загрузка...
загрузка...
На головну

Способи привиди показників в такий же вид

Достовірне порівняння аналізованих показників можна досягти, якщо забезпечено:

  • єдність об'ємних, вартісних, якісних, структурних факторів;
  • єдність проміжків чи моментів часу, протягом якого обчислені порівнювані показники;
  • порівнянність вихідних умов виробництва (технічних, природних, кліматичних);
  • єдність методики числення показників і їхнього складу

1. Привид показників у порівнянний вид за об'ємною фактору.

 Несумісність об'ємного фактора може погіршити оцінку діяльності підприємства по зниженню витрат на виробництво валової продукції, якщо порівняти фактичну суму витрат () З плановою (), То різниця цих показників обумовлена не тільки зміною в вартості окремих видів продукції, але і зміною обсягу виробництва продукції.

 V - об'єм виробництва окремих видів продукції;
С - вартість одиниці окремого виду продукції в рублях.

 Отже для того, щоб привести показники в порівнянний вид, необхідно елімінувати вплив об'ємного фактора. Для цього необхідно планову суму витрат перерахувати на фактичний обсяг виробництва отримавши умовний показник (), А потім порівняти з фактичною сумою витрат розрахувавши коефіцієнт зростання витрат.

 Нейтралізація впливу об'ємного фактора на суму витрат


Вид продукції

Вартість од. продукції, т. р.

Фактичний обсяг виробництва

? витрат на факт. Обсяг виробництва, т. Р.

план

факт

планова вартість

Фактична вартість

А

В

25

33

22

30

12

6

25 * 12 = 300

33 * 6 = 198

22 * 12 = 264

30 * 6 = 180

Разом:

498

444

2. Привид показників у порівнянний вид при використанні вартісних вимірників.

 При змінах в обсязі валової продукції можливе використання різних вартісних показників:

  • порівнянних цін;
  • планових цін;
  • діючих цін.

Це призводить до того, що обсяги можуть опинитися несумісними. Для нейтралізації впливу вартісного фактора необхідно визначити умовний показник , де
Цпл - планові ціни певного виду продукції. Його зіставлення з плановим показником дасть об'єктивну оцінку.
Нейтралізація впливу вартісного чинника на обсяг виробництва.


Вид продукції

план

факт

Факт. V по план. цінами

Кількість

Ціна

сума

Кількість

Ціна

сума

Кількість

Ціна

сума

А
Б
В

10
5
20

27,25
37,50
25,50

272,5
187,5
510

12
6
20

30
39
28

360
234
560

12
6
20

27,25
37,50
25,50

327
225
310

Разом:

 

 

970

 

 

1 154

 

 

+1062

Визначимо величину дійсного приросту обсягу виробництва при нейтралізації впливу вартісного фактора.

Таким чином, дійсний приріст валової продукції склав 9% в порівнянних цінах. Якби використовувалася для аналізу фактичний обсяг виробництва у фактичних цінах, то ми отримали б завищену оцінку.

Так як реальне зростання обсягу виробництва (9%) в два рази менше внаслідок виключення впливу зростання цін.

3. Привид показників у порівнянний вид за рахунок нейтралізації структурного фактора.

 Для того, щоб врахувати структуру виробництва продукції використовують наступну формулу валової продукції:
, де
ВП - валова продукція;
УДi - питома вага i-того виду продукції в загальному обсязі;
Цi - ціна i-того виду продукції;
Vобщ - загальний обсяг виробництва продукції.

 Для досягнення порівнянності варто використовувати однакові ціни, після цього обсяг продукції як за планом, так і фактичний потрібно визначити в однаковому складі. Він виходить шляхом розподілу фактичного загального обсягу продукції по видах відповідно плановій структурі. Далі необхідно зіставити отримані таким чином показники валової продукції.

;
Обчислення різниці між двома даними показниками дозволяє усунути вплив структурного і цінового фактора і отримати оцінку істинного приросту обсягу продукції.


Вид продукції

Шуби

Разом

показники

натуральні

штучні

1. Ціна, руб.

8000

3000

 

2. Обсяг виробництва, шт.
2.1. За планом
2.2. фактично

 

500
600

 

500
200

 

1000
800

3. Структура виробництва,%
3.1. За планом
3.2. фактично

 

500/1000 = 50%
600/800 = 75%

 

500/1000 = 50%
200/800 = 25%

 

100%
100%

4. Фактичний обсяг за план. структурі

800 * 50% / 100 = 400

800 * 50% / 100 = 400

800

5. Плановий обсяг по плановій структурі і планових цінах

1000 * 8000 * 50% / 100 = 4млн

1000 * 3000 * 50% / 100 = 1,5 млн

5.500.000

6. Фактичний обсяг по плановій структурі і планових цінах

8000 * 500 * 50% / 100 = 3,2млн

800 * 3000 * 50% / 100 = 1,2 млн

4.400.000

7. Фактичний обсяг по фактичній структурі і фактичними цінами

800 * 8000 * 75% / 100 = 4,8млн

800 * 3000 * 25% / 100 = 0,6млн

5.400.000

Якщо не звертати увагу на зміни в складі виробленої продукції, то приріст обсягу виробництва складе:
Однак, як випливає з таблиці, була порушена структура продукції: за планом питома вага дорогих натуральних шуб повинен був скласти 50%; фактично ж він склав 75%. Якщо виключити вплив структурного фактора, то зміна валової продукції складе:

Читайте також:

Аналіз ритмічності виробництва в економічному аналізі

Аналіз змін в структурі активів балансу підприємства

Метод абсолютних різниць в економічному аналізі

Оцінка фінансової стійкості

Аналіз непрямих витрат при обчисленні собівартості

Повернутися в зміст: економічний аналіз

Всі підручники

© om.net.ua