загрузка...
загрузка...
На головну

Оцінка платоспроможності підприємства

Проводиться за допомогою коефіцієнта платоспроможності, який є відносною величиною. Недоліком є те, що він не враховує масштаб господарських операцій. З іншого боку, так як відносні величини є безрозмірними (коефіцієнт розраховується в межах одного періоду), то їх значення не схильні до впливу інфляції та інших факторів. Тому показники такого роду можна порівняти в часі і зручні для аналізу динаміки.

платоспроможність - Здатність підприємства погасити свою кредиторську заборгованість за рахунок тих чи інших джерел і елементів оборотних коштів.

 Виділяються наступні часто використовувані коефіцієнти.

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

 Він показує яка частина короткострокової кредиторської заборгованості може бути покрита найбільш ліквідними оборотними активами: грошовими коштами і короткостроковими фінансовими вкладеннями.
, де
Кал - коефіцієнт абсолютної ліквідності;
ДС - грошові кошти (рядок 260 + рядок 250 балансу);
КП - короткострокові пасиви (рядок 690 - 640 - 650 - 660);
Підприємство вважається платоспроможним, якщо значення коефіцієнта знаходиться в межах 0,03 - 0,8.

2. Коефіцієнт проміжного покриття або коефіцієнт швидкої ліквідності.

 Показує яка частина кредиторської заборгованості може бути погашена за рахунок грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень і дебіторської заборгованості. Він розраховується наступним чином:
, де
ДБ - дебіторська заборгованість (рядок 230 + 240).
Нормативне значення коефіцієнта проміжного покриття КЛП> = 0,7.

3. Загальний коефіцієнт покриття або коефіцієнт поточної ліквідності.

 Показує якою мірою оборотні активи підприємства перевищують його короткострокові зобов'язання.
, де
II А - підсумок другого розділу активу балансу (рядок 290).

 Нормативне значення КТЛ коливається в межах 1,5 - 3. Якщо даний коефіцієнт менше 1, то підприємство абсолютно неплатоспроможним. Для правильного аналізу рівня та динаміки платоспроможності підприємства необхідно враховувати такі фактори:

  • Галузеву приналежність і характер діяльності підприємства (для промислових підприємств характерна висока питома вага грошових коштів; підприємства роздрібної торгівлі мають високу частку грошових коштів і товарів для перепродажу в структурі активів)
  • Умови розрахунків з дебіторами - надходження дебіторської заборгованості через короткі проміжки часу після придбання продукції призводить до невеликій частці дебіторської заборгованості в складі оборотних коштів і навпаки. Отже, при проведенні аналізу, необхідно вивчити збутову політику фірми і визначити нормальні умови і розміри виникнення дебіторської заборгованості.
  • Стан запасів у підприємства. Запасів повинно вистачати для забезпечення безперебійної діяльності.
  • Стан дебіторської заборгованості.

  Читайте також:

  Система показників фінансового стану підприємства та методи їх визначення

  Детерміновані схеми зв'язку економічного аналізу

  Хема аналізу собівартості продукції

  Аналіз якості продукції

  Способи привиди показників в такий же вид

  Повернутися в зміст: економічний аналіз

Всі підручники

© om.net.ua