою даного аналізу є забезпечення планомірного надходження грошових коштів, розміру власних і позикових коштів таким чином, щоб отримати максимальний прибуток і виключити банкрутство.

зовнішній аналіз здійснюється інвесторами, постачальниками ресурсів, контролюючими органами на основі інформації, що публікується звітності. його мета - Встановлення можливості вигідного вкладення коштів, щоб забезпечити максимальний прибуток і виключити втрати.

При аналізі ФСП використовують шість основних видів аналізу:

 • Горизонтальний (тимчасової), тобто порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом;
 • Вертикальний (структурний), тобто визначення структури фінансових показників;
 • Трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів та визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки показників очищеної від випадкових впливів і індивідуальних особливостей окремих періодів;
 • Аналіз відносних показників, тобто розрахунок числових відносин різних форм звітності та визначення числових показників;
 • Порівняльний аналіз, який ділитися на: внутрішньогосподарський і міжгосподарський аналіз;
 • Факторний аналіз, тобто розрахунок впливу окремих факторів на результативний показник.

внутрішньогосподарський аналіз - Порівняння основних показників підприємства з показниками дочірніх підприємств.

міжгосподарський аналіз - Порівняння показників підприємства з аналогічними показниками підприємства конкурента і середньо галузевими показниками.

 Основними джерелами інформації для аналізу ФСП є:

 • Бухгалтерський баланс (форма №1);
 • Звіт про прибутки і збитки (форма №2);
 • Звіт про рух капіталу (форма №3);
 • Звіт про рух грошових коштів (форма №4).

Читайте також:

Аналіз фінансових передумов банкрутства підприємства

Способи привиди показників в такий же вид

Аналіз непрямих витрат при обчисленні собівартості

Аналіз структури пасивів балансу підприємства

Аналіз використання трудових ресурсів

Повернутися в зміст: економічний аналіз

Всі підручники

© om.net.ua