загрузка...
загрузка...
На головну

Оцінка фінансової стійкості

Фінансова стійкість - Це такий фінансовий і економічний стан підприємства, при якому воно постійно платоспроможне, а відповідно власний і позиковий капітал забезпечують цю платоспроможність.

 Для оцінки фінансової стійкості використовують наступні основні коефіцієнти.

1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу (Коефіцієнт автономії, коефіцієнт незалежності).

, Де СБ - валюта балансу (рядок 700 балансу).

 Цей показник характеризує частку коштів, що належать власникам підприємства в загальній сумі коштів, вкладених в його діяльність. Чим вище цей показник, тим підприємство більш фінансово стійке, стабільно і незалежно від зовнішніх кредиторів. Доповненням до даного є коефіцієнт концентрації позикового капіталу:
, Де ЗК - позиковий капітал (сума рядків 590 і 690 балансу).
Ккс + КЗП = 1

2. Коефіцієнт співвідношення власного і позикового капіталу


Він показує величину позикових коштів, що припадають на кожен рубль власних коштів, вкладених в активи підприємства.

3. Коефіцієнт маневреності власних коштів.

, Де СОС - власні оборотні кошти.

 Цей показник показує яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, а яка частина капіталізована. Величина власних оборотних коштів розраховується наступним чином:
СОС = СК + ДП - ВА = III + IV - I

4. Коефіцієнт структури довгострокових вкладень.

 Це відношення довгострокових пасивів до необоротних активів. Він показує яка частина основних засобів та інших необоротних активів профінансована за рахунок довгострокових позикових джерел.

5. Коефіцієнт сталого фінансування.

, де
СК + ДП - перманентний капітал;
ТА - поточні або оборотні активи.

 Це відношення показує яка частина активів фінансується за рахунок стійких джерел, крім того даний коефіцієнт показує ступінь залежності або незалежності від короткострокової позики. Одним з критеріїв фінансової стійкості фірми є надлишки або недоліки джерел коштів для формування запасів і витрат.

 Зазвичай виділяють 4 типи фінансової стійкості.

Абсолютна стійкість фінансового стану - Це коли запаси і витрати менше суми власного оборотного капіталу і кредитів банку під товарно-матеріальні цінності.

 З <ВОК + Ктмц.

 При цьому для коефіцієнта забезпеченості запасів і витрат джерелами коштів повинно виконуватися наступне співвідношення.

Нормальна фінансова стійкість при якій гарантується платоспроможність підприємства:
З = ВОК + Ктмц;

Нестійкий або передкризовий фінансовий стан, При якому порушується платіжний баланс, але зберігається можливість відновлення рівноваги платіжних засобів і платіжних зобов'язань шляхом залучення тимчасово вільних джерел коштів в оборот підприємства. До таких джерел відносяться:

  • кошти резервного фонду;
  • фондів накопичення і споживання.

У такій ситуації залучаються також кредити банку на поповнення оборотних коштів. Ситуація вважається діагностується, якщо виконується умова:
, Де Іпр - інші джерела оборотних коштів.

 Фінансова нестійкість вважається допустимою, якщо виконуються наступні умови:

  • Якщо сума виробничих запасів і готової продукції перевищує суму короткострокових кредитів і позикових коштів, що беруть участь у формуванні запасів.
  • Якщо сума незавершеного виробництва витрат майбутніх періодів менше або дорівнює сумі власного оборотного капіталу.

Кризовий фінансовий стан - діагностується тоді, коли мають місце такі співвідношення:
З> ВОК + Ктмц + Іпр;

 Рівновага платіжного балансу в даній ситуації забезпечується за рахунок прострочених платежів по оплаті праці, позиках банку, постачальникам, бюджету. Стійкість фінансового стану може бути відновлена за рахунок:

  • прискорення оборотності капіталу в поточних активах, в результаті чого відбудеться його відносне скорочення в розрахунку на 1 карбованець виручки;
  • обгрунтованого зменшення запасів і витрат до нормативного рівня;
  • поповнення власних обігових коштів з внутрішніх і зовнішніх джерел.

Читайте також:

Використання показників динаміки в економічному аналізі

Система показників фінансового стану підприємства та методи їх визначення

Метод відносних різниць в економічному аналізі

Аналіз ліквідності балансу

Аналіз виконання плану за асортиментом

Повернутися в зміст: економічний аналіз

Всі підручники

© om.net.ua